Soy metal amonyak sentezi katalizörlerinin hidrojenle zehirlenme mekanizmasının taşma olayları ile ilişkisinin incelenmesi

2013-12-31
Soymetaller üzerinde H2 molekülünün parçalanarak adsorplanması ve metal üzerinden destek madde üzerine taşması ölçülebilen ve gözlemlenebilen bir fiziksel olaydır. Buna karşılık, katalizör desteği üzerine taşmış olan hidrojenin kimyasal olarak hangi formda ve/veya formlarda olduğu kesin olarak bilinememektedir. Taşmış hidrojenin endüstri ölçeğindeki tepkime üzerine olan etkisi bu güne kadar hiç dikkate alınmamıştır. Bu çalışmada, nanoyapılı destekler üzerinde hazırlanmış olan rutenyum katalizörleri üzerinde gerçekleştirilecek amonyak sentez reaksiyonunda, metal üzerinde parçalanmış ve destek madde üzerine taşmış olan hidrojen elde edildikten sonra, katalizör üzerine gönderilecek olan N2 gazı ile amonyak sentez reaksiyonunun basamaklarının in situ DRİFTS yöntemi ile gözlenmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde amonyak sentez reaksiyonun destek üzerinde gerçekleşen mekanizması hakkında yeni bilgiler edinilmesi amaçlanmaktadır.

Suggestions

Otomobil Egzoz Gazları için Üç Yollu Katalitik Dönüştürücü Geliştirilmesi
Külah, Görkem; Önal, Işık(2017-12-31)
Dünyadaki taşıt sayısı arttıkça emisyon limitleri sürekli olarak düşmekte, bu da taşıtların egzozlarında kullanılan üç yollu katalitik dönüştürücü teknolojisinin daha da geliştirilmesi ihtiyacını yaratmaktadır. Günümüzde Ce0.75Zr0.25O2/Al2O3 üzerine paladyum ve/veya rodyum gibi değerli metalleri emdirilen katalizörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu katalizör formülasyonundaki problem ısıl dirençtir. 700oC’nin üzerinde, emdirilen metaller topaklanarak yüzey alanlarını kaybetmekte böylece aktivite düşmek...
Mikrodalga Reaktörde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmasından Hidrojen Üretimi
Sezgi, Naime Aslı; Sarıyer, Merve(2017-12-31)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tükenmesi, alternatif yakıt ve enerji taşıyıcılarının üretimleri için yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Hidrojen, yakıt pili içeren arabalar için geleceği umut vaad eden enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve...
DİZELİN REFORMLANMA REAKSİYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE CeO2 ve W İÇERİKLİ KATALİZÖR DESTEK MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ
Sezgi, Naime Aslı(2017-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek bas...
SAPO-34 Katalizörünün Plastik Atıkların Bozunma Reaksiyonundaki Performansı
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Dayanıklı, hafif, çeşitli şekillere sokulabilir ve ucuz olmasından dolayı plastikler geniş kullanım alanına sahiptirler. Günümüzde kullanımı çok fazla olan bu plastik malzemelerin atıklarının bilinçli bir şekilde yok edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çevreye kalıcı zarar verilebilmektedir. Çalışmalar, plastiğin ısı ile bozundurulup petrokimya sanayinde kullanılan çeşitli değerli kimyasalların ve/veya sıvı yakıt elde edilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak sadece ısı yoluyla katalizörsüz ortamda bozundur...
Oksijen Depolama ve Taşıma Özelliğine Sahip Malzemelerin Geliştirilmesi
Kıncal, Serkan; Üner, Deniz; Çalışan, Atalay(2016-12-31)
Fosil yakıt kaynaklı çevresel sorunlar, içinde bulunduğumuz yüzyılın çözülmeyi bekleyen önemli iki problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimyasal çevrim teknolojileri, metal/metal oksit çiftlerinin redoks özelliklerinden yararlanarak, farklı yakıt kaynaklarına uyum sağlama, karbon dioksit emisyonlarını düşürme ve sentetik yakıt üretimi için gerekli olan sentez gazı bileşenlerini (CO ve H2) üretebilme potansiyeli ile ilgi çeken bir araştırma alanıdır. Kimyasal çevrim teknolojilerinde kullanılan iki farklı r...
Citation Formats
D. Üner, “Soy metal amonyak sentezi katalizörlerinin hidrojenle zehirlenme mekanizmasının taşma olayları ile ilişkisinin incelenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59136.