Polimer Komplkslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Borat Ayrımı Ve Rakip Anyonların Etkisi

2010-12-31
Özbelge, Hilmi Önder
1. Kapsam: Projenin ilk çalışması daha önce sentezlediğimiz ve borat iyonu için yüksek alıkonma değerleri elde ettiğimiz glisidollenmiş polivinil amin polimerinin çözünürlüğünü artırmak için DADMAC monomerini kullanarak bir kopolimerini sentezlemektir. Borat iyonunu ayırma deneylerinde bağımsız parametreler pH, polimer konsantrasyonu, iyon/polimer yükleme oranı ve sülfat ve klorür gibi rakip iyonların konsantrasyonları; bağımlı parametre ayırma verimi (Alıkonma=1-Cs/Cb) olacaktır. 2. Yöntem: Polimer sentezi sırasında, vinil formamid ve DADMAC (Diallyl Dimethyl Ammonium Chloride) monomerlerinin polimerizasyonu ile polivinil formamid-co-DADMAC ve ondan polivinil amin-co- DADMAC elde edip daha sonra bu polimeri glisidolleyerek hidroksi gruplara sahip polimeri üretmeyi hedefliyoruz. Sentezlenen polimerin sulu çözeltisi hazırlanarak içinde borik asit çözdürülür. Polimer ve anyonun komplekslenmesinden sonra çözelti ultrafiltrasyon membranından geçirilir. Membrandan geçebilen çözeltiden ve besleme çözeltisinden belirli zaman aralıklarında numuneler alınır. Alınan numunelerdeki bor miktarı ICP cihazıyla ölçülür. Bu deney çözeltinin farklı pH değerlerinde, farklı iyon/polimer yükleme değerlerinde ve farklı sülfat ve klorür konsantrasyonlarında denenir. Sülfat ve klorür konsantrasyonları İyon değiştirici kolon kullanılarak HPLC cihazında ölçülecektir. Kullanılacak ultrafiltrasyon membranlarının delik büyüklüğü 5000Da dur. Membranın iki yüzü arasındaki basınç farkı 2bar civarındadır. 3. İş Planı: Projenin 12 ayda tamamlanması planlanmıştır ve yapılacak işler aşağıda belirtilmiştir: a. Polimer Sentezi: Borat iyonuyla kompleksleşecek olan gerekli moleküler ağırlığa sahip glisidollenmiş polivinil amin sentezlenecektir (3 ay). b. Borat anyonunu PKUF ile ayırırken deneysel parametrelerin (yükleme, polimer konsantrasyonu ve pH) ayırma verimine etkisi incelenecektir (3 ay). c. Borat anyonunu PKUF ile ayırırken sülfat ve klorür gibi iyonların konsantrasyonunun ayırma verimine etkisi incelenecektir (6 ay).
Citation Formats
H. Ö. Özbelge, “Polimer Komplkslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Borat Ayrımı Ve Rakip Anyonların Etkisi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59102.