CAM ELYAF İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİLAKTİT BAZLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

2016-12-31
Kaynak, Cevdet
Varsavaş, Sakine Deniz
Endüstride kullanılan polimer malzemelerin büyük çoğunluğunun hammaddesinin petrol oluşu sebebi ile plastik sektöründe gözle görülür bir “petrole bağlılık” durumu mevcuttur. Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA), hammaddesi mısır nişastası olan bir biyopolimerdir. Gıda ambalajı amaçlı kullanımına ek olarak son yıllarda PLA’nın biyomedikal uygulamalarda kullanımı oldukça yaygınlaşmasına rağmen; PLA özellikle mühendislik uygulamaları için gerekli olan mekanik ve ısıl özelliklere ve atmosferik koşullara (UV, nem, sıcaklık) karşı yaşlanma direncine yeterince sahip değildir.Bu yüzden bu projede PLA’nın mühendislik uygulamaları için gerekli olan özelliklerini artırmak amacıyla elyaf takviyeli kompozit yaklaşımı kullanılacaktır. PLA matrisi ve kısa cam elyafları farklı oranlarda laboratuvar boyutlu çift-vidalı ekstrüder ile eriyik halde karıştırma yöntemi kullanılarak kompozit yapı elde edilecektir. Testler için gereken numuneler ise laboratuvar boyutlu enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilecektir. PLA’nın en yaygın kullanım alanlarından bir diğeri ise “Eklemeli Üretim” (Additive Manufacturing) tekniklerinde kullanılan Üç Boyutlu (3D) Yazıcılarda filaman malzemesi olarak kullanılmasıdır. Projede ayrıca elde edilen kısa cam elyaf takviyeli PLA kompozitlerinin bu tür 3D yazıcılarda filaman malzemesi olarak kullanılabilirliği de incelenecektir.

Suggestions

Perovskit Esaslı P-Tipi Mezoyapılı Güneş Hücreleri
Özenbaş, Ahmet Macit(2015-12-31)
Boya uyarımlı güneş hücreleri % 10’u geçen verim değerleri ve düşük maliyetlerle üretilebilmelerine rağmen kullanılan metalorganik boyalar ve sıvı haldeki elektrolit bileşeni sebebiyle stabilite sorunu yaşamaktadır. Sıvı elektrolitin katı haldeki boşluk (hole) taşıyıcılarıyla değiştirilmesi çabaları ise soğurucu boya tabakasının ışık emilimi yeteneğinin düşük olması ve kalın taşıyıcı katmanların kullanılması sebebiyle sıvı elektrolitlere kıyasla verim değerlerinin düşük kalmasına sebep olmuştur. Yapılan ara...
Diyabet Tedavisine yönelik Insülin-yüklenmiş biyoseramik nanoparçacıkları sentezi ve uygulaması
Ercan, Batur(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, vücuda insülin salınımı için kitosan kaplı hidroksiapatit nanoparçacıklar sentezlenecektir. Sentez parametreleri değiştirilerek farklı morfoloji ve boyut özellilerinde parçacık sentezlenmesi hedeflenmektedir. Detaylı yapısal/fiziksel/kimyasal parçacık karakterizasyonu sonrası nanoparçacıkların biyouyumluluğu ve ilaç salınım sistemi olarak kullanımına yönelik potansiyeli irdelenecektir.
UV SOĞURUCU İÇEREN VE İÇERMEYEN PLA/TiO2 MİKRO VE NANOKOMPOZİTLERİN IŞIL BOZUNUMU
Kaynak, Cevdet(2018-12-31)
Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA) biyopolimerinin mühendislik uygulamaları için gerekli olan UV direnci özelliğini artırmak amacıyla PLA, titanya (TiO2) parçacıkları ve organik UV soğurucuyla güçlendirilmesi planlanmıştır. Kullanılacak titanya parçacıklarının oranları bir önceki projede gösterdikleri mekanik özellikler de göz önünde bulundurularak belirlenecektir. PLA matrisi, belirlenen oranlarda mikron ve nano boyutlu titanya (TiO2) parçacıkları ve geleneksel bir organik UV soğurucuyla lab...
İri Hacimli Camsı/Nanokristal Yapı Çeliklerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
Akdeniz, Mahmut Vedat; Mehrabov, Amdulla(2013-12-31)
Kristal yapıya sahip geleneksel çelikler endüstride yaygın olarak kullanılmasına rağmen, iri hacimli camsı çelikler (İHCÇ), sahip oldukları özellikler sayesinde, kritik değere sahip parçalarda geleneksel çeliklerin yerini alma potansiyeline sahip malzemelerdir. Bu sıra dışı özellikler, yüksek mukavemet ve sertlik, daha iyi manyetik özellikler ve korozyon direncidir. Bunlara ek olarak, Zr ve Pd esaslı iri hacimli camsı metallerle karşılaştırıldığında da, bu malzemelere karşı bir çok avantaj sergilemiştir: dü...
NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇERMEYEN MANYETİK NANOTOZLARDAN 3-BOYUTLU YAZICI İLE POLİMER MATRİSLİ MIKNATIS ÜRETİMİ
Kalay, Yunus Eren(2015-12-31)
Başvurusu yapılan proje kapsamında nadir-toprak elementi içermeyen manyetik nanotozların polimer bazlı matrislerle karıştırılarak, nihai ürünün 3 boyutlu yazıcı ile üretilmesini içermektedir. Bu bağlamda, önerilen projenin ana temasını bölümüzde gerçekleştirdiğimiz önceki çalışmalarımızda geliştirdiğimiz Al-Ni-Co ve Mn-Al bazlı manyetik toz alaşımların ürüne dönüştürmesine yönelik çalışmaları oluşturmaktadır. Çeşitli geometriklerde üretilen nanokompozitlerin manyetik özelliklerinin iyileştirilmesi ile elekt...
Citation Formats
C. Kaynak and S. D. Varsavaş, “CAM ELYAF İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİLAKTİT BAZLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59275.