ALÇAK GERİLİM GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN VARLIĞINDA YÜK TALEP TAHMİNİ YÖNTEMİ

2018-12-31
Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin sayılarının fazlalığı ve iletişim ile veri analizinin hesapsal yükünde dolayı, bu sistemlerde üretilen enerji miktarının izlenememektedir. Dolayısıyla elektrik şebekesi operatörleri için arz talep dengesinin sağlanması adına operasyonel zorluklar yaratmaktadır. Hali hazırda elektrik şebekesi tarafından kullanılan yük talep tahmin metodları alçak gerilim güneş enerjisi üretiminin fazla olduğu sistemler için yeterli performansı gösterememektedir. Bu yetersizliğinin başlıca sebebi yük talebinin sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olmasına rağmen, güneş enerjisi üretiminin coğrafi ve iklimsel koşullara bağlı olarak değişmesidir. Kullanılan metodların daha iyi sonuç verebilmesi için her güneş enerjisi panelinin üretim verisinin alınması gerekmedir. Tahmin edilebileceği gibi bu çözüm oldukça maliyetlidir. Yapılacak çalışma ile az miktarda farklı yerden alınan gerçek zamanlı ölçümler ile alçak gerilim güneş enerji panellerinin bölgesel üretimleri için matematiksel modeller çıkartarak tahminler yapıp doğruluk oranı daha yüksek yük talep tahminlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ODTÜ’nün farklı bölgelerine ve kampus yakınında bulunan Yüzüncü Yıl Mahallesi’ne piranometreler yerleştirilerek güneş ölçüm istasyonları kurulacaktır. Kurulan güneş ölçüm isyasyonlarından alınan ışının değerleri kullanılarak güneş enerjisi üretimi tahmini üzerine analizler gerçekleştirilecektir. Yapılan çalışmalar bir yüksek lisans tezi olacaktır.

Suggestions

SiC Güç Yarı İletkeni Tabanlı Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Güç Kaynağı Geliştirme Projesi
Ermiş, Muammer; Nalçacı, Gamze(2015-12-31)
Bu projede ‘Silicon Carbide (SiC)’ yarı iletken teknolojisini kullanarak, Yüksek Frekans Transformatörlü DA/DA çevirgece dayalı maksimum güç noktası izleyicisi ve üç fazlı evirgeçten oluşan özgün bir fotovoltaik enerji dönüşüm sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Si tabanlı IGBT yerine SiC MOSFET’e dayalı olarak geliştirilmesi planlanan sistemin enerji dönüşüm verimliliği eniyilenecek ve böylece uzun yıllar alan fotovoltaik panel ilk yatırım maliyetinin geri ödeme süresi en aza indirilmiş olacaktır. G...
25 kW Çatı Tipi Güneş Panellerin Şebeke Bağlantısının Yapılması
Keysan, Ozan(2017-12-31)
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği B Binası üzerinde 25kW gücünde güneş panelleri bulunmaktadır, ancak bu paneller şu anda şebekeye bağlı olmayıp sadece bilimsel deneyler sırasında kullanılmaktadır. Önerilen bu proje ile bu panellerin elektrik şebekesine bağlanarak, ODTÜ'nün elektrik tüketiminde tasarruf sağlaması planlanmaktadır. Yapılan hesaplamara göre yaz aylarında sistemin aylık yaklaşık 1800 TL değerinde elektrik üretimi yapabilecektir. Kurulan sistem kendi maliyetini 2 yıl içerisinde çıkaracağı...
60-71 AYLIK OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ALICI VE İFADE EDİCİDİL KELİME BİLGİSİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE AİLESEL FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ
Altun, Dilek (2019-06-01)
Çevresel uyarıcıların dil gelişimi için kritik önem taşıdığı okul öncesi dönemde çocukların teknolojik cihazlar ile geçirdikleri süre ile kelime edinimleri arasındaki ilişkinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile okul öncesi dönem çocuklarının kelime edinimleri ile teknoloji kullanımları arasındaki ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden boylamsal desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 143 çocuk ve onların ailelerinden oluşmak...
Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı
Öcal, Nadir; Öztek, Fatih Mehmet(2017)
Bu projede Türkiye hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki bağımlılığın değişen yapısı ve özellikleri Şubat 2002 – Kasım 2015 tarihlerini kapsayan dönem için çok değişkenli GARCH modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bağımlılığın zaman içerisinde almış olduğu değerler ve dinamik yapısını etkileyen değişkenler tespit edilmiştir. Ayrıca seriler arasındaki bağımlılığın ve ortak hareketlerin incelenmesi için çok değişkenli GARCH yapısı altında DCC ve STCC modellerinin bir karışımı olarak formüle edilen yeni...
Ankara'da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri
Sarı, Ramazan(2019)
Artan enerji talebi ve enerji güvenliği ile iklim değişikliği konusundaki kaygılar birçok ülkedeenerji verimliliğinin önemli enerji politika hedeflerinde biri olmasına yol açmıştır. Enerjiverimliliği iyileştirmelerinin enerji tüketimini ve CO2 salımlarını azaltacağı düşünülmektedir.Fakat tüketici davranışları sebebiyle gerçekleşen enerji tasarrufları genellikle öngörülentasarruflardan daha az olmaktadır. Enerji verimliliği ile ilintili enerji politika önlemi sonuçlarınınölçülmesinde önemli bir faktör olan b...
Citation Formats
M. Göl, “ALÇAK GERİLİM GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN VARLIĞINDA YÜK TALEP TAHMİNİ YÖNTEMİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58983.