Kıbrıs Türk Toplumu Yol Ayrımında: Kıbrıs Türk Toplumunun Devlet Olma Sorunu

2014-12-31
Yalman, Osman Galip
Öner, Nilgün
Amaç ve KapsamBu projenin amacı, 1960 yılında Londra ve Zürih antlaşmaları ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1963 yılında Kıbrıs Türk toplumu açısından fiilen sona ermesinden sonra başlayan ve genelde Kıbrıs Sorunu olarak betimlenen süreçte, Kıbrıs Türk toplumunun devlet olma (statehood) sürecinde geçirdiği evreleri ve değişimi belirleyen ulusal ve uluslararası dinamiklerin disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesidir. Sürecin tarihsel bir perspektifte ele alınması amaçlanmakla birlikte, araştırma esas olarak Türkiye’nin Avrupa Birliğine resmen aday olarak kabul edildiği 1999 Helsinki zirvesinden sonra kazandığı boyutlara odaklanacaktır. Bu bağlamda, farklı düzeylerde politika oluşturma süreçlerinin karşılıklı etkileşimi temelinde, yerel ve uluslararası, toplumsal, ekonomik ve siyasal aktörlerin soruna yaklaşımlarındaki değişimlerin incelenmesi önem kazanmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, 1 Mayıs 2004’te adanın tümünün temsilcisi olarak Avrupa Birliğine tam üye olarak kabul edilmesiyle yeni bir boyut kazanan Kıbrıs Sorununun Kıbrıs Türk toplumunda yarattığı siyasal çalkantı ve değişimlerin yanı sıra, 23 Nisan 2003’te Güney Kıbrıs ile sınır kapılarının açılmasının toplumsal ve ekonomik etkilerinin irdelenmesi de araştırma kapsamındadır. Kıbrıs Türk toplumu açısından, Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs ile olan ilişkiler kadar, hatta onlardan da daha öncelikli olan önemli bir dinamik Türkiye ile olan ilişkilerdir. 1974’ten itibaren Türkiye’deki siyasal iktidar, ve bunlara bağlı olarak gündeme gelen iktisat politikası, değişikliklerinin Kıbrıs Türk toplumunun gelişme sürecini belirleyen önemli bir etken olduğu anımsandığında, bu ilişkilerdeki devamlılık ve değişikliklerin Kıbrıs Türk toplumu üzerindeki toplumsal, ekonomik ve siyasal etkilerinin sorgulanması araştırmanın öncelikli amaçları arasındadır. Bu çerçevede, mevcut durumun, farklı toplumsal kesim temsilcilerinde yol açtığı kaygılar ve/veya değişim talepleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Tanım ve KapsamYukarıda tanımlanan amaç ve kapsamda araştırmanın yürütülmesi, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan değişik toplum kesimlerinin temsilcileri ve/veya kanaat önderleriyle derinlemesine görüşmeler ve/veya odak grup görüşmeleri yapılarak gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bunların yanısıra, olanaklar ölçüsünde, Türkiye’de ve Avrupa Birliği çevrelerinde Kıbrıs konusunda uzman, karar alma süreçlerinde rol almış kişilerle de görüşmeler yapılması hedeflenmektedir.Konuyla ilgili literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama:Konuya ilişkin yayınlar incelendiğinde birkaç temel özellik göze çarpmaktadır: a) Kıbrıs sorununu bir dış politika ve güvenlik sorunu olarak ele alan çalışmalar; b) Birinci perspektifi benimseyen çalışmaları kısmen de olsa eleştirme çabası gütmekle birlikte devlet merkezli bir yaklaşımla yapılan çalışmalar; c) Kıbrıs’ta toplumlar arası ve Kıbrıs Türk toplumunun kendi içindeki farklı kesimlerin aralarındaki ilişkileri daha çok kimlik temelli bir yaklaşımla ele çalışmalar.. Önerilen çalışma ise, konuya ilişkin literatürdeki az sayıdaki çalışma doğrultusunda bir katkı yapabilmek amacıyla, disiplinlerarası nitelikte ve eleştirel siyasal iktisat yaklaşımından beslenen bir biçimde konuyu ele almayı öngörmektedir.Araştırmanın zamana bağlı işi planı İlk olarak konuyla ilgili literatür taraması gerçekleştirilecek, konuya ilişkin yapılan çeşitli yayınlar ve doktora tezleri ile seçilecek bazı gazete ve dergilerin taramalarının ardından, planlanan saha çalışması ile Kıbrıs’ta yukarıda belirtilen nitelikteki derinlemesine görüşmeler ve/veya odak grup görüşmeleri yapılacaktır. Son olarak, Türkiye’den ve Avrupa Birliği çevrelerinden saptanacak belirli kişilerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Anne ve çocuk arasında geçmişe yönelik ve etkinlik sırasında yapılan konuşmaların çocuğun bellek gelişimine ve öğrenmesine etkisi: Kompost etkinliği örneği
Olgan, Refika(2017-12-31)
Araştırmanın amacı beraber yer aldıkları kompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-66 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında bu etkinlikler ile ilgili geçmişe yönelik konuşmaların çocukların toprağı, kompost döngüsünü ve sürdürülebilirliği öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dış Mekân Oyunlarına Yönelik İnanışlarının İncelenmesi
Erden, Feyza; Yalçın, Fatma(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan ve içeriğinde dış mekan oyunları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve becerileri içeren dersleri alan öğretmen adaylarının dış mekan oyunlarına ilişkin inanışlarındaki değişimi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan iki farklı dersin içeriği, dış mekan oyunlarıyla ilgili teorik bilgi ve uygulamayı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ç...
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programının Değerlendirilmesi
Engin Demir, Cennet; Aksu, Meral; Yılmaz, Elanur(2016-12-31)
Bu çalışmada, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından yürütülmekte olan Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programının amaçlarına ne derece ulaştığının paydaşların bakış açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilecek olan bulguların, eğitim programın etkililiği, güçlü ve zayıf yönleri, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve mezunların kalitesi konularında derinlemesine bilgi sağlayarak, programın gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunması beklenmek...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç iktisadi büyüme ile savunma harcamaları arasındaki muhtemel doğrusal olmayan yapıyı ortaya çıkarmak ve doğrusal modellerle ulaşılan karmaşık sonuçların nedenlerini ortaya koymaktır.
Zanaatkarlığın Sınıf ve Etnisite Bağlamında Çözülüş ve Dönüşümünde İki Hat: Mardin ve Trabzon’daki Altın ve Gümüş İşlemeciliği
Hoşgör, Hatice Ayşe(2015-12-31)
Bu araştırmada incelenecek olan altın ve gümüş işleme zanaatlarının geçmişe dair belleksel dökümü ve bugünün içinde konumlanışı, kapitalist modernleşme ve endüstrileşme süresince geçirdiği tahrifat ya da çözülme nedenlerinin anlaşılmasına kaynaklık etmektedir. Bu zanaatların geçirdiği dönüşüm, zanaatın Mardin ve Trabzon serüveni göz önünde bulundurulduğunda, Cumhuriyet Türkiye’sinin ulus-devlet inşa sürecinde gayrimüslimlere yönelik politikalarının ve bu bağlamda ekonominin ve toplumun Türkleştirilmesi ve ...
Citation Formats
O. G. Yalman and N. Öner, “Kıbrıs Türk Toplumu Yol Ayrımında: Kıbrıs Türk Toplumunun Devlet Olma Sorunu,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61518.