Femto Saniye Atılımlı Lazer İle Mikroyapılı Optik Fiberler Üzerinden Süpersürekli Işık Kaynağı Üretimi

2013-11-30
Bilikmen, Kadri Sinan
Berberoğlu, Halil
Yedierler, Burak
Femtosaniye, ultra short pulse lazerine özel amaçlı imal edilmiş fiber optik kablo ( photonic-crystal fiber) eşlenmesi yapılarak supercontinuum ışık kaynağı elde edilecektir

Suggestions

BeO malzemesinde sığ tuzak merkezlerinin termolüminesans ölçümleri ile belirlenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver(2014-12-31)
Bu proje aracılığı ile düşük sıcaklıklarda dozimetri uygulamalarında potansiyel bir malzeme olan BeO bileşiğinin 10-300 K sıcaklık aralığında termolüminesans ölçümleri alınacaktır. Ölçümler sonucunda elde edilecek datanın analizleri sonucunda malzeme içerisinde bulunan sığ tuzak merkezlerinin belirlenmesi ve özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Analizler sonucunda tuzak merkezlerinin aktivasyon enerjileri, yakalama kesit alanları, konsantrasyonları ve bant boşluğundaki dağılımları hakkında detaylı bi...
3+1 Boyutta Manyetik Akı Simetrisi ve Bunun Renk Hapsine Etkisi
Özpineci, Altuğ(2018)
Bu proje kapsamında, yüksüz elektromanyetizmanın etkin bir modelinin çeşitli özellikleriniaraştırdık. Ayar alanları kullanılmadan, Lorentz dönüşümleri altında kanonik olmayandönüşümlere sahip alan- lar cinsinden ifade edilen bu modelin sahip olduğu simetrilerinfiziksel objelere etkilerini inceledik. Daha sonra bu modelin simetrilerini, Yang-Mills teorisinindüşük enerji limitini tanımlayacak Z(N)?e kıran bir tedirgeme altında, durağan ve sonsuz ayrıksicim çözümlerine sahip olduğunu gösterdik. Daha genel çözü...
Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri
Allakhverdıev, Kerim; G., Bülent Akınoğlu; Ellialtıoğlu, Şinasi; Gasanlı, Nizami; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(1997)
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellik...
Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Geliştirilmesi
Yılmaz, Turgay; Yazıcı, Adnan; Sert, Mustafa; Koyuncu, Murat; Coşar, Ahmet(2018)
Bu proje kapsamında, kablosuz çoklu ortam duyarga ağları için özellikle aşağıda verilen ikikonuda çözüm üreten bir yaklaşım ve çatı (framework) geliştirilmesi amaçlanmıştır:- Halen kullanılan ağlara göre daha az enerji tüketen bir kablosuz duyarga ağı kümelemealgoritmasının geliştirilmesi: Proje kapsamında yeni bir kümeleme algoritması geliştirilmiştir.Geliştirilen algoritma, gözetleme uygulamaları da dahil olmak üzere uygulamadan bağımsızve enerji-etkin çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Geliştirilen al...
Ultra Düşük Gürültülü Fiber Fabry-Perot İnterferometresi Geliştirilmesi
Oral, Ahmet(2015-12-31)
Bu projede gürültü seviyesi yaklaşık olarak 1fm/√Hz olan bir fiber Fabry-Perot interferometresi geliştirilecektir. Geliştirilecek olan Fabry-Perot interferometresi öncelikle Atomik Kuvvet Mikroskoplarında (AKM), daha sonra da başka çok hassas mesafe ölçümü gerektiren deneylerde kullanılabilecektir.
Citation Formats
K. S. Bilikmen, H. Berberoğlu, and B. Yedierler, “Femto Saniye Atılımlı Lazer İle Mikroyapılı Optik Fiberler Üzerinden Süpersürekli Işık Kaynağı Üretimi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58754.