Sakarya Nehri ve Değirmenderesi'nde alkilfenol kirliliği ve nonilfenolün alabalıklar (Onchoryncus mykiss) üzerine etkileri

Download
2005
İşcan, Mesude
Togan, İnci Zehra
Severcan, Feride
Uğuz, Cevdet
Ergüven, Ayşe
Bu çalışmada, Değirmenderesi ve Sakarya Nehri üzerinde belirlenen istasyonlardan alınan su ve sedim örneklerinde ve bu bölgelerden tutulan balıkların dokularında alkilfenol kirliliği metanol özütlemesi ve ardından HPLC yöntemi ile ölçülmüştür. Her iki nehirde de, su örneklerinde alkilfenof'e rastlanmazken, Değirmenderesi'nin en kirli bölgesinden alınan sedim örneklerinde 4,45 ug /g NP ve 1,68 ug /g BP belirlenmiştir. Sakarya Nehrinin en kirli yerinde ise, yine sedim örneklerinde 3,15 ug/g BP ölçülmüştür. Bu istasyonlardan toplanan balık örneklerinde NP ve alkilfenol ilintili bir madde varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, laboratuvarda NP verilmiş alabalıklarda NP'nin karaciğer glutatyon S-transferaz üzerine etkileri incelendi ve maruziyet süresine ve doza bağımlı değişken bir etki gözlendi. Bu balıkların karaciğerlerinde yapılan sitolojik incelemelerde, 17-estradıol benzeri yağlanma etkileri görüldü. Karaciğer dokusundaki moleküler düzeydeki değişiklikler FTIR spektrofotometresinde belirlendi. Estrojenik etkinin belirteci kabul edilen karaciğerde vitellogenin üretimindeki artışlar immünolojik yöntemlerle saptandı.

Suggestions

Kirleticilerin kefal balığı (Mugil cephalus)'un karaciğerindeki DNA üzerine etkileri
Gaınes, F. Alec; Karakoç, Telli Fatma; Tuli, Abdullah; Hewer, Alan(1997)
Bu proje çerçevesinde Akdeniz ve Karadenizden seçilen limanlarda yaşayan bazı kefal balığı türlerinde, kirliliğin etkisiyle fizyolojilerindeki enzimatik değişiklikler ve DNA'larındaki bozulmalar mikroskop altına alınmıştır. Farklı kefal balığı türlerinde (lisa ramada,Oedolechilius labeo,Lisa aurata) ölçülen enzim aktiviteleri birbirine çok yakın türlerin hatta aynı habitatı kullanan türler arasındaki farkı ortaya koymuştur. Farkın hem türün kendisine has özelliklerine hemde beslenme seçimlerine bağlı olduğu...
Çanakkale Boğazı' nda biyolojik ve fiziko-kimyasal araştırmalar
Ünsal, Mustafa; Türkoğlu, Muhammet; Yenici, Elif(2002)
Bu rapor, "Çanakkale Boğazı'nda Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Araştırmalar" projesi çerçevesinde adı geçen boğazda sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, besin tuzları ($NO_3+NO_2, PO4_ ve SiO_3$), fıtoplankton hücre sayıları ve klorofil-a değerlerinin yer ve zamana göre değişimi ile ilgili sonuçları ve bu değerler arasındaki ilişkileri (korelasyonları) içermektedir. Bu proje, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun parasal katkısı, Orta Doğu Teknik Ünive...
Konya’da Bisiklet Ulaşımı: Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması
Mert, Kaya; Öcalır, Ebru Vesile (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Bu çalışmada, bütün dünyada bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisikletin Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını ne yönden etkilediği ve bu ortamda karşılaşılan sorunlar Konya örneğinde ortaya araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece sınırlıdır. Bununla birlikte bisiklet...
Source rock potential and organic facies properties of the oligo-miocene deposits in the Pasinler-Horasan, Tercan-Aşkale Basins (East Anatolia)
Tekin, Tansel; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Department of Geological Engineering (2002)
The study involves the investigations of source rock potential and their organic facies characteristics and the depositional conditions of the Oligo-Miocene deposits in the Tercan-Aşkale and Pasinler-Horasan Basins (Eastern Anatolia). For this purpose, seven stratigraphic sections from each basin are studied. Organic geochemical and organic petrographic (microscopy based organic facies study) analyses are carried out by using a total of 102 surface samples. The studied sections are composed dominantly of cl...
Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği
Tosun, Levent; Avşar, Ulaş; Avşar, Özgür; Dondurur, Derman; Kaymakcı, Nuretdin (null; 2017-10-28)
Son yıllarda Pliny-Strabo hendeği olarak bilinen yapının, tomografik çalışmalar sonucunda klasik anlamda bilinen bir hendekten çok kuzeye dalmakta olan Afrika okyanusal plakasındaki bir yırtılmaya karşılık geldiğinin anlaşılması üzerine bazı araştırıcılar bu yapının karada da devam ettiğini ve literatürde Fethiye-Burdur Fayı olarak bilinen hattı içerecek şekilde geniş bir sol yönlü, transtansiyonel makaslama kuşağına dönüştüğünü ileri sürmüştür. Adı geçen hattın gerçekte mevcut olup olmadığı, mevcut ise kin...
Citation Formats
M. İşcan, İ. Z. Togan, F. Severcan, C. Uğuz, and A. Ergüven, “Sakarya Nehri ve Değirmenderesi’nde alkilfenol kirliliği ve nonilfenolün alabalıklar (Onchoryncus mykiss) üzerine etkileri,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpReU9EZz0.