Hide/Show Apps

DİZELİN REFORMLANMA REAKSİYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE CeO2 ve W İÇERİKLİ KATALİZÖR DESTEK MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ

2017-12-31
Sezgi, Naime Aslı
Arslan Bozdağ, Arzu
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma ve taşınması zorluğu yaygın kullanılmasını güçleştirmektedir. Çevresel kaygılardan ötürü hidrojen üretiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması üzerine çalışmalar devam etmektedir. Gelecekte hidrojen üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı düşünülmektedir, fakat bu geçiş sırasında dağıtım sistemlerinin yerleşik olarak kullanılmakta olması ve halk tarafından kabul gören bir yakıt olması nedenlerinden dolayı dizel yakıtı, hidrojen kaynağı olarak iyi bir alternatiftir. Bu projede, metal içerikli (CeO2, W) Al2O3 destek malzemesinin sentezi sonrasında katalizöre aktif metal olarak Ni eklenmesi düşünülmektedir. Eklenen metallerin etkisi, reaksiyon öncesi ve sonrası katalizör karakterizasyonları ve reaksiyon testleri ile incelenecektir. Sentezlenen katalizörler içinden hidrojen üretimi ve kok oluşumu açısından en başarılı katalizör belirlenmesi planlanmaktadır