Nonil Fenol Bileşiklerini Parçalayan Mikroorganizmaların Qpcr Ve Trflp Teknikleri İle Belirlenmesi.

2014-12-31
Sanin, Faika Dilek
Kara Murdoch, Fadime
Nonil fenolleri parçalayan mikroorganizmalar üzerinde yapılmış çalışmalar sadece Ülkemizde değil tüm Dünya’da sınırlıdır. Nonil fenoller ve benzeri deterjan türevi kimyasalların hem hidrofilik hem de hidrofobik grupları olduğu için parçalanma reaksiyonlarında birden fazla sayıda mikroorganizma grubunun etkin olduğu ve birlikte çalıştığı düşünülmektedir. Arıtma çamurlarında ise nonil fenollerin yüksek konsantrasyonlarda olabileceği bilinmesine rağmen, bu tür bir biyolojik parçalanmaya sebep olan mikroorganizmalar henüz araştırılmamıştır. Bu proje ile çeşitli evsel ve endüstriyel kullanımlar sonucu atıksularla deşarj edilen, toprakta uzun süre parçalanmadan kalabilme ve topraktan canlıya geçme potansiyelinin yanı sıra toksik ve östrojenik özelliklere sahip nonil fenollerin, çamur arıtımı sırasında biyolojik olarak parçalanmalarından sorumlu mikroorganizmaları mikrobiyolojik ve moleküler metotlarla (qPCR, tRFLP vb.) tayin etmek hedeflenmektedir. Mikroorganizmaların tayini ile bu mikrobiyal sistemin nonil fenol bileşiklerinin giderimini nasıl etkilediği belirlenecektir. Böylece giderimin iyileşmesi için hangi tür mikroorganizmaların daha kritik olduğu anlaşılacak ve çeşitli mühendislik uygulamaları tasarlanabilecektir.
Citation Formats
F. D. Sanin and F. Kara Murdoch, “Nonil Fenol Bileşiklerini Parçalayan Mikroorganizmaların Qpcr Ve Trflp Teknikleri İle Belirlenmesi.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59361.