NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇERMEYEN MANYETİK NANOTOZLARDAN 3-BOYUTLU YAZICI İLE POLİMER MATRİSLİ MIKNATIS ÜRETİMİ

2015-12-31
Başvurusu yapılan proje kapsamında nadir-toprak elementi içermeyen manyetik nanotozların polimer bazlı matrislerle karıştırılarak, nihai ürünün 3 boyutlu yazıcı ile üretilmesini içermektedir. Bu bağlamda, önerilen projenin ana temasını bölümüzde gerçekleştirdiğimiz önceki çalışmalarımızda geliştirdiğimiz Al-Ni-Co ve Mn-Al bazlı manyetik toz alaşımların ürüne dönüştürmesine yönelik çalışmaları oluşturmaktadır. Çeşitli geometriklerde üretilen nanokompozitlerin manyetik özelliklerinin iyileştirilmesi ile elektrikli motorlarda kullanımı hedeflenmektedir. ODTÜ – BAP’tan sağlanması planlanan maddi destek, bu alaşımların üretilmesi ve karakterizasyonu için gerekli hizmet, sarf ve laboratuvar teçhizatının alınmasında kullanılacaktır. Teklif aşamasında projeye destek veren başka hiçbir kurum bulunmamaktadır. Proje kapsamında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren bir doktora öğrencisi çalışacaktır.

Suggestions

CAM ELYAF İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİLAKTİT BAZLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Kaynak, Cevdet; Varsavaş, Sakine Deniz(2016-12-31)
Endüstride kullanılan polimer malzemelerin büyük çoğunluğunun hammaddesinin petrol oluşu sebebi ile plastik sektöründe gözle görülür bir “petrole bağlılık” durumu mevcuttur. Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA), hammaddesi mısır nişastası olan bir biyopolimerdir. Gıda ambalajı amaçlı kullanımına ek olarak son yıllarda PLA’nın biyomedikal uygulamalarda kullanımı oldukça yaygınlaşmasına rağmen; PLA özellikle mühendislik uygulamaları için gerekli olan mekanik ve ısıl özelliklere ve atmosferik koşul...
UV SOĞURUCU İÇEREN VE İÇERMEYEN PLA/TiO2 MİKRO VE NANOKOMPOZİTLERİN IŞIL BOZUNUMU
Kaynak, Cevdet(2018-12-31)
Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA) biyopolimerinin mühendislik uygulamaları için gerekli olan UV direnci özelliğini artırmak amacıyla PLA, titanya (TiO2) parçacıkları ve organik UV soğurucuyla güçlendirilmesi planlanmıştır. Kullanılacak titanya parçacıklarının oranları bir önceki projede gösterdikleri mekanik özellikler de göz önünde bulundurularak belirlenecektir. PLA matrisi, belirlenen oranlarda mikron ve nano boyutlu titanya (TiO2) parçacıkları ve geleneksel bir organik UV soğurucuyla lab...
NANOTELLER ve NANOTÜPLERLE GAZ SENSÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Akata Kurç, Burcu(2014-12-31)
Bu projede çinko oksit nanoteller ve karbon nanotüpler kullanılarak gaz sensörleri üretilecek ve performansları karbon monoksit gazı altında sistematik olarak incelenecektir.
Diyabet Tedavisine yönelik Insülin-yüklenmiş biyoseramik nanoparçacıkları sentezi ve uygulaması
Ercan, Batur(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, vücuda insülin salınımı için kitosan kaplı hidroksiapatit nanoparçacıklar sentezlenecektir. Sentez parametreleri değiştirilerek farklı morfoloji ve boyut özellilerinde parçacık sentezlenmesi hedeflenmektedir. Detaylı yapısal/fiziksel/kimyasal parçacık karakterizasyonu sonrası nanoparçacıkların biyouyumluluğu ve ilaç salınım sistemi olarak kullanımına yönelik potansiyeli irdelenecektir.
Perovskit Esaslı P-Tipi Mezoyapılı Güneş Hücreleri
Özenbaş, Ahmet Macit(2015-12-31)
Boya uyarımlı güneş hücreleri % 10’u geçen verim değerleri ve düşük maliyetlerle üretilebilmelerine rağmen kullanılan metalorganik boyalar ve sıvı haldeki elektrolit bileşeni sebebiyle stabilite sorunu yaşamaktadır. Sıvı elektrolitin katı haldeki boşluk (hole) taşıyıcılarıyla değiştirilmesi çabaları ise soğurucu boya tabakasının ışık emilimi yeteneğinin düşük olması ve kalın taşıyıcı katmanların kullanılması sebebiyle sıvı elektrolitlere kıyasla verim değerlerinin düşük kalmasına sebep olmuştur. Yapılan ara...
Citation Formats
Y. E. Kalay, “NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇERMEYEN MANYETİK NANOTOZLARDAN 3-BOYUTLU YAZICI İLE POLİMER MATRİSLİ MIKNATIS ÜRETİMİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59272.