Deprem Tehlikesine Maruz Bina Envanterinin İstatistiki Yöntemler ile İncelenmesi

2016-12-31
Sismik tehlike bir coğrafyanın sismo-tektonik yapısına bağlıdır. Sismik risk hesapları ise, o coğrafyada bulunan yani yerel yapıların performansını ve tehlike hesaplarını birlikte değerlendirir, belirli bir süre içerisindeki muhtemel yapısal hasarı ve kayıpları tahmin etmeye çalışır. Bu yüzden sismik risk çalışmalarında bilhassa yerel yapı özelliklerini dikkate alan olasılık esaslı hasargörebilirlik ve kayıp modellerinin kullanılması gerekir. Ayrıca deprem olayının rassal doğası ve yapıların depremde gösterdikleri karmaşık davranış, istatistiki yöntemlerin önemini arttırır. Eldeki mevcut bina verileri nispeten eski (1998 öncesi) ve belirli bölgelerden elde edilmiştir. 1998 yılında yürürlüğe giren deprem yönetmeliği ve son yıllardaki yeni yapı arzı sonucunda, tasarım ve strüktürel özellikleri farklı yeni bir yapı stoku ortaya çıkmıştır. Bu çalışma Türkiye’deki yapıların karakteristik tasarım özelliklerini eldeki veri tabanlarını yeniden derleyerek ve bunları nispeten yeni yapı stokuna dair veriler ile genişleterek istatistiki yöntemler ile inceleyecektir. Yeni yapı stokuna ait bilgiler özellikle Türkiye İstatistik Kurumu bina izin istatistiklerinden elde edilecektir. Bu çalışmada, bina kullanım amacı, mesken sayısı, konut sahipliği, kat sayısı, yapısal sistem ve geometrik tasarım özellikleri gibi parametreler incelenecektir. Elde edilecek olan bilginin Türkiye’de deprem riskinin gerçekçi bir biçimde belirlenmesi ve risk azaltma çalışmalarında kullanılacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Düşük Çevrimsel Yorulma Altında Davranışlarının İncelenmesi
Topkaya, Cem; Bozkurt, Mehmet Bakır(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma, farklı yükleme protokolleri altında bağ kirişi elemanlarının düşük çevrimsel yorulma kapasitelerini ortaya çıkartacaktır. Böylece orta ve düşük şiddetteki depremler neticesinde bağ kirişi elemanlarının kalan ömürleri belirlenecek ve değiştirilip değiştirilmemesine karar verilebilecektir. Ayrıca farklı yükleme protokolleri altında test edilecek bu numuneler sayesinde mevcut ve eski yükleme protokolünün değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Çalışma gerçek ölçekli deneyler ithiva etmekted...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdeler için Değiştirilebilir Bağ Kirişi Detaylarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Topkaya, Cem(2016-12-31)
Bu projenin amacı dışmerkez çelik çaprazlı perdeler için değiştirilebilir bağ kirişlerinin geliştirilmesidir. Deprem sonrasında yapılarda oluşan hasarın en kısa sürede ve düşük maliyetle onarılması gerekmektedir. Moment aktaran çerçeveli sistemler ve merkezi çelik çaprazlı perdeler için onarım işlemi oldukça güçtür. Yakın zaman içerisinde Romanya ve Kanada’ya yapılan çalışmalar dışmerkez çelik çaprazlı perdelerde değişirilebilir bağ kirişi kullanımının mümkün olduğunu ortaya çıkarmıştır. Önerilen çalışm...
Gerçek Ölçekli Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz Elemanların Deneysel İncelenmesi
Topkaya, Cem(2015-12-31)
Bu projenin temel amacı 2008 yılında BAP desteği ile yapılan ve başarılı sonuçlar veren küçük ölçekli BÖÇ elemanların gerçek ölçekli denenmesi ve üretilmesidir. Türkiye’de her hangibir üretim olmamasına rağmen bu tür çapraz elemanlar ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Halihazırda revizyonu yapılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin bir sonraki versiyonunda burkulması önlenmiş çelik çaprazlı perdelere yer verilecektir. Özellikle çelik yapıların sayısındaki artış sonucu burkulması ...
Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri
Tavukçuoğlu, Ayşe; Erdil, Meltem; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2018-12-31)
Bu araştırma, duvar yapımında kullanılan günümüz harman tuğla teknolojisinin üretim teknikleri ve niteliklerine yönelik malzeme analizlerini kapsamaktadır. Harman tuğlasının daha iyi niteliklere sahip olmasını destekleyecek olan bu çalışmadan elde edilen veriler;-iyi niteliklere sahip harman tuğlasının ham madde, bileşim, pişme ve malzeme özellikleri spesifikasyonlarının tanımlanmasına, -bu konularla ilgili standartların geliştirilmesine yönelik bilgi üretimine, -tarihi/özgün tuğlalarla uyumlu onarım tuğlal...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Alın Levhalı Değiştirilebilir Bağ Kirişlerinin İncelenmesi
Topkaya, Cem(2018-12-31)
Dışmerkez çelik çaprazlı perdeler için farkı detaylara sahip değiştirilebilir bağ kirişleri geliştirilmiştir. Bu detaylardan bir tanesi Romanya ve Kanada'da geliştirilen alın levhalı bağ kirişidir. Değiştirilecek olan kısımın kısa ve hafif olması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla alın levhası ne kadar ince olursa değiştirme işlemi o kadar kolay olacaktır. Günümüze kadar alın levhalı detaylar sadece moment aktaran kolon kiriş birleşimlerinde kullanılmak üzere deneysel olarak incelenmiştir. Bağ kirişleri d...
Citation Formats
B. Ö. Ay and M. A. Erberik, “Deprem Tehlikesine Maruz Bina Envanterinin İstatistiki Yöntemler ile İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62041.