Pichia pastoris ile ALKOL DEHİDROJENAZ 1 PROMOTOR KONTROLU ALTINDA REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİ

2017-12-31
Pichia pastoris protein üretim potansiyeli yüksek mayadır; rekombinant protein (r-protein) üretimindeki üstünlüğü, metanol ile indüklenen, güçlü ve doğru regüle edilen alkol oksidaz 1 promotoruna (PAOX1) bağlıdır. P. pastoris için r-protein üretiminde üstün özelliklere sahip promotorların sayısı kısıtlıdır ve regüle edilebilen en önemli promotorlar metanol varlığında indüklenmektedir. Ancak, biyoproseslerde girdi olarak kullanılan metanol özellikle ilaç ve gıda endüstrisinde kullanılacak r-protein üretimi için sakıncalı olduğundan, yeşil- (green) biyoproses koşullarını sağlayacak yeni promotorların bulunması ve yeni rekombinant sistemler geliştirilmesi gerekmektedir. P. pastoris alkol dehidrojenaz 1 (ADH1) promotorunun (PADH1) r-protein üretiminde potansiyeli olduğu 2012 yılında bildirilmiştir. PADH1 hem toksik olmayan girdilerle indüklenmesiyle, hem de PAOX1 ile kıyaslanabilecek derecede güçlü olmasıyla belirtilen sorunlara çözüm sağlayabilecek potansiyelde genetik araçtır. Terapatik protein insan büyüme hormonunun (hGH) biyoteknolojik prosesle hücre-dışı üretimi için, insan organizmasında bulunan hGH’u kodlayan cDNA’nın uygun bir hibrit-gen tasarımıyla -bir maya olan- Pichia pastoris’in ADH1 lokusuna integre edilerek rekombine edilmesi, ve ADH1 promoterı altında alternatif karbon kaynakları kullanılarak sürekli işletim ile üretilmesi araştırma projesinin amacını oluşturmaktadır.

Suggestions

Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganizmadır. Ancak, homolog protein üretim kapasitesi ile kıyaslandığında, B. subtilis verimin genellikle litre başına miligram hatta mikrogram düzeylerine düştüğü heterolog proteinlerin sentezinde daha az başarılıdır. Bu sebeple r-protein üretimini arttırabilecek promotör ve ribozom bağlanma bö...
Pichia pastoris ile Hücredışı Rekombinant Hormon Üretimine Signal Peptit Dizinlerin Etkisinin Araştırılması
Çalık, Pınar(2016-12-31)
Terapatik protein insan büyüme hormonunun (hGH) biyoteknolojik prosesle hücre-dışı üretimi için, araştırma grubumuz tarafından teorik olarak belirlenen üç signal peptit dizinin ayrı-ayrı rhGH üretimine etkileri araştırılacaktır. Bu kapsamda hGH’u kodlayan cDNA’nın önüne signal peptit dizinleri entegre edilmesi; Pichia pastoris’in gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz (GAP) lokusuna integre edilerek rekombine edilmesi; ve hGH’nın üç signal peptit dizinin yönlendirmesi ile GAP promoterı altında üretilmesi araşt...
YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERDE NANOBEYNİT DÖNÜŞÜMÜ VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ögel, Bilgehan; Gürbüz, Rıza(2016-12-31)
Çeliklerde nanobeynit fazı çok yüksek dayanç değerleri ve yeterli tokluk değerleri vermektedir. Nanobeynit oluşumu 200C-250 aralığında gerçekleşir. Ancak, uzun süreli (3gün -10gün) bir işlem olduğundan sanayi uygulamaları henüz ticarileşmiş değildir. Bu nedenle, son yıllarda nanobeynit kinetiğini hızlandırmak amacı ile bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu projede amaç, yüksek karbonun yanısıra Mn ve Si gibi beynit oluşum kinetiğini hızlandıran alaşım elementleri ekleyerek bu dönüşümün daha kısa sürede gerçekle...
Nonil Fenol Bileşiklerini Parçalayan Mikroorganizmaların Qpcr Ve Trflp Teknikleri İle Belirlenmesi.
Sanin, Faika Dilek(2014-12-31)
Nonil fenolleri parçalayan mikroorganizmalar üzerinde yapılmış çalışmalar sadece Ülkemizde değil tüm Dünya’da sınırlıdır. Nonil fenoller ve benzeri deterjan türevi kimyasalların hem hidrofilik hem de hidrofobik grupları olduğu için parçalanma reaksiyonlarında birden fazla sayıda mikroorganizma grubunun etkin olduğu ve birlikte çalıştığı düşünülmektedir. Arıtma çamurlarında ise nonil fenollerin yüksek konsantrasyonlarda olabileceği bilinmesine rağmen, bu tür bir biyolojik parçalanmaya sebep olan mikroorganiz...
Rekombinant İnsan Büyüme Hormonunun Ultrafiltrasyon ile Üretim Ortamından Ayırılması
Çalık, Pınar; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Proteinlerin ultrafiltrasyon ile ayırılmasında temel prensip proteinlerin çözeltideki boyutunun membran gözenek boyutundan farkına göre ayırmanın sağlanmasıdır. Membran yüzeyinin istenen yükte olacak şekilde modifiye edilmesi ve/veya besleme çözelti pH’ının değiştirilmesi ile proteinlerin yüzey yükünün değiştirilmesi söz konusudur. Ultrafiltrasyon ile proteinlerin saflaştırılmasındaki önemli bir diğer parametre de konsantrasyon polarizasyonu ve membran yüzeyinde jel oluşumudur. Konsantrasyon polarizasyonu, ...
Citation Formats
P. Çalık, “Pichia pastoris ile ALKOL DEHİDROJENAZ 1 PROMOTOR KONTROLU ALTINDA REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59173.