MİKRON BOYUTLU TALK KATKISININ POLİLAKTİT BİYOPOLİMERİNİN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

2014-12-31
Günümüzde endüstriyel uygulamalarda kullanılan polimerler büyük oranda petrol kaynaklı hammaddelerden elde edilmektedir. Bu durum enerji sektöründe olduğu gibi plastik sektöründe de “petrole bağlılık” olgusu yaratmaktadır. Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA), monomeri (laktik asit) mısır, patates gibi nişasta kaynaklarından üretilen bir biyopolimerdir. Son yıllarda biyolojik uygulamalarda kullanımı yaygınlaşsa da; PLA, özellikle mühendislik uygulamaları için gerekli olan mekanik ve ısıl özelliklere, ve atmosferik koşullara (UV, nem, sıcaklık) karşı yaşlanma direncine yeterince sahip değildir.Bu projede PLA nın mühendislik uygulamaları için gerekli olan özelliklerini artırmak amacıyla “mikrokompozit yaklaşımı” uygulanacak ve takviye malzemesi olarak “Talk” kullanılacaktır. Talk oldukça bol ve ucuz bir şekilde temin edilebilen 2:1 tabakalı doğal bir magnezyum silikattır. Mekanik ve ısıl dirence önemli katkıları olan talkın ayrıca tabakaları arasında sadece fiziksel bağlar bulunduğu için matris içinde dağılımı da kolaydır. Ayrıca “nucleation agent” görevi görerek kristallenmeyi de artırmaktadır.

Suggestions

MİKRON VE NANO BOYUTLU TİTANYA PARÇACIKLARININ POLİLAKTİTİN DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Kaynak, Cevdet(2017-12-31)
Bu projede PLA’nın mühendislik uygulamaları için gerekli olan UV direnci özelliğini artırmak amacıyla PLA titanya (TiO2) parçacıklarıyla güçlendirilecektir. PLA matrisi, farklı oranlarda mikron ve nano boyutlu titanya (TiO2) parçacıklarıyla laboratuvar boyutlu çift-vidalı ekstrüder ile eriyik halde karıştırma yöntemi kullanılarak kompozit yapı elde edilecektir. Olası sinerjik etkiyi gözlemleyebilmek için uygun bir Organik UV Soğurucu da kullanılacaktır. Testler için gereken numuneler ise basınçla kalıplama ...
Elektroeğirme Yöntemi İle Grafen Oksit Bazlı Nanolif Üretimi
Bat, Erhan(2017-12-31)
Birçok potansiyel endüstriyel ve ticari uygulamalarından dolayı özellikle nano boyutlardaki lifler son dönemlerde popüler olmaya başlamıştır. Nanolifler geniş yüzey alanı, küçük çap ve gözenek boyutu gibi bazı önemli özelliklere sahiptir. Bu özellikler lifleri özellikle kataliz, adsorpsiyon ve filtreleme alanlarında endüstriyel ve ticari olarak önemli kılmaktadır. Elektroeğirme yöntemiyle düşük maliyetli, yüksek mukavemetli ve çapı mikro boyuttan nano boyuta uzanan lifler üretmek mümkündür. Nano-dolgu malze...
POLİLAKTİT (PLA) MATRİSLİ HALOYSİT NANOTÜP (HNT) KATKILI NANOKOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Kaynak, Cevdet; Kaygusuz, Ilker(2013-12-31)
Endüstriyel polimerlerin büyük çoğunluğu günümüzde petrol gibi fosil bazlı hammaddelerden elde edilmektedir. Bu durum çeşitli küresel sorunlara yol açmaktadır. Bu yüzden biyokütle kaynaklı polimerler hızla önem kazanmaktadır. Poli(laktik asit) veya diğer adıyla “polilaktit” (PLA) yenilenebilir kaynaklardan (örneğin nişasta) elde edilebilen bir “biyopolimer” dir. Ancak, PLA mühendislik uygulamaları için gerekli olan mekanik ve ısıl özelliklere, ve atmosferik koşullar (UV, nem, sıcaklık) altında yaşlanma dire...
Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2018-12-31)
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullanımını ve dolayısıyla organik uçucu bileşenlerin salımını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı için, polimerlerin süperkritik karbondioksitle (skCO2) işlenmeleri doğayla barışık bir yaklaşımdır. SkCO2, CO2 ile uyumlu polimerlerin üzerinde plastikleştirici etkiye sahip olup bu tip polimerler i...
BENZOTİYADİAZOL VE BENZOTRİYAZOL İÇEREN KONJUGE POLİMERLERİN OPTOELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı benzoditiyofeni donör ünitesi olarak kullanıp farklı aksöptörler ile Stille kenetlenme yöntemi aracılığıyla konjüge polimerler sentezlenmesidir. Bu çalışma kapsamında iki adet benzotriazol içeren kinokzalin temelli polimerler ile iki adet benzotriazole içeren bistrifenilamin temelli polimerler elde edilecektir. İçerdiği imin grubu sayesinde, kinokzalin türevleri elektron akseptör özelliği göstermektedir. Trifenilamine türevleri elektronca zengin yapılar oldukları için genellikle boşluk t...
Citation Formats
C. Kaynak, “MİKRON BOYUTLU TALK KATKISININ POLİLAKTİT BİYOPOLİMERİNİN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59259.