Yeniçağ'da Trabzon Kentinin Sosyo-Kültürel Yapısında Değişimler

2016-12-31
Trabzon kenti Osmanlı doğu sınır boylarının önemli nüfus bölgelerinden biridir. Kent ve çevresinde Bizans ve öncesi kültürlerin varlığı bu bölgenin uzun süre çok kültürlü yapısına etki etmiştir. Osmanlı döneminde bu yapı devam etmiştir. Bu çalışma Osmanlı hoşgörü toplumunun reel işleyiş pratiklerini Trabzon kenti ölçeğinde incelemeyi hedeflemektedir. Farklı kültürülerin girdikleri etkileşim biçimleri ve zaman içerisinde gösterdikleri değişimler bize Osmanlı kent tarihinin daha az incelenmiş yönlerini detaylı bir biçimde analiz etmemizi sağlayacaktır. Bu proje ile Osmanlı kent tarihine uluslararası kent tarihçiliği paradigmaları ve araştırma soruları ile yaklaşılacak ve çıkacak olan sonuçlar uluslarası akademik camia ile paylaşılacaktır. Çalışmamız, Osmanlı tarihini Dünya tarihi içerisine yerleştirerek evrenselleştirmeyi amaçlamaktadır.

Suggestions

Osmanlı Döneminde Trabzon Kentinin Sosyo-Kültürel Yapısında Değişimler
Tülüveli, Güçlü(2015-12-31)
Bu projede onyedinci yüzyılda bir Osmanlı sınır kenti olan Trabzon'un geçirdiği sosyo-kültürel değişim kent ölçeğinde incelenecektir
Osmanlı Tarihi’nin Arşiv Kaynakları: Atik Şikayet Defterleri 1649-1660
Tülüveli, Güçlü(2018-12-31)
Klasik dönem Osmanlı kayıt ve arşiv sisteminin esas unsurlarını defterler oluşturmaktadır. Osmanlılarda ferman, berat, name gibi belge türlerinin sûretlerinin evrak olarak saklanmayıp defterlere kaydedilmesi ile şekillenen sistem yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş ve günümüze bu sayede Divan-ı Hümayun’a ait binlerce defter ulaşmıştır.Divan-ı Hümayun’a ait defterler Divan’ın teşkilat yapısını ve faaliyetlerini anlamamıza yarayan en önemli belgelerdir.Her ne kadar Osmanlı teşkilat tarihi üzerine günümüze k...
İngiliz Arşiv Belgeleri'ne Göre Osmanlı-İngiliz İlişkileri, 1578-1800
Tülüveli, Güçlü; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Yapılması amaçlanan bu çalışma, İstanbul özelinde Osmanlı-İngiliz ilişkilerini çalışmayı hedeflemektedir. 1578-1800 yıllarını kapsayan çalışma Osmanlı-İngiliz ticari ve politik ilişkileri tarihsel gelişim sürecini inceleyecektir
Şeriyye Sicilleri Işığında Onyedinci Yüzyılda Galata Bölgesi’nde Dini Gruplar Arası İlişkilerde Yaşanan Değişim ve Dönüşüm
Tülüveli, Güçlü(2014-12-31)
Galata Bölgesi'nde 1696 yılında meydana gelen yangın sonucu bölgede yaşayan Katolik Cemaati'ne ait St. Francesco Kilisesi dönemin padişahı II.Mustafa tarafından annesi Gülnuş Emetullah Sultan adına Yeni Valide adıyla camiye çevrilmiştir. Yaşanan bu değişim bölgede yaşayan gayrimüslim halkın yer değiştirmesi olarak günlük hayata yansımıştır. Bunun bir anlamda İslamlaştırma politikası olarak adlandırmak bir veçhesiyle yanlış değildir. İskan politikalarında yaşanan bu değişimin izlerini sürmek ise şu an İstanb...
18. Yüzyılda Edirne'de Gayrımenkul Fiyatları
Şeker, Nesim(2015-12-31)
Bu projenin araştırma konusu, 18. Yüzyıl Osmanlı Edirne’sinde gayrımenkul fiyatlarıdır. Bu çalışma ile varılmak istenen ilk hedef, imparatorluğun en büyük şehirlerinden biri olan Edirne şehrinde emlak fiyatlarında mahalleler arası bir dalgalanma/farklılaşmanın olup olmadığını görebilmektir. İkinci hedef ise, elde edeceğimiz gayrımenkul fiyatlarının, literatürde çalışıldığı şekliyle Osmanlı tarihinin genel fiyat serileri ve 18. Yüzyıldaki seyiri içindeki yerini analiz etmektir
Citation Formats
G. Tülüveli, “Yeniçağ’da Trabzon Kentinin Sosyo-Kültürel Yapısında Değişimler,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58811.