Deprem Kataloğu Oluşturarak Marmara Denizi Ve Adapazarı Bölgesinin Sismik Modellemesi Ve Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Çalışması

2010-12-31
Özkan, M. Yener
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin amacı, Adapazarı ve Marmara Denizi Bölgesi'nde meydana gelmiş kuvvetli yer hareketi kayıtları kullanılarak Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı Marmara ve Düzce segmentlerinin depremselliğinin modellenmesi ve bu model yardımıyla bölgenin olasılıksal sismik tehlike analizinin yapılmasıdır. Marmara bölgesinde gelecekteki sismik riskin azaltılması ve şehir planlaması için, sismik tehlikenin detaylı olarak değerlendirilmesi ve belirlenmesi son derece kritik önem kazanmıştır. 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinden sonra uluslararası platformda yapılan büyük çaplı projelerin devamı niteliğinde yapılacak olan bu çalışmada, daha önceki projelerden elde edilen veriler de kullanarak bölgedeki hasar dağılımının deprem (depremin şiddeti, büyüklüğü ve lokasyonu, v.b.), kuvvetli yer hareketi (maksimum yer ivmesi, maksimum yer hızı ve spektral ivme değerleri) ve zemin parametreleriyle olan amprik ilişkilerin irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
M. Y. Özkan, “Deprem Kataloğu Oluşturarak Marmara Denizi Ve Adapazarı Bölgesinin Sismik Modellemesi Ve Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Çalışması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59034.