Geçici barınma ünitelerinin çok ölçütlü karar analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi

2017-12-31
Yapılı çevreye hasar veren afetler ya da kitlesel göç sonrasında karşılaşılan temel problemlerden biri de barınma ihtiyacıdır. Bu tür durumlarda ihtiyaç sahiplerinin geçici barınma ünitelerine yerleştirilmesi sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Üretim tekniği, malzeme, esneklik, maliyet, sürdürülebilirlik vb. birçok boyutu olan bu yöntemde en elverişli tasarımın rasyonel bir şekilde belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada çok ölçütlü karar analiz yöntemlerinin geçici konut birimlerinin hızlı ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesindeki potansiyeli araştırılacaktır. Mevcut durumda uzman görüşü ve karar vericinin tecrübeleri ile yapılan değerlendirme sonucunun uygulamada arzu edilen başarım seviyesine ulaşamadığı ulusal ve uluslararası birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Buna alternatif olabilecek, hızlı, sistematik ve geri bildirimler ile yinelenebilen bir yöntemin kullanılması değişen zaman, mekan ve sosyoekonomik şartlarda en elverişli geçici konut biriminin elde edilmesinde önemli rol oynayabilir. Bu bağlamda alternatif geçici konut birimlerinin farklı çok ölçütlü karar analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi ve buna ilişkin modellerin kurgulanması amaçlanmaktadır. Çalışma sonunda elde edilecek veriler ve kurgulanacak değerlendirme modeli doğal afetler veya kitlesel göç karşısında binlerce insana barınma imkanı sunmak durumunda kalan Türkiye gibi ülkeler ve afet yönetimi kurumları için önemli bir araç olabilecektir.

Suggestions

Gerçek Ölçekli Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz Elemanların Deneysel İncelenmesi
Topkaya, Cem(2015-12-31)
Bu projenin temel amacı 2008 yılında BAP desteği ile yapılan ve başarılı sonuçlar veren küçük ölçekli BÖÇ elemanların gerçek ölçekli denenmesi ve üretilmesidir. Türkiye’de her hangibir üretim olmamasına rağmen bu tür çapraz elemanlar ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Halihazırda revizyonu yapılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin bir sonraki versiyonunda burkulması önlenmiş çelik çaprazlı perdelere yer verilecektir. Özellikle çelik yapıların sayısındaki artış sonucu burkulması ...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Düşük Çevrimsel Yorulma Altında Davranışlarının İncelenmesi
Topkaya, Cem; Bozkurt, Mehmet Bakır(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma, farklı yükleme protokolleri altında bağ kirişi elemanlarının düşük çevrimsel yorulma kapasitelerini ortaya çıkartacaktır. Böylece orta ve düşük şiddetteki depremler neticesinde bağ kirişi elemanlarının kalan ömürleri belirlenecek ve değiştirilip değiştirilmemesine karar verilebilecektir. Ayrıca farklı yükleme protokolleri altında test edilecek bu numuneler sayesinde mevcut ve eski yükleme protokolünün değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Çalışma gerçek ölçekli deneyler ithiva etmekted...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdeler için Değiştirilebilir Bağ Kirişi Detaylarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Topkaya, Cem(2016-12-31)
Bu projenin amacı dışmerkez çelik çaprazlı perdeler için değiştirilebilir bağ kirişlerinin geliştirilmesidir. Deprem sonrasında yapılarda oluşan hasarın en kısa sürede ve düşük maliyetle onarılması gerekmektedir. Moment aktaran çerçeveli sistemler ve merkezi çelik çaprazlı perdeler için onarım işlemi oldukça güçtür. Yakın zaman içerisinde Romanya ve Kanada’ya yapılan çalışmalar dışmerkez çelik çaprazlı perdelerde değişirilebilir bağ kirişi kullanımının mümkün olduğunu ortaya çıkarmıştır. Önerilen çalışm...
Political Economy of Renewal of Heritage Places in Turkey
Özçakır, Özgün; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Mignosa, Anna (2018-01-01)
The construction industry has often been used to boost the economy in time of crises and constitutes one of the most important profit making sector in Turkey. As a result of the current economic growth model which focuses on construction activities, urban spaces have been subjected to uncontrollable pressure in Turkey. Hence, developing new construction land and increasing construction rights in existing settlement areas have become common among local and central authorities in the last years. As priceless ...
Hafif Çelik Binalarda Kullanılan Kafes Kirişli Döşeme Sisteminin İncelenmesi
Baran, Eray(2016-12-31)
Hafif çelik yapı sistemleri, uzun süredir yaygın olarak kullanılmakta olan betonarme ve yapısal çelik sistemlere karşı hızlı üretim, hafiflik ve kolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelişmeye çok fazla açık olmayan inşaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi teknolojik seviyesi yüksek yeni bir yapım yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya’da artmakta olan rağbete parallel olarak Türkiye’de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemle...
Citation Formats
B. Ö. Ay, “Geçici barınma ünitelerinin çok ölçütlü karar analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58926.