ZEOLİTLERİN ISIL İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ

2016-12-31
Zeolitler, Aluminosilikat tabanlı inorganik kristallerden oluşan yapılardır. Yapılarındaki çeşitlilik, zeolitlerin kataliz, emme pompaları, hidrojen depolama ve ısı pompaları gibi birçok endüstriyel uygulamada tercih edilmelerine neden olmaktadır. Özellikle ısıl uygulamalara yönelik, ısıl iletim katsayılarının doğru biçimde tespit edilmeleri, kullanımları açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada amaçlanan, ODTÜ Merkezi Laboratuvarında sentezlenen gümüş nanoparçacık katkılı zeolitlerin ısıl iletim katsayılarının, sıcaklığa, farklı iyon tiplerine (gümüş, çinko, bakır, lityum) ve gümüş nanoparçacıkların zeolit içerisindeki oluşum miktarına bağlı olarak belirlenmesidir. Bu çalışmanın sonucunda, son yıllarda ısıl uygulamalarda artan bir şekilde tercih edilen zeolitlerin, bu uygulamalara yönelik bilinmesi gereken ve hala tam olarak bilinmeyen en önemli termofiziksel özelliği-ısıl iletim katsayısı-için bir veri tabanı oluşturulabilecektir.

Suggestions

Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması
Öcal, Cihan; Külah, Görkem; Yaman, Onur; Aydın, Filiz; Köksal, Murat; Nasirimarekani, Vahid(2015)
Mikotoksinler, depolanan tahıllar ve kaba yemler üzerinde gelişen belirli küf formlarının toksik etkili metabolik yan ürünleridir. Mikotoksinler, son derece toksik, çoğu kansorejen, teratojen ve mutajen maddelerdir. Dolayısıyla, mikotoksinli ürünlerin doğrudan yenilmesi veya bu tip yem ile beslenen hayvanların et ve süt ürünlerinin yenilmesi sağlık açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yemlerde bulunan mikotoksinlerin bazıları yem içerisinde salgılanırken, bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan ...
TİMOL ORGANİK BİLEŞİĞİNİN MEZO-ZEOLİT X YÜZEYİNE BAĞLANMASI
Akata Kurç, Burcu(2016-12-31)
Zeolitler, Aluminosilikat içeren inorganik kristallerdir. İçerdikleri nanometre boyutlarındaki gözeneklerin sayısı, dağılımı ve genişliği bu zeolitlerin yüzey alanlarının diğer tüm katılara göre çok daha büyük olmasını sağlar. Zeolitlerin gözenek kanallarının düzeni ve boyutları, sentez sonrası işlemlere tabi tutularak istenildiği gibi değiştirebilir. Yapılarındaki bu çeşitlilik olanağı, zeolitlerin, konuk-konak sistemleri için uygun konak görevi görmesini sağlamaktadır. Çeşitli gözenek boyutlarına sahip ze...
Pilot Ölçekli Fotofermentatif Hidrojen Üretimi için bir Reaktör Sisteminin Tasarımı, Kurulumu, İşletilmesi ve Analizi
Alipour, Siamak; Eroğlu, İnci; Koku, Harun; Doğan, Melis Ezgi; Savaştürk, Dilan(2016)
Hidrojen, sürdürülebilir yöntemlerle üretildiği takdirde tükenen fosil yakıtların yerini alabilecek potansiyele sahiptir. Fotosentetik bakteriler, ışık altında organik besiyerlerinden hidrojen üretebilmektedir. Küçük ölçeklerde (1 litre veya daha az hacimli) iyi tanımlanmış bu biyolojik üretimin, ‘pilot ölçek’ tabir edilen 10 litre ve üzeri sistemlerde, ucuz besiyerleriyle ve doğal güneş ışığıyla, açık ortamda gerçekleştirilebilmesi, büyük ölçeklerde üretimi değerlendirmek için önemli bir adımdır. Bu projed...
Ayrı merkezli borularda non-Newtonian sıvı ile hidrodinamik ve ısı transferi çalışmaları
Özgen, Canan; Tosun, İsmail(1990)
Bu çalışma, ayrı merkezli boru sistemlerinde Newtonian ve non-Newtonian sıvılar için yapılan hidrodinamik ve ısı transferi çalışmalarını kapsamaktadır. Hacimsel debi ile basınç düşmesi arasındaki, bağıntı, üç değişik non-Newtonian model (Power-law, Bingham plastik, Sutterby) için yaklaşık bir yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatürden bulunan deney sonuçları ile uyum içindedir. Ayrıca, karboksimetil selüloz-su karışımı kullanılarak yapılan deney sonu...
Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi
Altın, Orhan; Önal, Işık; Erarslanoğlu, Yeşim(1993)
Bu çalışmanın amacı metanı elan ve etilene nispeten düşük sıcaklıklarda aktif ve seçici bir şekilde dönüştürebilecek etkili katalizörler bulmaktır. Deneyler beş değişik grup katalizör kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; saf oksitler, imprègne edilmiş oksitler, spineller, perovskitler ve süper iletken tipi maddelerdir. Katalizör test deneyleri iki gruba ayrılarak incelenebilir : a)En aktif ve seçici katalizörün bulunabilmesi için yapılan ön eleme testleri ve; b)En seçici katalizör bulunduktan sonra yapılan det...
Citation Formats
A. Güvenç Yazıcıoğlu and B. Akata Kurç, “ZEOLİTLERİN ISIL İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59006.