Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması

Download
2015
Öcal, Cihan
Külah, Görkem
Yaman, Onur
Aydın, Filiz
Köksal, Murat
Nasirimarekani, Vahid
Mikotoksinler, depolanan tahıllar ve kaba yemler üzerinde gelişen belirli küf formlarının toksik etkili metabolik yan ürünleridir. Mikotoksinler, son derece toksik, çoğu kansorejen, teratojen ve mutajen maddelerdir. Dolayısıyla, mikotoksinli ürünlerin doğrudan yenilmesi veya bu tip yem ile beslenen hayvanların et ve süt ürünlerinin yenilmesi sağlık açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yemlerde bulunan mikotoksinlerin bazıları yem içerisinde salgılanırken, bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan sonra hayvan vücudunda salgılanırlar. Son yıllarda, yemlerde bulunan mikotoksinleri adsorbe edebilen ve hayvan sağlığını bozmayan doğal zeolitlerin yem katkısı olarak kullanılması gündeme gelmiştir. Zeolit mineralinin hayvanyemi katkı maddesi olarak güvenilir şekilde kullanılabilmesi için madenin çıkarıldıktan ve öğütüldükten sonra kurutma işlemine tabi tutularak nem değerinin yaş temelde maksimum %8 değerinde sabitlenmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde endüstriyel üretimi yapılan zeolit minerali yaz aylarında yüzey madenciliği ile çıkartılmaktadır ve çıkarılan madenin nem değeri %16 ile %24 arasında değişmektedir. Dolayısıyla bu projenin amacı, kısa kurutma süresi ve düşük enerji sarfiyatı ile yüksek verimde çalışacak, laboratuvar ölçekli, akış borulu bir taşkınakışkan yatak kurutucu sistemi tasarlamak ve kurmaktır. Bu amaçla, öncelikle soğuk yatak hidrodinamik çalışmalar yapılmış, gaz-katı akış dinamiği açısından en uygun tasarım ve işletim koşulları bulunmuştur. Elde edilen bu koşullar için 30 derecelik konik açıya sahip, akış borulubir taşkın-akışkan yatak kurutucu tasarlanıp, imal edilmiş ve kurutma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamı itibariyle literatürde bulunan akış borulu taşkınakışkan yataklar konusundaki en kapsamlı çalışmalardan biri, mikron boyutunda parçacıklarla yapılan ise ilk kapsamlı çalışmadır. Elde edilen sonuçlar, zeolit parçacıklarının kurutulması için endüstriyel boyutta kurulacak olan sistemlerin tasarımına ışık tutacaktır. Ayrıca, tasarlanan sistem mikronize boyuttaki parçacıkların uygulamalarında gösterdiği üstünlüklerden dolayı sadece madencilik sektöründe değil, kimya ve ilaç sektörlerinde de kullanılabilecektir

Suggestions

Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi
Altın, Orhan; Önal, Işık; Erarslanoğlu, Yeşim(1993)
Bu çalışmanın amacı metanı elan ve etilene nispeten düşük sıcaklıklarda aktif ve seçici bir şekilde dönüştürebilecek etkili katalizörler bulmaktır. Deneyler beş değişik grup katalizör kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; saf oksitler, imprègne edilmiş oksitler, spineller, perovskitler ve süper iletken tipi maddelerdir. Katalizör test deneyleri iki gruba ayrılarak incelenebilir : a)En aktif ve seçici katalizörün bulunabilmesi için yapılan ön eleme testleri ve; b)En seçici katalizör bulunduktan sonra yapılan det...
Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
Pilot Ölçekli Fotofermentatif Hidrojen Üretimi için bir Reaktör Sisteminin Tasarımı, Kurulumu, İşletilmesi ve Analizi
Alipour, Siamak; Eroğlu, İnci; Koku, Harun; Doğan, Melis Ezgi; Savaştürk, Dilan(2016)
Hidrojen, sürdürülebilir yöntemlerle üretildiği takdirde tükenen fosil yakıtların yerini alabilecek potansiyele sahiptir. Fotosentetik bakteriler, ışık altında organik besiyerlerinden hidrojen üretebilmektedir. Küçük ölçeklerde (1 litre veya daha az hacimli) iyi tanımlanmış bu biyolojik üretimin, ‘pilot ölçek’ tabir edilen 10 litre ve üzeri sistemlerde, ucuz besiyerleriyle ve doğal güneş ışığıyla, açık ortamda gerçekleştirilebilmesi, büyük ölçeklerde üretimi değerlendirmek için önemli bir adımdır. Bu projed...
Ayrı merkezli borularda non-Newtonian sıvı ile hidrodinamik ve ısı transferi çalışmaları
Özgen, Canan; Tosun, İsmail(1990)
Bu çalışma, ayrı merkezli boru sistemlerinde Newtonian ve non-Newtonian sıvılar için yapılan hidrodinamik ve ısı transferi çalışmalarını kapsamaktadır. Hacimsel debi ile basınç düşmesi arasındaki, bağıntı, üç değişik non-Newtonian model (Power-law, Bingham plastik, Sutterby) için yaklaşık bir yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatürden bulunan deney sonuçları ile uyum içindedir. Ayrıca, karboksimetil selüloz-su karışımı kullanılarak yapılan deney sonu...
Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda hidrodinamik yükler
Dündar, Onur; Aydın, İsmail; Telci, T. İlker(2003)
Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda etkiyen hidrodinamik yükler, hidrolik modeller üzerinde deneysel olarak incelenmiş ve deneylerden elde edilen veriler değerlendirilerek bir matematik rnodel geliştirilmiştir. Alık-cebri boru arasında konumlandırılmış bir kapağın, kapanması sırasında neden olduğu zamana bağımlı akım, tek boyutlu integral enerji ve integral süreklilik denklemlerinin birlikte sayısal çözümü yoluyla modellenmiştir. Matematik model, hidrolik modelden elde edilen yük kayıp katsayılarından fay...
Citation Formats
C. Öcal, G. Külah, O. Yaman, F. Aydın, M. Köksal, and V. Nasirimarekani, “Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjeE16ZzQ.