Atık organik maddelerin arıtımı için kullanılan foto-katalizörlerdeki katkı maddelerinin etkileşim mekanizmalarının araştırılması

Download
1999
Üner, Deniz Özbay
Özbek, Serhan
Tapan, Alper N.
Bu projenin amacı, fotokatalizör olarak kullanılan $TiO_2$'nin etkinliğini artırdığı bilinen Pt katkı maddesinin oksit yüzey ile olan etkileşim mekanizmalarını incelemektir. Bu amaçla, Pt'nin $TiO_2$ üzerindeki oksijen adsorplanması ve benzenin fotokatalitik oksidasyonu reaksiyonu incelenmiştir. Bu ölçümleri yapabilecek düzenekler laboratuvarımızda kurulmuştur. Adsorplanma düzeneğinde, değişik oranda Pt içeren ve saf $TiO_2$ üzerinde oksijen ye hidrojen adorplanma deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerin sonucuna göre Pt'in $TiO_2$ üzerinde oksijen adsorplanma miktarını artırıcı bir etkisi görülmemiştir. Ayrıca oksijen adsorplanma miktarlarının Pt'in etki değerliği ile de bir ilişkisi olmadığı belirlenmiştir. Buna karşılık desorplanma deneyleri sonucunda Pt bulunan katalizörlerde oksijenin desorplanma hızının arttığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak Pt'in etkisinin yüzeydeki oksijen mobilitesini ve desorplanma kinetiğini hızlandırdığı sonucuna varılmıştır. Oksijen adsorplanma izotermlerinden elde edilen adsorplanma ışılan kıyaslandığında ise Pt içeren katalizörlerde oksijenin adsorplanma ısısının düştüğü belirlenmiştir. Laboratuvarımızda kurulan çeşitli gaz ve orgnik buhar kanşımlarının hazırlanmasına, elverir bir ünite ve buna bağli bir fotoreaktör kullanılarak yapılan benzenin foto oksidasyonu çalışmasında ise Ti02'nin fotoetkinliği ve deaktivasyonu incelenmiştir. Fotoreaktördeki işitma düzenindeki bir arızadan ötürü Pt içeren fotokatalizörlerde reaksiyonun davranışı incelenememişitir. Laboratuvarımızda elde edilen sonuçlar ve literatürde yer alan veriler kullanılarak yapılan modellemede deaktivasyonun carbon birikmesi sonucu gerçekleştiği ve bu birikmenin stokiyometrisinin 1 karbon/1 aktif merkez olduğu sonucuna varılmıştır. Bunlara ek olarak Pt'in etkisinin aslında deaktivasyonu geciktirici ve yüzeyde ara ürün birkmasini engelleyici yönde olduğu da belirlenmiştir. Bu projede yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar 11. Ulusal Kimya Kongresi, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 16. NAM Catalysis Society Meeting'de ve 8th International Symposium Catalyst Deactivation'da sunulmuş, bu son tebliğ ayrıca Studies in Surface Science and Catalysis'te basılmıştır.

Suggestions

Yeni Heterosiklik Sistemlerin Altın Tuzları ve İyotKatalizörlüğünde Aminoalkinlerden Çıkarak Heterosiklizasyon Yöntemi ile Tasarımı
Hoplamaz, Emre; Yenice, Işıl; Öztürk, Başak Uğur; Balcı, Metin; Ceyhan, Selin; Taşkaya Aslan, Sultan; Özer, Sinem Merve(2015)
Heterosiklik bileşikler, iskelet yapısında bir veya birden fazla karbon atomunun farklı bir atom ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir. Özellikle azot atomu içeren heterosiklik bileşikler, doğal ürünlerin ve ilaçların yapısında yaygın bir şekilde bulunduklarından çok önemlidirler. Karbon ile bir heteroatom arasında oluşan bir bağ sonucunda halkalı bir yapıyı oluşturan tepkimeler genel olarak heterosiklik bileşiklerin sentezine uygulanan en önemli yöntemdir. Özellikle azot içeren bir fonksiyonel ...
Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları
Çakır, Polat Sıdıka; Doğan, Özdemir(2017)
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen b...
Supramoleküler kimya kullanarak kafes tipi organik yapıların tasarımı ve sentezi
Günbaş, Emrullah Görkem(2015-12-31)
Supramoleküler kimya kovalent bağlar dışında ikincil etkileşimlerden de yararlanarak kompleks yapıların sentezini olanaklı hale getirir. Bu proje kapsamında özgün küçük moleküllerin sentezi, hidrojen bağı etkileşimleri kullanılarak kompleks moleküler kafes yapılarına dönüştürülmesi ve bu yapıların net bir şekilde aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu bileşiklerin bu proje kapsamında öne sürülen yaklaşımla sentezi literatürde bir ilk olacaktır ve hidrojen bağı esaslı, akıllı tasarımın gücünü göstermek açısından...
Yeni bir yöntemle 3,4-Dihidro-2H-2-Piranon (Alfa-Piron) türevlerinin sentezlenmesi
Tarhan, Okan; Polat, Sıdıka(1998)
Alfa-pironlar biyolojik aktiviteye sahip doğal ürünlerin yapısında bulunan önemli maddelerdir. Özellikle Kardiak aktif steroidlerin ve aynı zamanda bufodienolidlerin yapılarında da bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, değişik alfa, beta- doymamış ketonlar, mangez (III) asetatın 3kloropropiyonik asitle olan reaksiyonuyla alfa-pozisyonunda kloro-açillendirilmiştir. Daha sonra bu bileşikler Arbuzov reaksiyonu ile fosfonatlarına dönüştürülmüş, Horner-Emmons reaksiyonuyla da istenilen alfa-piron türevini içeren bileş...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Citation Formats
D. Ö. Üner, S. Özbek, and A. N. Tapan, “Atık organik maddelerin arıtımı için kullanılan foto-katalizörlerdeki katkı maddelerinin etkileşim mekanizmalarının araştırılması,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVMk1URT0.