Hide/Show Apps

Doğalgaz Saflaştırılmasında Kullanılmak Üzere Zeolit Bazlı Adsorbentlerin Sentezi

Proje birbirini takip edecek üç aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada toz halde zeolit X sentezi yapılacaktır. İkinci aşamada akışlı sistemin içine yerleştirilen monolit kanallarında zeolit X filmi oluşturulacak, son aşamada da zeolit X kaplı monolitler adsorbat kullanılacak ve gaz ayırım potansiyelleri incelenecektir. Literatürden edinilen bilgiler doğrultusunda farklı kompozisyonlar denenerek, çeşitli sıcaklık ve sürelerde Zeolit X sentezlenecektir. Bu aşamada amaç, tekrarlanabilir, başka fazlar içermeyen ve güvenli bir sentez kompozisyona karar vermektir. Monolit yüzeyleri üzerinde tohumlama yöntemi uygulanacaktır. Tohumlama için Zeolit X kristalleri etilen glikol- etanol karışımı içinde dağıtılacaktır. Tohum çözeltisi seyreltik olup derişimi ağırlıkça %2 olacaktır. Tohumlama yapmadaki amaç, tekdüze, tek tabaka halindeki tohum kristalleri ile monolit yüzeyini kaplamaktır. Birinci aşamada belirlenen kompozisyonla, içerisine monolit yerleştirilmiş akışlı sistemde Zeolit X filmi üretilecektir. Kanallar içerisinde film oluşup oluşmadığı, monolitlerin sentez öncesi ve sonrasında kuru ağırlıkları arasındaki farka bakılarak ve SEM analizleri yapılarak belirlenecektir.