Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması

Download
2015
Mercan, Pınar
Ataman, Osman Yavuz
Ertaş, Gülay
Dügencili, Başak
Taban, Süleyman
Yıldırım, Emrah
Arsenik ve selenyum metabolizmadaki rolleri nedeniyle araştırmacıların sürekli ilgisini çeken elementler olmuşlardır. Selenyum derişim düzeyine göre hem gerekli hem de toksik, arsenik ise toksik bir elementtir. Her iki element de türlendirme analizi açısından da ilgi odağıdır. Literatürde, bu iki elementin canlılarda antagonistik veya sinerjik etkileri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Proje kapsamında arsenik ve selenyumun eşzamanlı türlendirmesi için enzimatik özütleme ve HPLC-ICP-MS sistemi kullanarak analitik bir yöntem geliştirilmiş ve arsenik ve/veya selenyum katılmış, Hoagland çözeltisinde yetiştirilmiş yeşil soğan bitkilerinde arsenik-selenyum etkileşimi incelenmiştir. As(III) veya As(V) ile beslemede, bu elementin çözelti ortamından büyük oranda alındığı ve kök bölümünde çoğunlukla As(III) formunda depolandığı, gövde ve yapraklara geçişinin ise sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Selenyum alınımının ise arseniğe oranla daha az olduğu, bitkinin Se(IV) ile beslenmesi durumunda selenyumun kök ve yaprak bölümlerinde selenometiyonin ve selenometil selenosistin formlarında depolandığı gözlemlenmiştir. Se(VI) ile besleme durumunda ise selenyumun çoğunlukla Se(VI) formunda korunduğu, düşük bir yüzdesinin organik selenyum formlarına dönüştüğü tespit edilmiştir. Besleme çözeltisinde As(III)-As(V) ve Se(IV)-Se(VI) çiftleri için bir türden diğerine geçiş olmadığının gösterilmiş olması, literatürdeki benzer çalışmalara göre bu proje sonuçlarının özgünlüğüne önemli bir katkıdır. Selenyum ile arseniğin birlikte verildiği durumlar incelendiğinde sinerjik ve antagonist sonuçlar alınmış ve bunlar ayrıntılı biçimde saptanmıştır. Literatürde farklı bitkiler için farklı etkileşim mekanizmalarının olduğu bilinmektedir. Bu proje kapsamında verilen sonuçlar sadece belli koşullarda yetiştirilmiş yeşil soğan bitkisi için geçerli olup diğer bitkiler için genel bir yargı yapmak için yeterli değildir.

Suggestions

Azot Atomu İçeren Polisiklik Bileşiklerin Alkin Siklizasyonu İle Sentezi İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi
Balcı, Metin(2015)
Geçiş-metal kompleksleri katalizörlüğünde yapılan reaksiyonlar sentetik organik kimyada büyük gelişmelere neden olmuştur. Reaktif fonksiyonel grupların organometalik reaksiyonlar aracılığı ile oluşturulabilmesi yeni iskelet yapısına sahip heterosiklik bileşiklerin sentezine yol açmıştır. Bu reaksiyonların en can alıcı noktası yeni karbon-karbon bağlarının oluşumunun yanı sıra yeni karbon-azot bağlarının oluşumudur. Bu projenin ana hedefi; yeni heterosiklik bileşiklerin tasarımında, metal kullanmadan, alkin ...
Sülfidlerin Kiral N-Halamine Türevleri Ile Oksidasyonu: Yeni Bir Yöntem Ile Metalsız Ortamda Kiral Sülfoksit Sentezi
Akkaş, Kıvanç; Öztürk, Perihan; Doğru, Nur Esra; İpek, Halil; Çoşkun, Nur Gözde; Akdağ, Akın(2014)
Kiral sülfoksitler biyolojik aktivite göstermektedir. Kiral sülfoksitlerin asimetrik olarak sentezlenmesi için kiral metal kompleksleri ve kiral peroksitler kullanılmıştır. Kiral peroksitler ile yapılan asimetrik sülfoksidasyon çalışmaları başarılı olmalarına rağmen bu maddelerle çalışmak kolay değildir. Bu çalışmada N-kloramin türevleri kullanılarak kükürt içeren maddelerin metal kullanılmadan asimetrik olarak yükseltgenmesi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bunun için kiral maddeler sentezlenmiş olup...
Yeni bir yöntemle 3,4-Dihidro-2H-2-Piranon (Alfa-Piron) türevlerinin sentezlenmesi
Tarhan, Okan; Polat, Sıdıka(1998)
Alfa-pironlar biyolojik aktiviteye sahip doğal ürünlerin yapısında bulunan önemli maddelerdir. Özellikle Kardiak aktif steroidlerin ve aynı zamanda bufodienolidlerin yapılarında da bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, değişik alfa, beta- doymamış ketonlar, mangez (III) asetatın 3kloropropiyonik asitle olan reaksiyonuyla alfa-pozisyonunda kloro-açillendirilmiştir. Daha sonra bu bileşikler Arbuzov reaksiyonu ile fosfonatlarına dönüştürülmüş, Horner-Emmons reaksiyonuyla da istenilen alfa-piron türevini içeren bileş...
Yeni Heterosiklik Sistemlerin Altın Tuzları ve İyotKatalizörlüğünde Aminoalkinlerden Çıkarak Heterosiklizasyon Yöntemi ile Tasarımı
Hoplamaz, Emre; Yenice, Işıl; Öztürk, Başak Uğur; Balcı, Metin; Ceyhan, Selin; Taşkaya Aslan, Sultan; Özer, Sinem Merve(2015)
Heterosiklik bileşikler, iskelet yapısında bir veya birden fazla karbon atomunun farklı bir atom ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir. Özellikle azot atomu içeren heterosiklik bileşikler, doğal ürünlerin ve ilaçların yapısında yaygın bir şekilde bulunduklarından çok önemlidirler. Karbon ile bir heteroatom arasında oluşan bir bağ sonucunda halkalı bir yapıyı oluşturan tepkimeler genel olarak heterosiklik bileşiklerin sentezine uygulanan en önemli yöntemdir. Özellikle azot içeren bir fonksiyonel ...
Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları
Çakır, Polat Sıdıka; Doğan, Özdemir(2017)
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen b...
Citation Formats
P. Mercan, O. Y. Ataman, G. Ertaş, B. Dügencili, S. Taban, and E. Yıldırım, “Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjek1qWTI.