Eskişehir - Sivrihisar Lateritik Nikel Cevherlerinin Kolonda Ve Otoklavda Yüksek Basınç Altında Liç Edilmesi Ve Nikel Kobalt Hidroksit Eldesi.

2010-12-31
Önerilen konu günümüzde oldukça güncel ve evrensel olup, Arnavutluk'tan Suriye'ye kadar uzanan nikel laterit kuşağında yeralan ülkemizin, lateritik tipteki nikel yataklarına laboratuvar ölçeğinde çözüm getirilmeye çalışılacaktır. Lateritik tipteki nikel cevherleri genelde pirometalurjik veya hidrometalurjik yöntemlerle değerlendirilmektedir. Ancak, pirometalurjik yöntemlerin ülkemizde lateritik cevherlere uygulanma olasılığı; enerjinin pahalı olması, mevcut laterit yataklarının yüksek tenörlü olmaması ve cevher zenginleştirme yöntemlerine olumlu cevap vermemesi nedeniyle zayıf bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidrometalurjik yöntemler ise lateritlere uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Küba'nın Moa Bay işletmesi bunun en iyi örneğini teşkil eder.Son yıllarda HPAL (high pressure acid leach) prosesi yaygınlık kazanmıştır. Bu proseste lateritik nikel cevheri yüksek basınç altında ve yüksek sıcaklıkta (~250oC) sülfürik asitte bir saat içerisinde otoklavda liç edilir ve nikel %95'ten yüksek bir oranda kazanılabilir. Bu projede, Eskişehir-Sivrihisar-Yunusemre yöresinde yeni tespit edilen lateritik tipteki okside cevherin nikel ve kobalt içeren kısmını kazanabilmek için kolon liçi ve yüksek basınç altında sülfürik asit liçi çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Böylece, bu çalışma ile ileride bu maden sahasında nikel ve kobalt kazanımına yönelik endüstriyel boyutta yapılacak yatırımlara ışık tutulması planlanmaktadır. Bu araştırma projesi kapsamında; numune temini, numunenin fiziksel, kimyasal ve mineralojik karakterizasyonu, kolon içerisinde ve yüksek basınç altında otoklavda yapılacak liç deneyleriyle nikel ve kobaltın çözeltiye alınması, çözeltinin Fe, Cr, Al'dan temizlendikten sonra nikelin çöktürülerek Ni-Co hidroksit (MHP) çökeleği halinde elde edilmesini kapsamaktadır. Böylece laterik tipteki bir nikel yatağı için en uygun hidrometalurjik değerlendirme yöntemi, laboratuvar ölçekte yerli bir cevher üzerinde denenmiş olacaktır.

Suggestions

Kırşehir masifi ve civarında "Gerilmeli tektonizmanın" gelişimi etkileri ve sonuçları
Dirik, Kadir; Bozkurt, Erdin; Pıerre, Gautier(2002-11-01)
Niğde Masifi, batısında normal bileşeni doğrultu atımlı fayla, güneyinde düşük açılı normal bir fayla, doğusunda ise Ecemiş Fay Zonu ile sınırlanmıştır. Niğde Masifi'ni oluşturan değişik özellikteki metamorfik ve granitik kayaçlarda gelişen yapıların tamamı, geçirmiş oldukları defomnasyonun progresif gelişimi ve bu kayaçlarm diğer birimlerle olan dokanak ilişkileri masifin bir çekirdek kompleks şeklinde geliştiğini ve bugünkü konumu itibariyle düşük açılı bir normal fayın (ayrılma/sıyrılma fayı - detachment...
Sakarya Nehri ve Değirmenderesi'nde alkilfenol kirliliği ve nonilfenolün alabalıklar (Onchoryncus mykiss) üzerine etkileri
İşcan, Mesude; Togan, İnci Zehra; Severcan, Feride; Uğuz, Cevdet; Ergüven, Ayşe(2005)
Bu çalışmada, Değirmenderesi ve Sakarya Nehri üzerinde belirlenen istasyonlardan alınan su ve sedim örneklerinde ve bu bölgelerden tutulan balıkların dokularında alkilfenol kirliliği metanol özütlemesi ve ardından HPLC yöntemi ile ölçülmüştür. Her iki nehirde de, su örneklerinde alkilfenof'e rastlanmazken, Değirmenderesi'nin en kirli bölgesinden alınan sedim örneklerinde 4,45 ug /g NP ve 1,68 ug /g BP belirlenmiştir. Sakarya Nehrinin en kirli yerinde ise, yine sedim örneklerinde 3,15 ug/g BP ölçülmüştür. Bu...
Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi
Budayan, Cenk; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2012-09-16)
Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlardaki portföylerinde de, iş yükü ve ülke çeşitliliği bazında bir artış gözlenmekte ve yüklenici firmalar iş yaptıkları ülkelere bağlı olarak çok değişken maliyet oluşumları ile karşılaşmaktadırlar. 1985 yılından bu yana, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı ülkelerde, satın alma gücü paritesinin belirlenmesi amacıyla, farklı inşaat projeleri k...
Mixed Reality Technologies for Enriching Presentations in Industrial Design Education
Topal, Başak; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-8-13)
Mixed Reality (MR) has developed rapidly in recent years, causing the technology to move out of the preserve of large budgets and significant infrastructure, into an accessible and affordable visualization tool capable of running on a smart phone. However, the usage of this technology for superimposing digital content such as 3D models and images onto the real world, has not been sufficiently explored in industrial design for presentation purposes. The first part of this study is an assessment of final pres...
A Study On The Use Of Brickbonds In Anatolian Seljuk Architecture
Bakırer, Ömür (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In Near Eastern architecture the use of brick as the principle building material, goes far back into history, where it was first employed from necessity and later from preference.*• Until the tenth century, however, brick surfaces were usually concealed under specially prepared revetments, either for reasons of protection or for special decorative effects. Standing monuments help to settle that, during the tenth century, deliberately planned brickbondş, resulting from constructive arrangements of brick unit...
Citation Formats
Y. A. Topkaya, “Eskişehir - Sivrihisar Lateritik Nikel Cevherlerinin Kolonda Ve Otoklavda Yüksek Basınç Altında Liç Edilmesi Ve Nikel Kobalt Hidroksit Eldesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59227.