Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Düşük Çevrimsel Yorulma Altında Davranışlarının İncelenmesi

2017-12-31
Topkaya, Cem
Bozkurt, Mehmet Bakır
Önerilen bu çalışma, farklı yükleme protokolleri altında bağ kirişi elemanlarının düşük çevrimsel yorulma kapasitelerini ortaya çıkartacaktır. Böylece orta ve düşük şiddetteki depremler neticesinde bağ kirişi elemanlarının kalan ömürleri belirlenecek ve değiştirilip değiştirilmemesine karar verilebilecektir. Ayrıca farklı yükleme protokolleri altında test edilecek bu numuneler sayesinde mevcut ve eski yükleme protokolünün değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Çalışma gerçek ölçekli deneyler ithiva etmektedir. Bu çalışmada başarı sağlandığı takdirde, deprem sonrası dışmerkez çelik çaprazlı perdeler hakkında hasar durumunu kolayca tespit edilebilecektir.

Suggestions

Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Alın Levhalı Değiştirilebilir Bağ Kirişlerinin İncelenmesi
Topkaya, Cem(2018-12-31)
Dışmerkez çelik çaprazlı perdeler için farkı detaylara sahip değiştirilebilir bağ kirişleri geliştirilmiştir. Bu detaylardan bir tanesi Romanya ve Kanada'da geliştirilen alın levhalı bağ kirişidir. Değiştirilecek olan kısımın kısa ve hafif olması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla alın levhası ne kadar ince olursa değiştirme işlemi o kadar kolay olacaktır. Günümüze kadar alın levhalı detaylar sadece moment aktaran kolon kiriş birleşimlerinde kullanılmak üzere deneysel olarak incelenmiştir. Bağ kirişleri d...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdeler için Değiştirilebilir Bağ Kirişi Detaylarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Topkaya, Cem(2016-12-31)
Bu projenin amacı dışmerkez çelik çaprazlı perdeler için değiştirilebilir bağ kirişlerinin geliştirilmesidir. Deprem sonrasında yapılarda oluşan hasarın en kısa sürede ve düşük maliyetle onarılması gerekmektedir. Moment aktaran çerçeveli sistemler ve merkezi çelik çaprazlı perdeler için onarım işlemi oldukça güçtür. Yakın zaman içerisinde Romanya ve Kanada’ya yapılan çalışmalar dışmerkez çelik çaprazlı perdelerde değişirilebilir bağ kirişi kullanımının mümkün olduğunu ortaya çıkarmıştır. Önerilen çalışm...
Gerçek Ölçekli Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz Elemanların Deneysel İncelenmesi
Topkaya, Cem(2015-12-31)
Bu projenin temel amacı 2008 yılında BAP desteği ile yapılan ve başarılı sonuçlar veren küçük ölçekli BÖÇ elemanların gerçek ölçekli denenmesi ve üretilmesidir. Türkiye’de her hangibir üretim olmamasına rağmen bu tür çapraz elemanlar ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Halihazırda revizyonu yapılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin bir sonraki versiyonunda burkulması önlenmiş çelik çaprazlı perdelere yer verilecektir. Özellikle çelik yapıların sayısındaki artış sonucu burkulması ...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdeler İçin Değiştirilebilir Bağ Kirişi Geliştirilmesi
Topkaya, Cem; Azad, Sina Kazemzadeh; Bozkurt, Mehmet Bakır(2017-09-15)
Günümüzde kullanımda olan yapı tasarımı şartnamelerine göre projelendirilen yapıların deprem yükleri altında hasar görmesi fakat göçmenin oluşmaması beklenmektedir. Hasar gören yapıların onarılıp tekrardan kullanıma alınması çok maliyetli bir işlem olup uzun süreçler gerektirmektedir. Son yıllarda yapı mühendisliği dalı kapsamında daha kolay onarılabilecek yapılar üzerine araştırmalar başlatılmıştır. Dışmerkez çelik çaprazlı perdeler deprem yükleri altında bağ kirişi elemanının akması ile enerji tüketmek...
Deprem Tehlikesine Maruz Bina Envanterinin İstatistiki Yöntemler ile İncelenmesi
Ay, Bekir Özer; Erberik, Murat Altuğ(2016-12-31)
Sismik tehlike bir coğrafyanın sismo-tektonik yapısına bağlıdır. Sismik risk hesapları ise, o coğrafyada bulunan yani yerel yapıların performansını ve tehlike hesaplarını birlikte değerlendirir, belirli bir süre içerisindeki muhtemel yapısal hasarı ve kayıpları tahmin etmeye çalışır. Bu yüzden sismik risk çalışmalarında bilhassa yerel yapı özelliklerini dikkate alan olasılık esaslı hasargörebilirlik ve kayıp modellerinin kullanılması gerekir. Ayrıca deprem olayının rassal doğası ve yapıların depremde göster...
Citation Formats
C. Topkaya and M. B. Bozkurt, “Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Düşük Çevrimsel Yorulma Altında Davranışlarının İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59076.