Türkiye Emek Tarihi Kaynakça ve Materyal Arşivi Oluşturulması

2015-12-31
Çelik, Birten
İmren Öztürk, Sibel
Türkiye'nin emek tarihine ait Osmanlı döneminden günümüze kadar derli toplu bir kaynakça ve arşiv oluşturulamamıştır. Oysa gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında çeşitli kişi ve kurumlarda bulunan belge ve yayınlar ile dijital materyaller mevcut olup bunların büyük çoğunluğu Türkiye emek tarihi alanında çalışan akademik ve ilgili çevrelerce bilinmemekte veya kullanımına kapalıdır, dolayısıyla da unutulma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu proje ile hedeflenen ilk aşamada Türkiye emek tarihine ait Türkiye ve Türkiye dışında kişi ve kurumlarda bulunan yayınlanmış veya yayınlanmamış bilgi, belge, kitap, film ve ilgili diğer materyalleri Türkiye ve yurtdışında yürütülecek bir araştırma ile tespit ederek bu kaynakları hibe ya da satın alma veya kopyalama yöntemi ile edinilebilir olanları toplayıp detaylı bir çalışma yapılması ve bir Türkiye emek tarihi kaynakça ve arşivi oluşturulmasıdır. İkinci aşamada hedeflenen ise elde edilmiş her türlü bilgi ve materyallere dair bilgileri içeren bir yayın yapılması ve aynı zamanda bu bilgi ve materyalleri hazırlanacak bir web sayfası üzerinden internet ortamında paylaşarak Türkiye emek tarihi konusunda çalışma yapmış ve yapacak olan Türk ve yabancı akademisyen ve diğer çevrelerin kullanımına sunmaktır.

Suggestions

Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları
Topal Yılmaz, Aylin; Avcı, Özgür(2017-12-31)
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf kültürünün bir topolojisi çıkarmayı ve bu yapıyı Almanya, Brezilya ve Hindistan’da eşzamanlı olarak yapılması planlanan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlıyor.Bu araştırmada Bourdieu’nun geliştirdiği habitus kavramından yola çıkılarak yapılandırılacak olan görüşme formu kullanılarak kapsam...
Türkiye’de Dini Temelli Yardım Kuruluşlarının Toplumsal Cinsiyet Varsayımları
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2014-12-31)
Bu proje Dini Temelli Yardım Kuruluşlarının kadınlara yönelik yürüttüğü yardımların toplumsal cinsiyet perspektifiyle incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için , öncelikle, neo-liberal dönemde Dini Temelli Yardım Kuruluşlarına yüklenen rol tahlil edilecektir. Sonrasında, Türkiye’de Dini Temelli Yardım Kuruluşlarının yükseliş nedenlerine değinilecektir. Ardından, Türkiye’de Dini Temelli Yardım Kuruluşlarının kadın yoksulluğunu ele alış biçimi, buna yüklediği anlam ve bu yardım biçiminin Türkiye’deki ka...
Türkiye'nin Dış Ticarette Katma Değerinin Karbon Dioksit İçeriği
Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif; Aşık, Serap(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı" Dış Ticrette Katma Değer" kavramını kullanarak Türkiye ekonomisinin dış ticaretinin karbon dioksit salımını hesaplanmaktır. Bu projede Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı olan AB ile ticaret ilişkilerini ve karbon dioksit salımını modellemek amacıyla bir girdi-çıktı (input-output) modeli geliştirilecektir.
Türkiye Ekonomisinde Cinsiyete Bağlı Mesleksel Katmanlaşmanın Neden Olduğu Eşetsizliğin Boyutu,sonuçları Ve Politika Önerileri.
Erdil, Erkan(2013-12-31)
Çalışmanın temel amacı Türkiye ekonomisinde cinsiyetler arası eşitsizliğin mesleksel katmanlaşma üzerinden incelenmesidir. Buna dayanark inceleme üç ana bölümden oluşcaktır. İlk bölüm, cinsiyete bağlı mesleki katmanlaşma (CBMK) yazını üzerinden konuyu tartışacaktır. Ortodoks/heteredoks, arz yönlü/talep yönlü, ekonomik/sosyolojik görüşlerden oluşan teorik yazın ile farklı CBMK indekslerden oluşan amprik yaın bu bölümde sunulcaktır. İkinci bölüm, 2002- 2010 verileri ile Türkiye ekonomisinde CBMKnın boyutunu...
Türkiye mizahında güncel eğilimler
Topal, Çağatay(2014-12-31)
Bu proje, Türkiye’de güncel mizah ve komedi ürünlerinde ele alınan konular, görüşler, eğilimler ve temsillere odaklanacaktır. Projede öncelikle, Cumhuriyet döneminden itibaren, mizah ve komedinin evrimi literatür taraması sonucunda ortaya konulacaktır. Ardından, projenin odak noktası olan 1990’lardan günümüze olan dönemde mizah ve komedi üretenlerin birincil tanıklığından faydalanılarak bir sosyolojik değerlendirme yapılacaktır. Aynı zamanda doktora tezi olan bu projenin amacı, son 25 yıllık donemin siyasi,...
Citation Formats
B. Çelik and S. İmren Öztürk, “Türkiye Emek Tarihi Kaynakça ve Materyal Arşivi Oluşturulması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58806.