Rekombinant İnsan Büyüme Hormonunun Ultrafiltrasyon ile Üretim Ortamından Ayırılması

2017-12-31
Proteinlerin ultrafiltrasyon ile ayırılmasında temel prensip proteinlerin çözeltideki boyutunun membran gözenek boyutundan farkına göre ayırmanın sağlanmasıdır. Membran yüzeyinin istenen yükte olacak şekilde modifiye edilmesi ve/veya besleme çözelti pH’ının değiştirilmesi ile proteinlerin yüzey yükünün değiştirilmesi söz konusudur. Ultrafiltrasyon ile proteinlerin saflaştırılmasındaki önemli bir diğer parametre de konsantrasyon polarizasyonu ve membran yüzeyinde jel oluşumudur. Konsantrasyon polarizasyonu, membranın seçiciliğini değiştirdiği gibi geçirgenliğini de düşürmekte; bunun da ötesinde membran yüzeyindeki protein konsantrasyonu proteinin çözünürlüğünü aştığında yüzeyde jel birikimi olmaktadır. Membran yüzeyinde jel birikimi, membran geçirgenliğini daha da düşürmesinin yanında, yüzeyden temizlenememesi durumunda membran ömrünü kısaltmaktadır. Önerilen proje kapsamında öncelikle çeşitli ticari membranlar hGH’nin üretim ortamındaki diğer proteinlerden ayırılması amacıyla denenecektir. Ortamda insan büyüme hormonuna yakın boyutta proteinlerin bulunması ve bu proteinlerin yüzey yükünün hGH’den farklı olması durumunda seçiciliği artırmak amacıyla membran yüzeyi pozitif veya negatif yüklü hale getirilecek şekilde modifiye edilecek, ve daha keskin bir ayırma sağlanmasına çalışılacaktır. Membranın ayırma özelliklerinin yanı sıra, işletim şartları da konsantrasyon polarizasyonu ve jel birikimini en aza indirirken en yüksek geçirgenliği elde edecek şekilde optimize edilecektir.

Suggestions

Pichia pastoris ile Hücredışı Rekombinant Hormon Üretimine Signal Peptit Dizinlerin Etkisinin Araştırılması
Çalık, Pınar(2016-12-31)
Terapatik protein insan büyüme hormonunun (hGH) biyoteknolojik prosesle hücre-dışı üretimi için, araştırma grubumuz tarafından teorik olarak belirlenen üç signal peptit dizinin ayrı-ayrı rhGH üretimine etkileri araştırılacaktır. Bu kapsamda hGH’u kodlayan cDNA’nın önüne signal peptit dizinleri entegre edilmesi; Pichia pastoris’in gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz (GAP) lokusuna integre edilerek rekombine edilmesi; ve hGH’nın üç signal peptit dizinin yönlendirmesi ile GAP promoterı altında üretilmesi araşt...
AEROBİK GRANÜLLERLE ATIKSU ARITIMINDA MİKROBİYEL POPÜLASYON DİNAMİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Bayramoğlu, Tuba Hande; Akman, Melih Can; Koç, Engin(2014-12-31)
Son yıllarda, aerobik granülasyon mekanizmasının, etkin faktörlerin ve aerobik granüllerde gözlenen stabilite probleminin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) ve DGGE (Denatüre Gradyan Jel Elektroforezi) gibi moleküler teknikler kullanılmaktadır. Gelinen aşamada, granülasyon süresince mikrobiyel popülasyon dinamiğinin bazı faktörlerle (F/M, organik yükleme hızı, divalent iyon tipi, aşı çamuru tipi, granül boyutu, gibi) nasıl değiştiği, baskın mikroorganizma türleri ve...
Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Modeling” tekniği düşük fiyatlı baskı cihazları ve termoplastik malzemeler ile endüstriyel üretim için de uygun bir seçim olarak gösterilmektedir. Bu yöntemde, camsı geçiş sıcaklığı yada erime sıcaklığı üzerinde olan termoplastik polimer filamenti obje geometrisini simule edecek şekilde hareke...
Gözenek Kontrollü Paslanmaz Çelik Filtrelerin Hidrojen Filtrasyonu İçin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur(2013-12-31)
Bu projenin amacı halen ticari olarak temini mümkün paslanmaz çelik filtrelere 500 nm üstü parçacıkları tutacak yapının kazandırılmasıdır. Çalışma birinci planda ark plazma yontemi ile üretilecek nanotozlarin filtreye beslenmesi ve bu şekilde iri gözeneklerin doldurlması ile gözenek buyukluklerinin arzu edilen seviyeye düşürlmesini hedeflemektedir.
Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganizmadır. Ancak, homolog protein üretim kapasitesi ile kıyaslandığında, B. subtilis verimin genellikle litre başına miligram hatta mikrogram düzeylerine düştüğü heterolog proteinlerin sentezinde daha az başarılıdır. Bu sebeple r-protein üretimini arttırabilecek promotör ve ribozom bağlanma bö...
Citation Formats
P. Çalık and P. Z. Çulfaz Emecen, “Rekombinant İnsan Büyüme Hormonunun Ultrafiltrasyon ile Üretim Ortamından Ayırılması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59162.