Asitilenik Hidrazon Bileşiklerinden 5-Ferrosenil-4-(4-Nitrofenilsulfenil) Pirazol Türevlerinin Sentezi

2011-12-31
Bu projenin amacı b-ferrosenil-a,b-alkinik aldehit/keton bileşiklerinden başlayarak elektrofilik halkalaşma tepkimesi ile potansiyel biyolojik ve tıbbi aktivitelere sahip olabilecek 5- ferrosenil-4-(4-nitrofenilsulfenil)pirazol türevlerini sentezlemektir. Bu amaçla önce hidrazon bileşikleri hazırlanıp daha sonra 4- nitrofenilsulfenil klorür ile elektrofilik halkalaşma tepkimesine sokularak 5-ferrosenil-4-(4- nitrofenilsulfenil)pirazol bileşikleri sentezlenecektir. Ayrıca sentez için önerilen yöntemi test edip tepkime koşullarını optimize etmek, yani çözücü, konsantrasyon, zaman ve sıcaklığın ürün verimleri üzerine olan etkilerini araştırmak ve oluşan ürünleri spektroskopik yöntemlerle karakterize etmek bu projenin araştırma hedeflerini oluşturmaktadır. Bu projede, 5-ferrosenil-4-(4-nitrofenilsulfenil) pirazol türevlerinin sentezi için geliştirilecek olan yöntem literatüre sentetik metot anlamında bir yenilik sağlamasının yanısıra insan sağlığı için gerekli bu tür bileşiklerin sentezi içinde yeni bir metot olacaktır. Proje başarıya ulaştığında bu yöntemin zaman içersinde ilgili firmalarca sentez metodu olarak kullanılma olasılığı vardır. Ayrıca ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu yarının genç ve yetenekli bilim adamlarının yetiştirilmesinde, onların lisansüstü eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla bu projenin tamamı lisansüstü tez çalışması şeklinde yürütülecektir. Söz konusu proje bir Yüksek Lisans öğrencisinin tezini teşkil edecektir. Ayrıca projenin deneysel sonuçları yurtdışı yayın haline getirilerek ülkemizin dünya literatüründeki yerinin yükselmesine katkı sağlanacaktır.

Suggestions

Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Atık plastiklerin geri kazanılması
Yılmazer, Ülkü; Aghdampour, Mania; Yaltaöz, Hatice; Emirler, Aşkın; Akbudak, Mehtap(1995)
Naylon-6 ve polietilentereftalat (PET) glikollerle reaksiyona sokulup oligomerlere dönüştürülerek geri kazanıldı. Etilen glikol, di-etilen glikol ve propilen glikol kullanılarak reaksiyon hızları tayin edildi. Çeşitli katalist ve reaksiyon sıcaklığı gibi şartların etkileri incelendi. Reaksiyon hızları, uç gurup tayini metoduyla bulundu. Sonra doymamış asit ilavesiyle esterleşme reaksiyonu sağlandı. Elde edilen ürünlere stiren, katalist, hızlandırıcı ve cam dokuma ilave edilerek kompozit malzemeler üretildi....
Karışık Matrisli Membranlar ile Uçucu Organik Bileşenlerin Ayrılması
Kalıpçılar, Halil(2016-12-31)
Bu proje kapsamında karışık matrisli membranlar, ambalaj-baskı sanayinde kullanılan katmadeğeri yüksek etil asetat, isopropil ve etil alkolün geri kazanılması amacıyla hazırlanacaktır.Sentezlenecek olan karışık matrisli membranların, çözücüleri geçirirken azot ve su buharınıgeçirmeyen, moleküler elek niteliğine sahip hidrofobik özellikte olması hedeflenmektedir. Bumembranlar yardımıyla azot içinde kısmi basınçları çok düşük olan çözücülerin, kısmi basınçlarıartırılarak yoğuşturulabilir bir seviye çıkması is...
Biyoaktif norbornen-hekzakloronorbornen kiral ester, asit ve alkollerin enzimatik yöntemle eldesi
Akhmedov, M. İdris; Karadağ, Timur; Yazıcıoğlu, Yusuf Emre; Gümüş, Ayşegül(2006)
Kiral norbomen ve hekzakloronorbornen karboksilik asit, ester ve alkol bileşiklerinin asimetrik sentezi literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu konudaki çalışmalar halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu maddeler özellikle prostaglandin maddelerinin sentezinde anahtar bileşik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hedeflenen maddelerin asimetrik sentezi için enzimatik rezolüsyon yöntemi seçilmiştir. Katalitik miktarda kullanılmaları, yüksek enantiyomerik seçiciliğe sahip olmaları ve de çevreyle uyu...
Bazik koşullarda N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin halkalaşma tepkimelerinin araştırılması
Zora, Metin; Özçubukçu, Salih; Doğan, Özdemir; Tanyeli, Cihangir; Yılmaz, Elif Serel; Akdağ, Akın; Türkyılmaz, Serhan; Günbaş, Emrullah Görkem(2018-12-31)
Bu projede N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin baz ortamında halkalaşma tepkimelerini araştırılacaktır. Tepkimeler bazik ortamda gerçekleştirileceğinden kapanmalar nükleofilik halkalaşma ile olacaktır. Bu tepkimelerde 5-ekzo-dig halkalaşması ile 4-proparjil-1H-pirol ve/veya 6-endo-dig halkalaşması ile 4-alkinilpiridin türevlerinin oluşması beklenmektedir. Gerek pirol gerekse de piridin türevleri tıbbi kimyada oldukça önemli bileşiklerdir. Yapılan çalışmaların ışığı altında bu bileşiklerin a...
Citation Formats
M. Zora, “Asitilenik Hidrazon Bileşiklerinden 5-Ferrosenil-4-(4-Nitrofenilsulfenil) Pirazol Türevlerinin Sentezi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58696.