Ondokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Kıbrıs'ta Amerikan ve İngiliz Misyonerler

2018-12-31
Doğu Akdeniz’in ortasında bulunan Kıbrıs adası, Anadolu, Afrika, Suriye ve Filistin kıyılarına yakınlığı sebebiyle bölgenin merkezidir. Tarih boyunca bölgeye gelen tüccarların, diplomatların ve gezginlerin uğrak yeridir. Ada Ondokuzuncu Yüzyılın ilk yarısında İngiliz ve Amerikan Protestan misyonerleri de misafir etmiştir. Söz konusu misyonerler evvela kısa ziyaretlerle adayı yakından tanımaya çalışmışlar, daha sonra araştırma gezileri yaparak gözlemlerini günlük, hatırat ve raporlarına kaydetmişlerdir. Amerikan misyonerler 1835 – 1842 yılları arasında adada istasyon açarak misyonerlik faaliyetleri yaparken de araştırma gezileri yapmayı, gördüklerini ve tespitlerini kaydetmeyi sürdürmüşlerdir. Projenin amacı, Ondokuzuncu Yüzyılın başlarından ortalarına kadar İngiliz ve Amerikan Protestan misyonerlerin Kıbrıs'la ve Kıbrıs'taki misyonerlik faaliyetleriyle ilgili yazdıkları raporlar, günlükler ve hatıratlardaki bilgileri toplamak ve söz konusu bilgileri topluca değerlendirmektir. Bu değerlendirmede misyonerlerin bölgeye ve Kıbrıs’a bakışları, bölgedeki gelişmelerle Kıbrıs’ı nasıl ilişkilendirdikleri, Kıbrıs’a ilişkin ne tür bilgileri topladıkları, topladıkları bilgilerin kaynakları ve Kıbrıs’ta ne gibi misyonerlik faaliyetleri yaptıkları üzerinde durulacak ve bu bilgilerin Osmanlı belgeleri ve diğer kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırılması yapılacaktır.

Suggestions

Onsekizinci ve Ondokuzuncu Yüzyıl Anglo-Amerikan Edebiyatında Irksal ve Kültürel Stereotipler
Gürsel, Bahar; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Her ne kadar yirminci yüzyılın son dönemlerine dek sosyal ve kültürel ve hatta diplomatik tarih açısından önemli kaynaklar olarak görülmüş olmasalar da çocuk kitapları kültürünü ve inançlarını yansıttıkları toplumları anlamak açısından önemli kaynaklar olmuştur. Bu proje, onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıllarda Britanya ve Birleşik Devletler'de yazılmış olan çocuk kitaplarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, ülkelerin kültürlerinde önemli yerler edinmiş olan olumsuz ırksal stereotiplerin Anglo-Amerikan...
İlköğretim Öğrencileri için İklim Değişikliği Bilgi ve Tutum Ölçeği Çalışması
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan(2013-12-31)
İklim değişikliği, dünya üzerinde yaşamış olan ve yaşayan toplumların şimdiye kadar yüz yüze kaldığı en ciddi küresel çevre sorunlarının başında gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler, .iklim değişikliği ve küresel ısınmaya en az sebep olan ülkeler olmalarına rağmen bundan en fazla etkilenecek bölgeler olmaları beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’nin de iklim değişikliğinin yol açacağı olumsuzluklardan etkilenmesi muhtemeldir. Bu riski en aza indirmek, iklim o...
Avrupa Birliği ve Filistin Meselesi
Tür Küçükkaya, Özlem; Sönmez, Esma Yağmur; Akcalı Yılmaz, Öznur(2018-12-31)
Bu projenin amacı Avrupa Birliği (AB)’nin dış politikasını Filistin meselesi üzerinden incelemektir. Proje çerçevesinde AB’nin Filistin meselesine karşı dış politikasının ve güvenlik politikasının dinamikleri incelenerek AB’yi bir dış politika aktörü yapacağına inanılan Lizbon Anlaşması’nın gerçekten de bunu başarıp başaramadığı araştırılacaktır. AB'nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolünün Lizbon Anlaşması öncesi ve sonrasındaki dönemler itibariyle karşılaştırılması ile birlikte AB’nin dış politika aktörl...
Üniversite Yöneticilerinin URAP Üniversite Sıralamasına Dair Algıları ve Yönetim Pratikleri
Emil, Serap; Acartürk, Cengiz(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, uluslararası ve ulusal düzeyde sayıları giderek artan üniversite sıralamalarının Türkiye üniversiteleri üzerindeki, özellikle yönetim düzeyinde, etkilerini anlamaktır. Üniversite yönetimlerinin bu sıralamaları kalite anlamında nasıl yorumladıkları ve bu algının liderlik pratikleri ile karar verme mekanizmalarıyla nasıl ilişkilendiğini anlamak akademik kaliteyi arttırma konusunda önemli bulgular sağlayacaktır.
Türkiye'de Bölgeler Arası Sektörel İstihdam Farklarının Mekânsal Analizi
Öcal, Nadir; Akçagün, Pelin(2015-12-31)
Bu projenin amacı Türkiye’de sektörel istihdam oranlarının bölgesel yakınsamasını analiz etmektir. Bu çerçevede, sektörel bölgesel istihdamın mekânsal analizi yapılacak ve üç ana sektörün (imalat, tarım ve hizmet) istihdam oranları arasındaki beta yakınsaması incelenecektir. Sektörel istihdamın yakınsamaya konu edilmesinin temelinde emek ve sermaye hareketliliği iktisadi varsayımı yatmaktadır. Buna göre, faktör hareketliliğinin yüksek olması durumunda sermaye ve emeğin mekânsal bir denge kurulana kadar hare...
Citation Formats
Ö. Turan and E. O. Yılmaz, “Ondokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Kıbrıs’ta Amerikan ve İngiliz Misyonerler,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58813.