Çocuğun mizacı ve doğa ile ilişkisinin duygu düzenleme ve içselleştirme problemleri üzerindeki etkisi: kortisol seviyesinin aracı rolü

2018-12-31
Kazak Berument, Sibel
Bakir, Tuğçe
Literatürdeki pek çok çalışma, doğal çevrenin çocukların psikolojik iyilik halleri ve fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal ve benlik gelişimleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir (örn; Kuo ve Taylor, 2004; Taylor, Kuo ve Sullivan, 2001; Wells, 2000). Bu proje kapsamında çocukların algısal hassasiyetleri, doğa ile kurdukları bağ, stres düzeyleri, duygu düzenleme becerileri ve içselleştirme problemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikli olarak, çocukların doğa ile kurdukları yakınlık ile duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin ve çocukların stres düzeylerinin bu ilişkideki aracı değişken rolünün araştırılması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, bir mizaç özelliği olan algısal hassasiyetin çocukların doğa ile kurduğu ilişki üzerindeki etkisi incelenecektir. Mevcut proje önerisinin bir diğer amacı da Türkiye örnekleminde duygu düzenleme stratejilerinin, özellikle dışavurumda baskılama (expressive suppression) davranışının, psikolojik etkilerini içselleştirme problemleri bağlamında incelemektir.
Citation Formats
S. Kazak Berument and T. Bakir, “Çocuğun mizacı ve doğa ile ilişkisinin duygu düzenleme ve içselleştirme problemleri üzerindeki etkisi: kortisol seviyesinin aracı rolü,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58741.