Donör- Akseptör Tipi Polimerlerin Elektrokromik Cihaz, Güneş Pili Ve Işık Saçan Diyotlarda Kullanımı.

2012-12-31
Bu çalışmada kimyasal yöntemle tiyofen, benzotiyadiazol, benzotriazol ve kinokzalin türevi yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler 1H-NMR, 13C-NMR spektrometresi ve HRMS gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen monomerlerin sabit akım, sabit gerilim veya potansiodinamik elektroliz yöntemleriyle, çeşitli destek elektrolit çözücü sistemlerinde, Pt ve ITO kaplı cam elektrotlar üzerinde elektrokimyasal polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu monomerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecektir. Elde edilen polimerler FTIR ile incelenecek, iletkenlik ölçümleri dört nokta iletkenlik ölçümüyle yapılacak, yüzey morfolojileri SEM ile araştırılacaktır. Sentezlenen monomerler kimyasal yolla polimerleştirilmeye çalışılacaktır ve fluoren, karbazol ve benzotiyadiazol gibi üniteler ile Suzuki kenetlenme reaksiyonlarına sokulacaktır. Bu polimerlerin 1H-NMR analizi yapılacak, GPC ile polimerin molekül ağırlığı tayin edilecek ve ITO cam elektrot yüzeyine kaplanacak, indirgenme ve yükseltgenme davranışları incelenecektir. Bu çalışmanın ikinci aşaması olarak sentezlenen polimerlerin elektrokromik özellikleri incelenecektir. Sentezlenen iletken polimerlerin UV-VIS-NIR spektrumları alınarak maksimum soğurma dalgaboyu belirlenecek ve bant aralıkları hesaplanacakdır.Uygulanan potansiyele bağlı olarak spektroskopik özelliklerindeki ve renklerindeki değişim incelenecektir ve L, a, b değerleri kromometre ile ölçülecektir. Kimyasal polimerlerin ITO cam elektrotlara kaplanan polimer filmlerinin elektrokromik özellikleri incelenecektir. Çalışmanın üçüncü aşaması elektrokromik cihazların üretilmesidir. Yükseltgendiğinde veya indirgendiğinde renklenen iletken homopolimerler veya kopolimerler ITO cam elektroda kaplanacak, karşıt elektrot olarak indirgendiğinde veya yükseltgendiğinde renklenen iletken polimerler bir başka ITO cama kaplanacaktır. Daha sonra bu iki elektrot polimer kaplı yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirilip araya jel elektrolit uygulanarak sandviç şeklindeki elektrokromik cihaz hazırlanacaktır. Üretilen cihazların UV-VIS-NIR spektrumunun potansiyel ile değişimi, optik kontrastı, hafızası ve kararlılığı incelenecektir. Çalışmanın dördüncü aşaması ise kimyasal yollarla sentezlenen polimerlerin güneş pili uygulamalarıdır. Gerekli karakterizasyonlar yapıldıktan sonra polimerlerin elektrokimyasal, optiksel ve fotovoltayik özellikleri çalışılacaktır. Emilim ve Florasan özellikleri çözeltide ve ince filmde bakılacaktır. İnce film morfolojileri AFM, TEM ve XRD yoluyla yapılacaktır. Sıcaklık ve çözücü ile tavlama tekniklerinin morfolojiye etkisine bakılacaktır. Kalınlık ve morfoloji optimizasyonları yapılacak, pilin kurulumu ve akım/gerilim özellikleri azot dolu eldivenli kabin sistemlerinde gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Donör-Akseptör Tipi Monomerlerin Sentezi Ve Elektrokromik Polimerlerinin Üretimi
Toppare, Levent Kamil(2010-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotiadiazol, benzotriazol, 3,4-etilendioksitiyofen türevi yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi, kütle spektrometresi (MS) ve kızıl ötesi spektrofotometrisi (FTIR) gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen bu monomerlerin sabit akım, sabit gerilim veya potansiodinamik elektroliz yöntemleriyle, çeşitli destek elektrolit çözücü sistemlerinde, platin (Pt) ve indiyum kalay oksit (ITO) kaplı cam ele...
Dönor-Akseptör Tipi Monomerlerin Sentezi Ve Elektrokimyasal Ve Kimyasal Polimerizasyonu
Toppare, Levent Kamil(2011-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle tiyofen 3,4- etilendioksitiyofen, benzotiyadiazol, benzotriazol türevi yeni monomerler sentezlenecektir. Sentezlenen bu monomerlerin sabit akım, sabit gerilim veya potansiodinamik elektroliz yöntemleriyle, çeşitli destek elektrolit çözücü sistemlerinde indiyum kalay oksit (ITO) kaplı cam elektrotlar üzerinde elektrokimyasal polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu monomerlerin ve polimerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları dönüşümlü voltametri (CV) tekniği kullanı...
Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Donor-akseptör türde fonksiyonlu monomerlerden ışık, elektron demedi ve x ışınlarına duyarlı polimer rezistlerin tasarımı
Akovalı, Güneri; Yürek, Hüseyin; Kibarer, Günay; Rızaev, M.o.(1995)
Çok hassas mikro rezistlere yol açan özel-ince polimer kaplamaların moleküler tasarımı ile pozitif ve negatif polimerler sentezinin, kompleks radikalik ve plazma yöntemleri kullanılarak ve fonksiyonlu monomerlerden çıkarak "çok fonksiyonlu polimer rezistler" olarak, eldesi çalışmaları sistematik olarak yapılmakta;, ilgili kinetik-termodinamik değerlendirmeler ile yeni nesil ışık-elektron demedi ile x ışınlarına duyarlı rezist tasarımı yapılmaktadır.
Organik Güneş Pilleri İçin Yeni Polimerik Malzemelerin Sentezi, Karakterizyonu Ve Güneş Pilleri Yapımı
Çırpan, Ali(2010-12-31)
Amaç ve Gerekçe Bu çalışmada kimyasal yöntemle fluoren, karbazol, tiyofen, pirol, türevleri kullanılarak yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi, kütle spektrometresi (MS) ve kızıl ötesi spektrofotometrisi (FTIR) gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen bu monomerler, Suziki veya Yamamato eşleşme yöntemleri ile düşük band aralığında polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu polimerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları...
Citation Formats
L. K. Toppare, “Donör- Akseptör Tipi Polimerlerin Elektrokromik Cihaz, Güneş Pili Ve Işık Saçan Diyotlarda Kullanımı.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58698.