Kırşehir masifi ve civarında "Gerilmeli tektonizmanın" gelişimi etkileri ve sonuçları

2002-11-01
Dirik, Kadir
Bozkurt, Erdin
Pıerre, Gautier
Niğde Masifi, batısında normal bileşeni doğrultu atımlı fayla, güneyinde düşük açılı normal bir fayla, doğusunda ise Ecemiş Fay Zonu ile sınırlanmıştır. Niğde Masifi'ni oluşturan değişik özellikteki metamorfik ve granitik kayaçlarda gelişen yapıların tamamı, geçirmiş oldukları defomnasyonun progresif gelişimi ve bu kayaçlarm diğer birimlerle olan dokanak ilişkileri masifin bir çekirdek kompleks şeklinde geliştiğini ve bugünkü konumu itibariyle düşük açılı bir normal fayın (ayrılma/sıyrılma fayı - detachment fault) taban bloğunda yüzeylediğini ortaya koymuştur. Yeni Ar-Ar yaşları yüksek dereceli metamorfiklerin ve bunları kesen Üçkapılı Graniti'nin gerilmeli bir makaslama zonunun taban bloğunda yüzeye doğru hareketinin Kampani'yende aktif olduğunu göstermektedir. Masifi diskordansla üzerieyen metamorfizma geçinmemiş örtü birimlerinin yaşlan ise masifin Erken Paleosen'den daha önce yüzeye çıkmadığını, dolayısıyla Niğde Masifi'nin kuzeye eğimli bir makaslama zonunun taban bloğunda Kampaniyen - Erken Paleosen zaman aralığında yüzeylediğini gösterir.

Suggestions

Eskişehir - Sivrihisar Lateritik Nikel Cevherlerinin Kolonda Ve Otoklavda Yüksek Basınç Altında Liç Edilmesi Ve Nikel Kobalt Hidroksit Eldesi.
Topkaya, Yavuz Ali(2010-12-31)
Önerilen konu günümüzde oldukça güncel ve evrensel olup, Arnavutluk'tan Suriye'ye kadar uzanan nikel laterit kuşağında yeralan ülkemizin, lateritik tipteki nikel yataklarına laboratuvar ölçeğinde çözüm getirilmeye çalışılacaktır. Lateritik tipteki nikel cevherleri genelde pirometalurjik veya hidrometalurjik yöntemlerle değerlendirilmektedir. Ancak, pirometalurjik yöntemlerin ülkemizde lateritik cevherlere uygulanma olasılığı; enerjinin pahalı olması, mevcut laterit yataklarının yüksek tenörlü olmaması ve c...
Nevşehir Ortahisar Kalesinin yapısal sağlık izlemesi, FE modellemesi ve deprem analizinin yapılması projesi
Türer, Ahmet(2015-12-31)
Ortahisar kalesi, Nevşehir bölgesindeki en büyük peri bacası olmakla birlikte tarihi ve turistik öneme sahip önemli bir yapıdır. Bu proje, kale üzerine yerleştirilecek çatlak ölçerler ve 2 ivme ölçerden oluşan bir veri toplama sisteminin uygulanması ve sonuçların değerlendirmesi çalışmalarını içerecektir. Ayrıca düzensiz şekle sahip kayadan oluşan yapının analitik modellenmesi ve hassas ivme ölçerler kullanılarak ölçülen titreşimlerden elde edilen doğal salınım peryodları kullanılarak modal analiz ve FEM ka...
Konya’da Bisiklet Ulaşımı: Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması
Mert, Kaya; Öcalır, Ebru Vesile (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Bu çalışmada, bütün dünyada bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisikletin Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını ne yönden etkilediği ve bu ortamda karşılaşılan sorunlar Konya örneğinde ortaya araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece sınırlıdır. Bununla birlikte bisiklet...
Repair Phases of Suleymaniye Complex in Damascus
Şahin Güçhan, Neriman; Kuleli, Ayşe Esin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-28)
Süleymaniye Complex in Damascus, built on the bank of Barada River as the last stop before the desert on the pilgrimage route extending from the Balkans to Mecca, is one of the works of Hassa Chief Architect Sinan, which was designed according to the basic principles of the Ottoman classical period architecture, and built between 1554 and 1559. Many research has been carried out on the historical and architectural features of the complex, which is composed of the mosque that is also known as the “Takiyah Sü...
Düşük Ok Açılı Delta Kanat Akışının Zamana Bağlı Üfleme Tekniği ile Kontrolü
Çetin, Cenk; Çelik, Alper; Yavuz, Mehmet Metin (null; 2016-09-30)
Düşük hızlı rüzgar tünelinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışma,45 derece okaçılıdelta kanat etrafında oluşan akış yapılarınınzamana bağlı üfleme tekniği ile kontrol edilmesini amaçlamıştır. Akışyapılarındakietkiyüzey basınç ölçümleri ile incelenmiştir. Zamana bağlıüfleme yapabilenakış kontrol deney düzeneğininfrekans ve üfleme kontrolü Labview yazılımı kullanılarak, üfleme debisi karakterizaysonu ise Kızgın Tel Anemometre(HWA)kullanılarakyapılmıştır. Uygulanankontrolboyutsuz maksimum üfleme katsayısıyla ...
Citation Formats
K. Dirik, E. Bozkurt, and G. Pıerre, “Kırşehir masifi ve civarında “Gerilmeli tektonizmanın” gelişimi etkileri ve sonuçları,” 2002. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95470.