Binaların Isı Yalıtım Niteliklerinin Kızıl Ötesi Isıl Görüntüleme (ırt) İle Muayenesi

2010-12-31
Günümüzde ısı yalıtkan malzemeler kullanarak yapı çeperinin ısıl performansını artırmak, diğer bir deyişle enerji verimli yapılar inşa etmek, hem ülke ekonomisine katkısı hem de çevresel sorunların azaltılması bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple, günümüz yapı duvarlarından, ısıtılan iç ortamdan dışarıya ısı kaçışını ya da sıcak dış ortamdaki ısının içeriye nüfuz etmesini engellemek için yeterli ısıl dirence sahip olması beklenmelidir. Bu niteliğe yeterince sahip olmayan yapıların tespiti ve sorunlarının iyi anlaşılması, bu yapılardaki ısıl sorunların giderilmesi ve doğru bakım/iyileştirme programlarının oluşturulması bakımından gereklidir. Bayındırlık İskan Bakanlığı'nın, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ni ülkemizde yürürlüğe girmesi, yapıların ısı yalıtımlılık ve enerji verimlilik niteliklerini ve bu nitelikleri doğrudan etkileyen “ısıl sorunların/aksaklıkların belirlenmesi, denetlenmesi ve takibi” konularını da gündeme getirmiştir. Türkiye'de çok fazla sayıda yapı bulunmaktadır ve her bir yapının bu kapsamda tek tek gözden geçirilmesinin güçlüğü ortadadır. Bu durum, yapılardaki ısıl sorunların hızlı ve işe yarar yöntemlerle incelenmesini, bu incelemelerinde yapıya zarar vermeden, tahribatsız yöntemlerle yapılması gerekli kılmaktadır. Kızıl ötesi ısıl görüntüleme yöntemi (Infrared thermografi - IRT), enerji sakınımı/verimliliği kapsamında yapı kabuğunda ortaya çıkan ısı kaçakları/köprüleri ve nem sorunları gibi hasarların tespitinde kullanılan tahribatsız bir inceleme yöntemidir. IRT yönteminin, özellikle yönetmelik öncesinde inşa edilen eski yapılardaki ısıl sorunlar ve nedenlerinin tespitinde kullanımı önemlidir. Yönetmelik esaslarına uygun inşa edilen yeni yapılardaki ısı yalıtımlı dış duvarların denetlenmesi ve bakım amaçlı takibi de gereklidir; zaman içerisinde ortaya çıkabilecek kusurların belirlenmesi gibi konularda kızıl ötesi ısıl görüntülerden yararlanılmalıdır. Kısacası, tahribatsız bir muayene/inceleme yöntemi olan IRT yönteminin ülkemizde, yapı hasar tespiti, denetimi ve takibi ile ilgili sahalarda, özellikle de yapıların ısı yalıtımlılık/verimlilik niteliklerinin iyileştirilmesi amacıyla olarak yaygın kullanımına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, IRT yönteminin işe yarar, etkin ve doğru biçimde kullanılabilmesi için, analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu analizleri yapabilecek uzmanların yetişmesi gerekmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde planladığımız ve teklif ettiğimiz araştırma projemiz, bir yıllıktır.

Suggestions

An Experimental Study Of Evaluation In Building Design
Çakın, Şahap (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
The study reported here is aimed at gaining an insight into the relationships between the quality of information presented to architects and non-architects on design alternatives, their professional training and the level of agreement in "choice" situations. Beginning with earlier studies on concepts such as judgement and evaluation in design, we shall dwell on background studies related to the quality of information, its complexity and the role of architectural training on preferences.
Dijital Dönüşümün İstihdama Etkisi: Mesleki Açıdan Fırsatlar ve Tehditler
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (null; 2018-11-10)
Dijital dönüşümün, rutin işlemlerin otomatize edilmesi ile birlikte bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda yok olmasına neden olması, birçok sektörde istihdamın azalması, aynı zamanda oluşacak yeni ihtiyaçlar nedeni ile yeni meslekler ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına yol açması öngörülmektedir. Beden gücü kullanılarak düşük gelir elde eden bir işgücü yapısı yerine, nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşması söz konusudur. Bu çalışma kapsamında, dijital dönüşümün istihdama e...
Tasarımda Bir Veri Toplama Aracı Olarak Cultural Probes Yönteminin İncelenmesi
Merzalı Çelikoğlu, Özge; Timur Öğüt, Şebnem; Krippendorf, Klaus (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiride, tasarımda kullanıcı verisi elde etmede cultural probes yönteminin uygulanması ve bu şekilde elde edilen verinin tasarımcılar tarafından değerlendirilmesine ilişkin yürütülmüş olan araştırmanın ilk bölümü sunulmaktadır. Kuramsal olarak cultural probes yönteminin örtülü gözlem yöntemleriyle olan ilişkisi tartışılmış ve bu bağlamda kullanıcıların gönüllü olarak katıldığı bir ampirik çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile tasarımda kullanıcı araştırmalarında cultural pro...
Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi
Budayan, Cenk; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2012-09-16)
Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlardaki portföylerinde de, iş yükü ve ülke çeşitliliği bazında bir artış gözlenmekte ve yüklenici firmalar iş yaptıkları ülkelere bağlı olarak çok değişken maliyet oluşumları ile karşılaşmaktadırlar. 1985 yılından bu yana, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı ülkelerde, satın alma gücü paritesinin belirlenmesi amacıyla, farklı inşaat projeleri k...
Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları
Korur, Fikret; Eryılmaz, Ali (Gazi Üniversitesi , 2009-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fizik başarısını etkileyen öğretmen niteliklerini ve bu niteliklerin öğrencinin fizik başarısına etkilerini araştırmak ve bunların bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki 3 bölgede ve her bölgeden 3 ilde, 9. sınıf seviyesinden 11. sınıf seviyesine kadar toplam 2177 devlet lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerden toplanan veriler optik okuyucu yardımıyla bilgisayara girilmiş ve bütün betimsel istatistikleri, geçerlil...
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu, “Binaların Isı Yalıtım Niteliklerinin Kızıl Ötesi Isıl Görüntüleme (ırt) İle Muayenesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58901.