KIZILAY VE KIZILHAÇ BELGELERİ IŞIĞINDA BALKAN SAVAŞLARI ve I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ESİRLER SORUNU

2013-12-31
Akgün, Saadet Seçil
Aygül, Ceren
Şeker, Nesim
Balkan Savaşları (1912-1913) ve I. Dünya Savaşı (1914- 1918) Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan coğrafyada yer alan ülkelerin 20. Yüzyıl sınırlarının belirlenmesinde olduğu kadar demografik yapılarının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamış gelişmelerdir. Bu savaşların söz konusu bölgeler üzerindeki etkisi, siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel yönler düşünüldüğünde, ilerleyen yıllarda da bütün dünya ülkeleri tarafından ilgiyle izlenmiş, her biri hakkında türlü araştırmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, bu savaşlarda Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde özellikle savaş esirlerinin durumları, koşulları ve akibetleri açısından bilimsel veriler kullanılarak pek ele alınmamıştır.Projenin amacı Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’yla ilgili askeri, diplomatik ve siyasi çerçeveye girmeyerek Osmanlı ordularından alınan veya Osmanlı ordularının tutsak ettiği savaş esirlerinin kimliklerinin, tutsak bulunduruldukları yerlerin, buralardaki sosyal konumlarının değerlendirilmesini yapıp okuyuculara veya daha ileri incelemeler yapmak isteyen araştırmacılara sunmaktır.

Suggestions

SİYASAL PARTİLER, PARTİ SİSTEMLERİ VE DEMOKRATİKLEŞME: ARAP BAHARI SONRASI ORTADOĞU’DA SİYASAL PARTİLERİN VE PARTİ SİSTEMLERİNİN OLUŞUM SÜREÇLERİ
Tür Küçükkaya, Özlem; Şen, Gülriz(2016-12-31)
Bu çerçevede, bu projenin amacı Tunus ve Mısır örneklerini inceleyerek, Ortadoğu’da demokratikleşme süreçlerinde siyasal partilerin ve parti sistemlerinin doğuş ve oluşum süreçlerini gözlemlemek, bu süreçlerde hangi faktörlerin ön plana çıktığını araştırmak ve hükümet kurulması süreçlerinde demokrasiye ne oranda katkı sağlayabileceklerini analiz etmektir.
AVRUPALILAŞMANIN SINIRLARI: TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞ SÜRECİNDE AVRUPALILAŞMA
Kale Lack, Başak(2015-12-31)
“Avrupalılaşmanın Sınırları: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Avrupalılaşma” başlıklı bu proje önerisi, “Avrupalılaşma” kavramının sınırlarını Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) giriş süreci bağlamında araştıracaktır. Araştırmanın sonucunda elde edilecek olan verilerin analizi bu alanda hem Türkiye’de hem de Avrupa Araştırma Alanında henüz yapılmamış olan ancak eksikliği yoğunlukla hissedilen “Avrupalılaşmanın sınırları” (limitations of Europeanization) fenomenini algılar boyutunun ötesine çıka...
UKRAYNA KRİZİ SONRASINDA NATO VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KARADENİZ BÖLGESİNE DÖNÜK POLİTİKALARININ GELİŞİMİ
Tanrısever, Oktay Fırat(2016-12-31)
Bu proje önerisi 2013 yılının sonuna doğru ortaya çıkan Ukrayna Krizinin sonrasında NATO ve Avrupa Birliği’nin Karadeniz bölgesine dönük politikalarının ne ölçüde ve nasıl değiştiğini kapsamlı ve karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır.
DERSİMLİ SANATÇILAR ÖRNEĞİNDE DÜNYA MÜZİĞİ
Şen, Mustafa(2016-12-31)
Çalışma, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve müzik icrası arasındaki ilişkiyi, Dünya Müziği kategorisi üzerinden piyasa ve dinleyici beğenileri faktörleri ile de ilintilendirerek Dersimli sanatçılar örneğinde ortaya koymayı amaçlamaktadır.
GURBETTE ÖLÜM: AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN CENAZE HİZMETLERİNE ULAŞIMI VE ANILAN HİZMETLER ÜZERİNDEN ŞEKİLLENEN ULUS-AŞIRI TOPLUMSAL MEKAN.
Zırh, Besim Can(2015-12-31)
Bu proje Türkiye’den Avrupa’ya giden göçmenlerin geride kalan 50 yıl içerisinde geliştirdikleri cenaze uygulamalarını ve bu uygulamalar ışığında anavatan olarak Türkiye ve yeni-vatanlar olarak Batı Avrupa ülkelerini ulus-aşırı yeni bir toplumsal mekan olarak nasıl ilişkilendirdiklerini incelemeyi amaçlar. Göç çalışmalarında çerçevesinde yeterince ilgi görmemiş bir alan olarak ölüm ve cenaze uygulamalarının göç-mekanda kazandığı yeni biçimler bir yandan oldukça antropolojik bir çalışma alanına değerken; diğe...
Citation Formats
S. S. Akgün, C. Aygül, and N. Şeker, “KIZILAY VE KIZILHAÇ BELGELERİ IŞIĞINDA BALKAN SAVAŞLARI ve I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ESİRLER SORUNU,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58805.