UV SOĞURUCU İÇEREN VE İÇERMEYEN PLA/TiO2 MİKRO VE NANOKOMPOZİTLERİN IŞIL BOZUNUMU

2018-12-31
Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA) biyopolimerinin mühendislik uygulamaları için gerekli olan UV direnci özelliğini artırmak amacıyla PLA, titanya (TiO2) parçacıkları ve organik UV soğurucuyla güçlendirilmesi planlanmıştır. Kullanılacak titanya parçacıklarının oranları bir önceki projede gösterdikleri mekanik özellikler de göz önünde bulundurularak belirlenecektir. PLA matrisi, belirlenen oranlarda mikron ve nano boyutlu titanya (TiO2) parçacıkları ve geleneksel bir organik UV soğurucuyla laboratuvar boyutlu çift-vidalı ekstrüder ile eriyik halde karıştırma yöntemi kullanılarak mikro ve nano kompozit yapılar elde edilecektir. Testler için gereken numuneler ise basınçla kalıplama yöntemi ile şekillendirilecektir. Daha sonra hazırlanan test numuneleri hızlandırılmış yaşlandırma cihazında UV lambaları ile ışıl bozunmaya uğratılacaktır. UV radyasyonunun yapı üzerine etkileri GPC, SLS ve FTIR gibi yöntemlerle, mekanik özellikleri üzerine etkileri “Çekme, Eğme ve Tokluk Testleri” ile ısıl davranışları üzerine etkileri ise DSC ve TGA analizleri ile değerlendirilecektir. Mikro ve nano boyutlu titanya (TiO2) parçacıklarının PLA matrisi içerisinde dağılımı ise “Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM)” ile gözlemlenecektir.

Suggestions

Diyabet Tedavisine yönelik Insülin-yüklenmiş biyoseramik nanoparçacıkları sentezi ve uygulaması
Ercan, Batur(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, vücuda insülin salınımı için kitosan kaplı hidroksiapatit nanoparçacıklar sentezlenecektir. Sentez parametreleri değiştirilerek farklı morfoloji ve boyut özellilerinde parçacık sentezlenmesi hedeflenmektedir. Detaylı yapısal/fiziksel/kimyasal parçacık karakterizasyonu sonrası nanoparçacıkların biyouyumluluğu ve ilaç salınım sistemi olarak kullanımına yönelik potansiyeli irdelenecektir.
Perovskit Esaslı P-Tipi Mezoyapılı Güneş Hücreleri
Özenbaş, Ahmet Macit(2015-12-31)
Boya uyarımlı güneş hücreleri % 10’u geçen verim değerleri ve düşük maliyetlerle üretilebilmelerine rağmen kullanılan metalorganik boyalar ve sıvı haldeki elektrolit bileşeni sebebiyle stabilite sorunu yaşamaktadır. Sıvı elektrolitin katı haldeki boşluk (hole) taşıyıcılarıyla değiştirilmesi çabaları ise soğurucu boya tabakasının ışık emilimi yeteneğinin düşük olması ve kalın taşıyıcı katmanların kullanılması sebebiyle sıvı elektrolitlere kıyasla verim değerlerinin düşük kalmasına sebep olmuştur. Yapılan ara...
Bizmut Eklenmiş Kalsiyum Fosfat’ın Biyomimetik Yöntemle Asitle Aşındırılmış Ti6Al4V Plakasın Üzerine Kaplanarak Ortopedik İmplant Kaplamasının Gerçekleştirilmesi; Mekanik, Yapısal ve Biyolojik İncelenmesi
Evis, Zafer(2017-12-31)
Titanyum ve alaşımları, hem mühendislik çalışmalarında hem de diş ve medikal çalışmalarında kullanılan özel malzemelerdir. Yapılan birçok çalışmada Ti6Al4V’nin biyouyumluluğunu arttırmak suretiyle implantın insan doku ve kemik yapısınca reddedilmemesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda kemik yapısına çok yakın olan kalsiyum fosfat (hidroksiapatit, HA) ile Ti6Al4V’ün kaplanması günümüzde gerçekleştirilen uygulamalardandır. Literatürde yalnızca katyon ilave edilmiş hidroksiapatit kaplamalı Ti6Al4V ile ilgili kısıtlı...
İri Hacimli Camsı/Nanokristal Yapı Çeliklerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
Akdeniz, Mahmut Vedat; Mehrabov, Amdulla(2013-12-31)
Kristal yapıya sahip geleneksel çelikler endüstride yaygın olarak kullanılmasına rağmen, iri hacimli camsı çelikler (İHCÇ), sahip oldukları özellikler sayesinde, kritik değere sahip parçalarda geleneksel çeliklerin yerini alma potansiyeline sahip malzemelerdir. Bu sıra dışı özellikler, yüksek mukavemet ve sertlik, daha iyi manyetik özellikler ve korozyon direncidir. Bunlara ek olarak, Zr ve Pd esaslı iri hacimli camsı metallerle karşılaştırıldığında da, bu malzemelere karşı bir çok avantaj sergilemiştir: dü...
CAM ELYAF İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİLAKTİT BAZLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Kaynak, Cevdet; Varsavaş, Sakine Deniz(2016-12-31)
Endüstride kullanılan polimer malzemelerin büyük çoğunluğunun hammaddesinin petrol oluşu sebebi ile plastik sektöründe gözle görülür bir “petrole bağlılık” durumu mevcuttur. Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA), hammaddesi mısır nişastası olan bir biyopolimerdir. Gıda ambalajı amaçlı kullanımına ek olarak son yıllarda PLA’nın biyomedikal uygulamalarda kullanımı oldukça yaygınlaşmasına rağmen; PLA özellikle mühendislik uygulamaları için gerekli olan mekanik ve ısıl özelliklere ve atmosferik koşul...
Citation Formats
C. Kaynak, “UV SOĞURUCU İÇEREN VE İÇERMEYEN PLA/TiO2 MİKRO VE NANOKOMPOZİTLERİN IŞIL BOZUNUMU,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59294.