Çocuk Gözünden Dış Mekan Oyun Alanları

2018-12-31
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde belirtildiği üzere çocukların boş zamanlarını istedikleri gibi değerlendirme, dinlenme, oynama ve yaşına uygun eğlenebilecekleri kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı vardır (UNICEF, 2004). Bu madde ile birlikte yetişkinlerin genel inanışlarının aksine oyun çocukların sadece boş zamanlarını değerlendirecekleri bir etkinlik olmanın ötesinde çocukların kendi ihtiyaçları ve istekleri ile birlikte kontrol ettikleri, çocuklar tarafından yönetilen, eğlenceli ve kendiliğinden ortaya çıkan davranışlardır (Anderson-McNamee & Bailey, 2010; Christie, Johnson & Yawkey, 1998). Aynı zamanda oyun, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim alanlarını destekleyerek onların sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır (Ahern, Beach, Leibke, Proud, Spencer, & Strickland, 2011; Ginsburg, 2016; Glesason, 2017; Koçyiğit, Kök, & Tuğluk, 2007; Rivkin, 1995). Bu nedenlerle oyunun yetişkinler tarafından desteklenmesi, çocukların oyun oynaması için fırsatlar sunularak oyun ortamlarının hazırlanması ve oyun oynama haklarının onlara en iyi şekilde sunulması gerekmektedir (Dereli ve Uludağ, 2013). Dış mekân oyun alanları özellikle çocuklara sunacakları farklı materyal ve ekipmanlar, geniş alanlar ve sağlayabilecekleri sınırsız hareket özgürlüğüyle birlikte çocukların gelişimlerini ve oyun oynamalarını en etkili şekilde sağlayabilecek alanlardır. (Burriss K. & Burriss Larry, 2011; Fjørtoft 2004).

Suggestions

Türkçe tekdilli ve Türkçe-Almanca iki dillilerin Türkçe Devrik Tümce Yapısı Kullanımı
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2014-12-31)
Türkçe’nin göçmen dil olarak konuşulduğu Almanya’da yapılan dilbilimsel araştırmalar, Türkçe’nin içinde bulunduğu iki dilli ortamlardan etkilendiğini ve değişime uğradığını savunmaktadır. Bu düşünce doğrultusunda, bu çalışmanın genel amacı Türkçenin Türkiye’de yaşayan tekdilli çocuklar ile Almanya’da yaşayan Türkçe-Almanca ikidilli çocuklar tarafından nasıl kullanıldığını araştırmaktır. Bu çerçevede çalışmanın esas odak noktası Türkçe devrik tümcelerde kullanılan eylem sonu sözcüklerin Türkçe tekdilli ve Tü...
Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri
Ergut, Ferdan(2013-12-31)
Doktora öğrencisi Servet Yanatma tez konusu olarak “Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri”ni çalışmaktadır. Osmanlı Devleti’nde basınla ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen İstanbul’da faaliyet gösteren yabancı haber ajanslarıyla ilgili sadece bir kitap ve makale bulunmaktadır. Sadece Türkçe kaynaklar esas alınarak hazırlanan bu çalışmalar konunun çok sınırlı bir boyutuna değinmektedir. Türkçe dışında bir dilde ise hiçbir çalışma bulunmaktadır. Tez araştırması kapsamı...
Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği’nin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sümer, Zeynep(2013-12-28)
Flört şiddeti söz konusu olduğunda kullanılan en yaygın ölçeklerden biri olan Çatışma Yöntemleri Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (Straus, Hamby, Boney-McCoy ve Sugarman, 1996) psikolojik şiddetin ölçülmesinde eksik kalmaktadır. Ölçek fiziksel şiddeti ölçmek üzere geliştirilmiş, flört şiddetinin tek boyutlu değil çok boyutlu bir kavram olduğu (cinsel ve psikolojik boyut) eleştirileri üzerine yeniden gözden geçirilmiş ve eklemeler yapılmıştır. Ancak eklenen psikolojik ve cinsel şiddet boyutları, bu kavramları ...
AVRUPALILAŞMANIN SINIRLARI: TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞ SÜRECİNDE AVRUPALILAŞMA
Kale Lack, Başak(2015-12-31)
“Avrupalılaşmanın Sınırları: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Avrupalılaşma” başlıklı bu proje önerisi, “Avrupalılaşma” kavramının sınırlarını Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) giriş süreci bağlamında araştıracaktır. Araştırmanın sonucunda elde edilecek olan verilerin analizi bu alanda hem Türkiye’de hem de Avrupa Araştırma Alanında henüz yapılmamış olan ancak eksikliği yoğunlukla hissedilen “Avrupalılaşmanın sınırları” (limitations of Europeanization) fenomenini algılar boyutunun ötesine çıka...
Türkiye'de Bölgeler Arası Sektörel İstihdam Farklarının Mekânsal Analizi
Öcal, Nadir; Akçagün, Pelin(2015-12-31)
Bu projenin amacı Türkiye’de sektörel istihdam oranlarının bölgesel yakınsamasını analiz etmektir. Bu çerçevede, sektörel bölgesel istihdamın mekânsal analizi yapılacak ve üç ana sektörün (imalat, tarım ve hizmet) istihdam oranları arasındaki beta yakınsaması incelenecektir. Sektörel istihdamın yakınsamaya konu edilmesinin temelinde emek ve sermaye hareketliliği iktisadi varsayımı yatmaktadır. Buna göre, faktör hareketliliğinin yüksek olması durumunda sermaye ve emeğin mekânsal bir denge kurulana kadar hare...
Citation Formats
S. Sevimli Çelik, “Çocuk Gözünden Dış Mekan Oyun Alanları,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59803.