Alkolerin Çevreci bir Yöntemle Singlet Oksijen Kullanılarak Aldehitlere ve Ketonlara Yükseltgenmesi

2015-12-31
Akdağ, Akın
Tekin, Gizem
Bu projede çevreci bir bakış açısıyla alkolerin aldehit ve ketonlar yükseltilmesi çalışılacaktır. Bunun için singlet oksijen kullanılarak endoperoksitler elde edilecektir. Elde edilen endoperoksitler ise TEMPO'nun aktifleştirilmesinde kulanılacaktır. Aktif TEMPO'nun alkol yükseltgediği bilinmektedir. Bu tepkimenin mekanizması bilgisayar destekli teorik çalışmalar yapılarak aydınlatılacaktır.

Suggestions

Alkollerin Görünür Işık İle Katalitik Olarak Yükseltgenmesi.
Akdağ, Akın(2014-12-31)
Görünür ışık ile alkollerin seçeci olarak oksitlenmesi reaksiyonları yapılacaktır. Titanyum oksit üzerine kaplanmış boyaların (görünür ışığı soğuran) sentezi bu projede önemli bir yer teşkil etmektedir.Yöntem olarak, çesitli boyalar sentezlenecek ve titanyum dioksit üzerine kaplanacaktır. Bu boya ile kaplanmış titanyum dioksit parçacıkları, alkol oxsidayonunda deneneceklerdir. Bu yöntem ile çevreci bir şekilde alkol oksidasyonu gerçekleştirilmiş olup, literatüre yeni bir yöntem kazandırılacaktır. Bu projede...
Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması
Mercan, Pınar; Ataman, Osman Yavuz; Ertaş, Gülay; Dügencili, Başak; Taban, Süleyman; Yıldırım, Emrah(2015)
Arsenik ve selenyum metabolizmadaki rolleri nedeniyle araştırmacıların sürekli ilgisini çeken elementler olmuşlardır. Selenyum derişim düzeyine göre hem gerekli hem de toksik, arsenik ise toksik bir elementtir. Her iki element de türlendirme analizi açısından da ilgi odağıdır. Literatürde, bu iki elementin canlılarda antagonistik veya sinerjik etkileri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Proje kapsamında arsenik ve selenyumun eşzamanlı türlendirmesi için enzimatik özütleme ve HPLC-ICP-MS sistemi kullanarak an...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Atık organik maddelerin arıtımı için kullanılan foto-katalizörlerdeki katkı maddelerinin etkileşim mekanizmalarının araştırılması
Üner, Deniz Özbay; Özbek, Serhan; Tapan, Alper N.(1999)
Bu projenin amacı, fotokatalizör olarak kullanılan $TiO_2$'nin etkinliğini artırdığı bilinen Pt katkı maddesinin oksit yüzey ile olan etkileşim mekanizmalarını incelemektir. Bu amaçla, Pt'nin $TiO_2$ üzerindeki oksijen adsorplanması ve benzenin fotokatalitik oksidasyonu reaksiyonu incelenmiştir. Bu ölçümleri yapabilecek düzenekler laboratuvarımızda kurulmuştur. Adsorplanma düzeneğinde, değişik oranda Pt içeren ve saf $TiO_2$ üzerinde oksijen ye hidrojen adorplanma deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerin sonucu...
Azot Atomu İçeren Polisiklik Bileşiklerin Alkin Siklizasyonu İle Sentezi İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi
Balcı, Metin(2015)
Geçiş-metal kompleksleri katalizörlüğünde yapılan reaksiyonlar sentetik organik kimyada büyük gelişmelere neden olmuştur. Reaktif fonksiyonel grupların organometalik reaksiyonlar aracılığı ile oluşturulabilmesi yeni iskelet yapısına sahip heterosiklik bileşiklerin sentezine yol açmıştır. Bu reaksiyonların en can alıcı noktası yeni karbon-karbon bağlarının oluşumunun yanı sıra yeni karbon-azot bağlarının oluşumudur. Bu projenin ana hedefi; yeni heterosiklik bileşiklerin tasarımında, metal kullanmadan, alkin ...
Citation Formats
A. Akdağ and G. Tekin, “Alkolerin Çevreci bir Yöntemle Singlet Oksijen Kullanılarak Aldehitlere ve Ketonlara Yükseltgenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58713.