Donör- Akseptör Tipi Polimerlerin Elektrokromik Cihaz, Güneş Pili Ve Işık Saçan Diyotlarda Kullanımı.

2012-12-31
Bu çalışmada kimyasal yöntemle tiyofen, benzotiyadiazol, benzotriazol ve kinokzalin türevi yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler 1H-NMR, 13C-NMR spektrometresi ve HRMS gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen monomerlerin sabit akım, sabit gerilim veya potansiodinamik elektroliz yöntemleriyle, çeşitli destek elektrolit çözücü sistemlerinde, Pt ve ITO kaplı cam elektrotlar üzerinde elektrokimyasal polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu monomerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecektir. Elde edilen polimerler FTIR ile incelenecek, iletkenlik ölçümleri dört nokta iletkenlik ölçümüyle yapılacak, yüzey morfolojileri SEM ile araştırılacaktır. Sentezlenen monomerler kimyasal yolla polimerleştirilmeye çalışılacaktır ve fluoren, karbazol ve benzotiyadiazol gibi üniteler ile Suzuki kenetlenme reaksiyonlarına sokulacaktır. Bu polimerlerin 1H-NMR analizi yapılacak, GPC ile polimerin molekül ağırlığı tayin edilecek ve ITO cam elektrot yüzeyine kaplanacak, indirgenme ve yükseltgenme davranışları incelenecektir. Bu çalışmanın ikinci aşaması olarak sentezlenen polimerlerin elektrokromik özellikleri incelenecektir. Sentezlenen iletken polimerlerin UV-VIS-NIR spektrumları alınarak maksimum soğurma dalgaboyu belirlenecek ve bant aralıkları hesaplanacakdır.Uygulanan potansiyele bağlı olarak spektroskopik özelliklerindeki ve renklerindeki değişim incelenecektir ve L, a, b değerleri kromometre ile ölçülecektir. Kimyasal polimerlerin ITO cam elektrotlara kaplanan polimer filmlerinin elektrokromik özellikleri incelenecektir. Çalışmanın üçüncü aşaması elektrokromik cihazların üretilmesidir. Yükseltgendiğinde veya indirgendiğinde renklenen iletken homopolimerler veya kopolimerler ITO cam elektroda kaplanacak, karşıt elektrot olarak indirgendiğinde veya yükseltgendiğinde renklenen iletken polimerler bir başka ITO cama kaplanacaktır. Daha sonra bu iki elektrot polimer kaplı yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirilip araya jel elektrolit uygulanarak sandviç şeklindeki elektrokromik cihaz hazırlanacaktır. Üretilen cihazların UV-VIS-NIR spektrumunun potansiyel ile değişimi, optik kontrastı, hafızası ve kararlılığı incelenecektir. Çalışmanın dördüncü aşaması ise kimyasal yollarla sentezlenen polimerlerin güneş pili uygulamalarıdır. Gerekli karakterizasyonlar yapıldıktan sonra polimerlerin elektrokimyasal, optiksel ve fotovoltayik özellikleri çalışılacaktır. Emilim ve Florasan özellikleri çözeltide ve ince filmde bakılacaktır. İnce film morfolojileri AFM, TEM ve XRD yoluyla yapılacaktır. Sıcaklık ve çözücü ile tavlama tekniklerinin morfolojiye etkisine bakılacaktır. Kalınlık ve morfoloji optimizasyonları yapılacak, pilin kurulumu ve akım/gerilim özellikleri azot dolu eldivenli kabin sistemlerinde gerçekleştirilecektir.
Citation Formats
L. K. Toppare, “Donör- Akseptör Tipi Polimerlerin Elektrokromik Cihaz, Güneş Pili Ve Işık Saçan Diyotlarda Kullanımı.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58698.