Donör-Akseptör Tipi Monomerlerin Sentezi Ve Elektrokromik Polimerlerinin Üretimi

2010-12-31
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotiadiazol, benzotriazol, 3,4-etilendioksitiyofen türevi yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi, kütle spektrometresi (MS) ve kızıl ötesi spektrofotometrisi (FTIR) gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen bu monomerlerin sabit akım, sabit gerilim veya potansiodinamik elektroliz yöntemleriyle, çeşitli destek elektrolit çözücü sistemlerinde, platin (Pt) ve indiyum kalay oksit (ITO) kaplı cam elektrotlar üzerinde elektrokimyasal polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu monomerlerin ve polimerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları dönüşümlü voltametri (CV) tekniği kullanılarak incelenecektir. Elde edilen polimerler FTIR ile incelenecek, iletkenlik ölçümleri dört nokta iletkenlik ölçümüyle yapılacak, yüzey morfolojileri ise taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) araştırılacaktır.

Suggestions

Dönor-Akseptör Tipi Monomerlerin Sentezi Ve Elektrokimyasal Ve Kimyasal Polimerizasyonu
Toppare, Levent Kamil(2011-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle tiyofen 3,4- etilendioksitiyofen, benzotiyadiazol, benzotriazol türevi yeni monomerler sentezlenecektir. Sentezlenen bu monomerlerin sabit akım, sabit gerilim veya potansiodinamik elektroliz yöntemleriyle, çeşitli destek elektrolit çözücü sistemlerinde indiyum kalay oksit (ITO) kaplı cam elektrotlar üzerinde elektrokimyasal polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu monomerlerin ve polimerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları dönüşümlü voltametri (CV) tekniği kullanı...
Donör- Akseptör Tipi Polimerlerin Elektrokromik Cihaz, Güneş Pili Ve Işık Saçan Diyotlarda Kullanımı.
Toppare, Levent Kamil(2012-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle tiyofen, benzotiyadiazol, benzotriazol ve kinokzalin türevi yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler 1H-NMR, 13C-NMR spektrometresi ve HRMS gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen monomerlerin sabit akım, sabit gerilim veya potansiodinamik elektroliz yöntemleriyle, çeşitli destek elektrolit çözücü sistemlerinde, Pt ve ITO kaplı cam elektrotlar üzerinde elektrokimyasal polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu monomerlerin indirgenme ve yükseltgenme dav...
Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Organik Işik Yayan Diyot Uygulamalari İçin Konjüge Polimerlerin Sentezi
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah; Önk, Ipek; Taşkaya Aslan, Sultan(2016-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve selenofen üniteleri içeren yeni polimerler Suziki kenetlenme yöntemi ile sentezlenecektir. Sentezlenecek polimerler, NMR, IR, GPC, TGA ve DSC yöntemleriyle karakterize edilecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak redoks davranışları araştırılacak ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizlerine bakılacak, çözeltideki ve film...
Asitilenik Hidrazon Bileşiklerinden 5-Ferrosenil-4-(4-Nitrofenilsulfenil) Pirazol Türevlerinin Sentezi
Zora, Metin(2011-12-31)
Bu projenin amacı b-ferrosenil-a,b-alkinik aldehit/keton bileşiklerinden başlayarak elektrofilik halkalaşma tepkimesi ile potansiyel biyolojik ve tıbbi aktivitelere sahip olabilecek 5- ferrosenil-4-(4-nitrofenilsulfenil)pirazol türevlerini sentezlemektir. Bu amaçla önce hidrazon bileşikleri hazırlanıp daha sonra 4- nitrofenilsulfenil klorür ile elektrofilik halkalaşma tepkimesine sokularak 5-ferrosenil-4-(4- nitrofenilsulfenil)pirazol bileşikleri sentezlenecektir. Ayrıca sentez için önerilen yöntemi test e...
Citation Formats
L. K. Toppare, “Donör-Akseptör Tipi Monomerlerin Sentezi Ve Elektrokromik Polimerlerinin Üretimi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58691.