Bellek Yanılsamaları Üzerinde Etkisi Olan Bireysel Ve Durumsal Değişkenlerin Belirlenmesi

2009-12-31
Bu çalışmanın amacı bellek yanılsamaları üzerinde etkisi olan bireysel ve durumsal değişkenlerin belirlenmesidir. Bellek yanılsamalarının altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, yanılsamaları artıran durumsal faktörlerin ortadan kaldırılması ve bireysel faktörlerin kontrol edilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle de görgü tanıklığı, polis sorgulamaları veya psikoterapi seansları gibi durumlarda bu etkenlerin önceden belirlenmesi kritik önem taşımaktadır. Bellek yanılsamalarının bilimsel olarak incelenmesine olan ilgi, gerek terapi sırasında hatırlanan “bastırılmış” anıların, gerekse görgü tanıklarının mahkemelerde samimi olarak verdikleri ifadelerin güvenirliğine olan hassasiyet neticesinde gün geçtikçe artmaktadır. Birçok şüphelinin görgü tanıklarının verdikleri hatalı ifadeler sonuncunda haksız yere tutuklanıyor olması artık kabul edilen bir gerçektir. Araştırmalar göstermektedir ki; bireyler bellek yanılsamalarına bazı hallerde daha yatkın olmaktadır. Yaşlılık, stres, bölünmüş dikkat, zamana karşı yarışma, ve yönlendirme gibi faktörlerin bellek yanılsamalarını artırdıkları gösterilmiştir. Buna karşın uyarı yönergeleri ve bellek testi sırasında kullanılan katı kriterlerin bireylerde bellek yanılsamalarını azaltan faktörler oldukları bilinmektedir. Çalışmada veri ODTÜ öğrencilerinden ve öğrenci profili ODTÜ'den farklı olan üniversitelerden toplanacaktır. Katılımcılar algı, dikkat, çalışma belleği, uzun süreli bellek, imgelem kapasitesi, tepki süresi gibi bireysel değişkenlerin ve geri bildirim, zamana karşı yarışma, uyarı, stres gibi durumsal değişkenlerin ölçüldüğü bir takım deneylere katılacaklardır. Çalışmanın sonucunda, bellek yanılsamalarına etkisi olan faktörler belirlenecek ve ne derecede etkili oldukları tesbit edilecektir.

Suggestions

Bilişsel Kontrolü Etkileyen Bireysel ve Durumsal Farklılıkların İncelenmesi
Mısırlısoy, Mine(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı bilişsel kontrol üzerinde etkisi olan bireysel ve durumsal değişkenlerin belirlenmesidir. Bilişsel kontrolün altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, bilişsel kontrolü olumsuz olarak etkileyen durumsal faktörlerin ortadan kaldırılması ve bireysel faktörlerin kontrol edilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle de trafik, ağır makine kullanımı gibi durumlarda bu etkenlerin önceden belirlenmesi kritik önem taşımaktadır.
Anısal Bellek Süreçleri
Kılıç Özhan, Aslı(2016-12-31)
Bu çalışma, bellek güçlendirmede etkili olan faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Liste gücü etkisi (list-stregth effect) bellekte güçlendirilen öğelerin zayıf öğeler üzerindeki etkisi olarak tanımlanırken, liste uzunluğu etkisi (list-length effect) çalışılan listeye eklenen öğelerin daha sonraki hatırlama üzerindeki etkisi olarak tanımlanmıştır. Bu iki etki mevcut bellek modellerinin test edilmesi açısından bellek literatüründe önem kazanmıştır. Önerilen çalışma bu iki etkinin birbirileri ile olan etkile...
The Relationships of physical exercise, optimism and health locus of control
Akkoyun, Mine; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of physical exercise, optimism, and health locus of control. The sample consisted of 300 (185 female, 115 male) students who volunteered to participate in the study, from different departments of Faculty of Education of the Middle East Technical University (METU). Three instruments, namely, Life Orientation Test (LOT), Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC), and a questionnaire assessing different aspects of physical exercis...
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
Sistemsel Düşünme Becerilerinin Tanımlanması, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Kavram Haritaları
Karaarslan Semiz, Güliz; Teksöz, Gaye (2019-02-01)
Bu çalışmanın amacı fen eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamında belirlenen sistemsel düşünme becerilerinin kavram haritaları kullanılarak ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Sistemsel düşünme becerileri günümüzde fen eğitiminde 21. yüzyıl becerilerinden biri olarak kabul edilirken, sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamında eğitmenlerin ve öğretmenlerin sahip olması gereken kritik yeterliliklerden biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden ...
Citation Formats
M. Mısırlısoy, “Bellek Yanılsamaları Üzerinde Etkisi Olan Bireysel Ve Durumsal Değişkenlerin Belirlenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58732.