Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı

2017-12-31
Bu projede membran kirliliğinin temizlenmesinde uyarana duyarlı mikrojellerin kullanılması önerilmektedir. Mikrojellerin filtrasyon sırasında beslemeye katılması ve sonrasında temizleme aşamasında uyaran ile boyut değiştirmeleri (büzüşmüş halden şişmiş hale veya tam tersi) sonucunda yüzeydeki kirlilik tabakasının parçalanmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Önerilen fikrin uygulanabilirliğinin iki farklı uyarana (sıcaklık ve iyonik güç) karşı duyarlı mikrojeller sentezlenerek farklı tipte kirleticilerin (maya hücreleri, model proteinler, vb.) filtrasyonunda test edilmesi hedeflenmektedir. Öncelikle PNIPAm (poli(n-isopropilakrilamid)) bazlı sıcaklığa duyarlı mikrojeller, ardından çift kutuplu (zwitterionic) monomerler kullanılarak iyonik güce duyarlı mikrojeller sentezlenecektir. Filtrasyon ve temizlik sırasında membran yüzeyindeki direnç takip edilecek, filtrasyon sonrasındaki kirlilik direnci ile temizlik sonrasında yüzeyde kalan kirlilik direnci kıyaslanarak mikrojellerin kirlilik tabakasını temizlemeye olan katkısı belirlenecektir. Bu amaçlara ulaşılabilmesi ve önerildiği şekilde uyaran ile boyut değiştiren mikrojellerin membran kirlenmesinin temizliğini sağlayabilmesi halinde, membranlı ayırma süreçlerindeki en önemli sorunlardan biri olan membran kirlenmesinin literatürde şimdiye kadar görülmemiş, basit, pratik ve kolaylıkla çeşitlendirilebilecek bir yöntem ile önlenebileceği gösterilmiş olacaktır.

Suggestions

Polietersülfon Bazlı Kovuklu Elyaf Tipi Ultrafiltrasyon Membranlarının Hazırlanması Ve Karekterizasyonu.
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Kalıpçılar, Halil(2013-12-31)
Projede polietersülfon (PES) bazlı kovuklu elyaf tipi ultrafiltrasyon membranları hazırlanacak, hazırlanan membranların morfolojik özellikleri ve seçilen model çözeltileri ayırma dereceleri karakterize edilecektir. Membranların hazırlanmasında çözmeyen ile faz değişimi yöntemi kullanılacaktır. Membranların hazırlanmasında kullanılacak polimer çözetlilerine polietilen oksit (PEO, veya PEG) grupları içeren çeşitli katkı maddeleri eklenerek bunların membran özelliklerine etkisi incelenecektir. PEO grupları mem...
Kıvrımlı Kovuklu Elyaf Membranların Üretimi ve Membran Kirlenmesinin Karakterizasyonu
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Ultrafiltrasyon işlemi sırasında membranın gözeneklerinden geçemeyen çözünmüş ve asaltı halindeki maddelerin membranın yüzeyinde veya gözeneklerinin içinde birikmesine membran kirlenmesi (membrane fouling) adı verilir. Bu, belli bir ölçüde her ultrafiltrasyon işleminde karşılaşılan bir durumdur ve filtrasyon işleminden mümkün olan en yüksek verimi elde edebilmek için en aza indirgenmesi gerekmektedir. Membran kirlenmesini önlemek için uygulanabilecek yöntemler iki çeşittir. Birinci yöntem membranın yüzeyin...
Asimetrik Karışık Matrisli Membranlarla Gaz Saflaştırılması
Kalıpçılar, Halil(2014-12-31)
Bu projede literatürde ilk kez PES/ZIF-8/pNA üçlü asimetrik karışık matrisli membranlar üretilecektir. Membranlar NISP yöntemi ile hazırlanacaktır. Üretilecek membranlar SEM, TGA, DSC gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Membranların tek gaz geçirgenlikleri ölçülecek ve gaz ayırım performansları değerlendirilecektir. Proje kapsamında üretilecek membranların akılarının çözücü buharlaştırma yöntemi ile üretilen membranlara göre seçiciliklerinde bir düşüş olmaksızın akılarının en az iki kat daha fazla...
İyonik Sıvı-Selüloz Çözeltilerinden Membran Üretiminde Faz Değişim Özellikleri ve Çözücü Direncinin İncelenmesi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Sukma, Faqih Muhamad(2016-12-31)
Günümüzde pek çok membran polimerlerden yapılmakta, ancak yüksek sıcaklık veya agresif kimyasallar söz konusu olduğunda polimerik membranlar kullanılamamaktadır. Bu tip uygualamardan önemli bir tanesi organik çözücüler ile nanofiltrasyondur (OSN). Bu çalışmada OSN uygulamalarına yönelik olarak selüloz membranların iyonik sıvı içinde çözeltilerinden faz değişimi yöntemiyle üretilmesi hedeflenmektedir. Membran morfolojisini etkileyen önemli bir faktör olan faz değişim hızı, farklı şartlarda üretilen membran...
Alternatif Yöntemler ile İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Aerojellerin Geliştirilmesi
Bat, Erhan(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında laboratuvarımızda geçmişte Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit kullanılarak üretmeyi başardığımız yüksek yağ emme özellikleri gösteren aerojellerin Tour yöntemine göre daha çevreci (daha az asit ve ağır metal gerektiren) ve daha güvenli (sentez sırasında patlama riski bulunmayan) güncel yöntemlerle (Peng yöntemi ve türevleri) üretilmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen, “Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59165.