Zn(x)ln(1-X)te2 İnce Filmlerinin Üretilmesi Ve Aygıt Özelliklerinin Belirlenmesi

2012-12-31
EK 1 Zn(x)In(1-x)Te2 ince filmlerinin üretilmesi ve aygıt özelliklerinin belirlenmesi Projenin Amaç ve Tanımı : I–III–VI2 chalcopyrite yarı iletken ailesi fotovoltavik hücre, optelektronik ve lineer olmayan aygıt uygulamalarında dikkate değer bir önem kazanmıştır. Bu ailedeki bileşikler geniş bir yelpazede bant genişliğine, kafes sabitine ve heyecan verici optiksel ve elektriksel özelliklere sahiptir. Bakır, gümüş, indiyum, selen(yada sülfür ve telür) bileşikleri çoğunlukla “chalcopyrite” yapıda kristalleşirler. Bu yapısından ötürü farklı ve ilginç yapısal ve optiksel özelliklere sahiptirler. Özellikle optiksel özellikleri büyük ilgi uyandırıyor. Bu üçlü yarı iletken bileşiklerin, farklı katı çözeltiler oluşturularak ve çeşitli katkılarla düzenlenerek, gereksinim duyulan ihtiyaçları karşılayacak yeni alaşımlar meydana getirmesi mümkündür. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda bu ailenin belirli bileşiklerinin optiksel, elektriksel ve yapısal özellikleri detaylandırılmış ve bunların bazı aygıt uygulamalarındaki davranışları belirlenmiştir. Bu bileşikler çoğunlukla “chalcopyrite” yapıda kristalleşirler, yapısal ve enerji bant özellikleri açısından In2Se3, CdSe, ZnSe gibi temel kübik kafes yapısına sahip ikili bileşiklerle benzerlikler gösterir. Yapı içerisindeki Ag ve In(yada Ga) gibi iki farklı katyonun yeniden kafes yapısında düzenlenmesiyle birim hücrenin(unit cell) z- ekseni boyutunda çiftleşmesine ve anyon un ise yapısal simetriyi kaybederek, bozunumuna sebep olmaktadır. Bu yapısından ötürü farklı yapısal ve optik özellik göstermektedirler. Üçlü yarıiletken bileşikler, görünür ve kızılötesi ışık yayan diyotlar, kızılötesi detektör, güneş pilleri ve buna benzer pek çok elektro-optik aygıtların teknolojik olarak üretilebilmesi konusunda son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmışlardır. Özellikle, kararlı ve radyasyona dirençli katlıkristal ince film güneş pillerinin üretilmesi aşamasında, soğurucu katman olarak üçlü yarıiletken malzemelerin kullanılmasıyla birlikte oldukça yüksek güç dönüştürme verim değerlerine ulaşmak mümkün olmuştur. Bu çalışmada, öncelikle chalcopyrite ailesindeki CuInTe2, AgInTe2, CuInSe2, AgGaTe2 gibi bileşiklere nazaran daha az çalışılan ZnxIn1-xTe2 [1-7]bileşiği ince film olarak büyütülecektir. Büyütme özellikle farklı hedeflerle gerçekleştirilecek saçtırmalı kaplama tekniği ve diğer büyütme tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilecektir. Sonrasında bu ince filmlerin elektriksel, optik ve yapısal analizleri gerçekleştirilecek ve bu ince filmlerin aygıt uygulamalarındaki davranışları çalışılacaktır.

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Kalay, Yunus Eren(2015-12-31)
Cd1-x Znx Te TEK KRİSTALİNİN KARAKTERİZASYONU
İnce Film Silisyum Güneş Hücrelerinde Işık Yönetimi
Yerci, Selçuk (null; 2017-04-21)
Günümüz fotovoltaikteknolojisinde kullanılan yüksek verimliliğe sahip tek kristal silisyum (k-Si) güneş hücrelerinin kalınlığı yaklaşık 180 mikrondur ve Si pulunun maliyeti güneş modülün toplam maliyetinin yaklaşık olarak üçte birine tekabül etmektedir. Gelecekte Si pul kesme teknolojisi kullanılarak 120 mikron kalınlığında Si pullarının üretileceğini öngörülmektedir. Ancak Si kalınlığındaki bu sınırlı azalmanın maliyet/verimlilik oranına etkisi de çok sınırlı ka...
Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları
Boz, Yezdan; Aydemir, Nurdane (2011-01-01)
Bu çalışmanın amacı 4, 6 ve 8. sınıf ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançlarını belirleme ve bu inançların sınıf düzeyine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini 427 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplamak için Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Sınıf düzeyinin ve cinsiyetin epistemolojik inançlara etkisini değerlendirmek için iki yönlü çok değişkenli varyans analizi yapılmıştır. Öğrencilerin epistemolojik inançlarına sınıf düzeyinin etki...
Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri-Ebeveyn Formunun Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Acar, İbrahim Hakkı; Hamamcı, Beyza; Uyanık, Gülden (2021-12-01)
The present study aims to adapt the parent-report of the "Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI)" into Turkish to use with preschool children. The CHEXI is a rating instrument by which parents evaluate the executive functioning of children between ages of 4 and12 years. The sample of the present study consists of parents of 212 children attending 37 public preschools during 2019 – 2020 academic year. Children’s ages range from 48 to 72 months. Parents completed the CHEXI, Children's Behavior Ques...
Çocuk Gözünden Dış Mekan Oyun Alanları
Sevimli Çelik, Serap(2018-12-31)
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde belirtildiği üzere çocukların boş zamanlarını istedikleri gibi değerlendirme, dinlenme, oynama ve yaşına uygun eğlenebilecekleri kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı vardır (UNICEF, 2004). Bu madde ile birlikte yetişkinlerin genel inanışlarının aksine oyun çocukların sadece boş zamanlarını değerlendirecekleri bir etkinlik olmanın ötesinde çocukların kendi ihtiyaçları ve istekleri ile birlikte kontrol ettikleri, çocuklar tarafından yö...
Citation Formats
M. Parlak, “Zn(x)ln(1-X)te2 İnce Filmlerinin Üretilmesi Ve Aygıt Özelliklerinin Belirlenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58756.