Sakarya Nehri ve Değirmenderesi'nde alkilfenol kirliliği ve nonilfenolün alabalıklar (Onchoryncus mykiss) üzerine etkileri

Download
2005
İşcan, Mesude
Togan, İnci Zehra
Severcan, Feride
Uğuz, Cevdet
Ergüven, Ayşe
Bu çalışmada, Değirmenderesi ve Sakarya Nehri üzerinde belirlenen istasyonlardan alınan su ve sedim örneklerinde ve bu bölgelerden tutulan balıkların dokularında alkilfenol kirliliği metanol özütlemesi ve ardından HPLC yöntemi ile ölçülmüştür. Her iki nehirde de, su örneklerinde alkilfenof'e rastlanmazken, Değirmenderesi'nin en kirli bölgesinden alınan sedim örneklerinde 4,45 ug /g NP ve 1,68 ug /g BP belirlenmiştir. Sakarya Nehrinin en kirli yerinde ise, yine sedim örneklerinde 3,15 ug/g BP ölçülmüştür. Bu istasyonlardan toplanan balık örneklerinde NP ve alkilfenol ilintili bir madde varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, laboratuvarda NP verilmiş alabalıklarda NP'nin karaciğer glutatyon S-transferaz üzerine etkileri incelendi ve maruziyet süresine ve doza bağımlı değişken bir etki gözlendi. Bu balıkların karaciğerlerinde yapılan sitolojik incelemelerde, 17-estradıol benzeri yağlanma etkileri görüldü. Karaciğer dokusundaki moleküler düzeydeki değişiklikler FTIR spektrofotometresinde belirlendi. Estrojenik etkinin belirteci kabul edilen karaciğerde vitellogenin üretimindeki artışlar immünolojik yöntemlerle saptandı.

Suggestions

Kirleticilerin kefal balığı (Mugil cephalus)'un karaciğerindeki DNA üzerine etkileri
Gaınes, F. Alec; Karakoç, Telli Fatma; Tuli, Abdullah; Hewer, Alan(1997)
Bu proje çerçevesinde Akdeniz ve Karadenizden seçilen limanlarda yaşayan bazı kefal balığı türlerinde, kirliliğin etkisiyle fizyolojilerindeki enzimatik değişiklikler ve DNA'larındaki bozulmalar mikroskop altına alınmıştır. Farklı kefal balığı türlerinde (lisa ramada,Oedolechilius labeo,Lisa aurata) ölçülen enzim aktiviteleri birbirine çok yakın türlerin hatta aynı habitatı kullanan türler arasındaki farkı ortaya koymuştur. Farkın hem türün kendisine has özelliklerine hemde beslenme seçimlerine bağlı olduğu...
Source rock potential and organic facies properties of the oligo-miocene deposits in the Pasinler-Horasan, Tercan-Aşkale Basins (East Anatolia)
Tekin, Tansel; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Department of Geological Engineering (2002)
The study involves the investigations of source rock potential and their organic facies characteristics and the depositional conditions of the Oligo-Miocene deposits in the Tercan-Aşkale and Pasinler-Horasan Basins (Eastern Anatolia). For this purpose, seven stratigraphic sections from each basin are studied. Organic geochemical and organic petrographic (microscopy based organic facies study) analyses are carried out by using a total of 102 surface samples. The studied sections are composed dominantly of cl...
Çanakkale Boğazı' nda biyolojik ve fiziko-kimyasal araştırmalar
Ünsal, Mustafa; Türkoğlu, Muhammet; Yenici, Elif(2002)
Bu rapor, "Çanakkale Boğazı'nda Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Araştırmalar" projesi çerçevesinde adı geçen boğazda sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, besin tuzları ($NO_3+NO_2, PO4_ ve SiO_3$), fıtoplankton hücre sayıları ve klorofil-a değerlerinin yer ve zamana göre değişimi ile ilgili sonuçları ve bu değerler arasındaki ilişkileri (korelasyonları) içermektedir. Bu proje, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun parasal katkısı, Orta Doğu Teknik Ünive...
Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri
Okandan, Ender; Mehmetoğlu, Mustafa Tanju; Doyuran, Vedat; Demiral, Birol; Parlaktuna, Mahmut; Gümrah, Fevzi; Kuru, Ergün; Behlülgil, Ahmet Kemal; Karacan, Özgen; Karaaslan, Uğur(1993)
Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkisi, Reyhanlı-2 sondaj kuyusundan, Kuzey Osmancık üretim sahasından ve BOTAŞ-Dörtyol terminalinden alınan su ve toprak numunelerinde yapılan kimyasal ve fiziksel ölçümlerin sonuçlarına göre incelenmiştir. üretim sahalarında 20-30 yıl gibi bir tesis ömrünün olması, üretilen formasyon sulannın miktarı ve kimyasal kompozisyonları nedeniyle doğrudan çevreye atılmalarının sakıncalı olduğunu ortaya koymaktadır. Atık suyun bir prosesten geçirilerek yönetmelik...
Afet bağlamında ölümlülük uyarımı ve sistem tehdidi
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (2018-04-27)
Kuramsal olarak dehşet yönetimi (Greenberg, Pyszczynski ve Solomon, 1986) ve sistemi meşrulaştırma (Jost, Banaji ve Nosek, 2004) süreçleri ve ikisi arasındaki motivasyonel dinamikler, özellikle afetler bağlamında son yıllarda dikkat çeken çalışma konularından olmuştur (örn., Anson, Pyszczynski, Solomon ve Greenberg, 2009; Hart, 2014; Blodorn, O’Brien, Cheryan ve Vick, 2016; Landau ve ark., 2004). Mevcut yazında ilgili kuramsal arka plan temelinde yapıl...
Citation Formats
M. İşcan, İ. Z. Togan, F. Severcan, C. Uğuz, and A. Ergüven, “Sakarya Nehri ve Değirmenderesi’nde alkilfenol kirliliği ve nonilfenolün alabalıklar (Onchoryncus mykiss) üzerine etkileri,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpReU9EZz0.