Bizmut Eklenmiş Kalsiyum Fosfat’ın Biyomimetik Yöntemle Asitle Aşındırılmış Ti6Al4V Plakasın Üzerine Kaplanarak Ortopedik İmplant Kaplamasının Gerçekleştirilmesi; Mekanik, Yapısal ve Biyolojik İncelenmesi

2017-12-31
Titanyum ve alaşımları, hem mühendislik çalışmalarında hem de diş ve medikal çalışmalarında kullanılan özel malzemelerdir. Yapılan birçok çalışmada Ti6Al4V’nin biyouyumluluğunu arttırmak suretiyle implantın insan doku ve kemik yapısınca reddedilmemesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda kemik yapısına çok yakın olan kalsiyum fosfat (hidroksiapatit, HA) ile Ti6Al4V’ün kaplanması günümüzde gerçekleştirilen uygulamalardandır. Literatürde yalnızca katyon ilave edilmiş hidroksiapatit kaplamalı Ti6Al4V ile ilgili kısıtlı çalışma mevcut olup bizmut eklenmiş hidroksiapatit kaplamalı Ti6Al4V ile alakalı herhangi bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada, öncelikle Ti6Al4V plakaları sülfürik asitle aşındırılacak ve hidroksiapatitin yapısına bizmut eklenerek asitle aşındırılmış pürüzlü Ti6Al4V yüzeylerine kaplanacaktır. Önerilen proje sonucunda üretimi gerçekleştirilecek yeni nesil ortopedik implantlar ile implant uygulamalarında sıkça karşılaşılan implantların insan bünyesi tarafından reddedilmesi sorununun azalacağı ve implant kullanım ömrünün artacağı öngörülmektedir. Bizmutun antibakteriyel nitelik taşıması ve sağlıklı kemik hücrelerinin çoğalmasını desteklemesinden dolayı güçlü bir kemik-implant entegrasyonu sağlanacaktır. Bu çalışma, kaplama malzemesi olarak hidroksiapatit yapısına bizmut eklenmesi açısından da bir ilktir. Elde edilecek sonuçlar ve izlenen metot, ortopedik biyomalzeme açısından literatüre yeni katkılarda bulunacak, ortopedik implant alanında da yol gösterici olabilecektir

Suggestions

UV SOĞURUCU İÇEREN VE İÇERMEYEN PLA/TiO2 MİKRO VE NANOKOMPOZİTLERİN IŞIL BOZUNUMU
Kaynak, Cevdet(2018-12-31)
Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA) biyopolimerinin mühendislik uygulamaları için gerekli olan UV direnci özelliğini artırmak amacıyla PLA, titanya (TiO2) parçacıkları ve organik UV soğurucuyla güçlendirilmesi planlanmıştır. Kullanılacak titanya parçacıklarının oranları bir önceki projede gösterdikleri mekanik özellikler de göz önünde bulundurularak belirlenecektir. PLA matrisi, belirlenen oranlarda mikron ve nano boyutlu titanya (TiO2) parçacıkları ve geleneksel bir organik UV soğurucuyla lab...
Perovskit Esaslı P-Tipi Mezoyapılı Güneş Hücreleri
Özenbaş, Ahmet Macit(2015-12-31)
Boya uyarımlı güneş hücreleri % 10’u geçen verim değerleri ve düşük maliyetlerle üretilebilmelerine rağmen kullanılan metalorganik boyalar ve sıvı haldeki elektrolit bileşeni sebebiyle stabilite sorunu yaşamaktadır. Sıvı elektrolitin katı haldeki boşluk (hole) taşıyıcılarıyla değiştirilmesi çabaları ise soğurucu boya tabakasının ışık emilimi yeteneğinin düşük olması ve kalın taşıyıcı katmanların kullanılması sebebiyle sıvı elektrolitlere kıyasla verim değerlerinin düşük kalmasına sebep olmuştur. Yapılan ara...
Diyabet Tedavisine yönelik Insülin-yüklenmiş biyoseramik nanoparçacıkları sentezi ve uygulaması
Ercan, Batur(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, vücuda insülin salınımı için kitosan kaplı hidroksiapatit nanoparçacıklar sentezlenecektir. Sentez parametreleri değiştirilerek farklı morfoloji ve boyut özellilerinde parçacık sentezlenmesi hedeflenmektedir. Detaylı yapısal/fiziksel/kimyasal parçacık karakterizasyonu sonrası nanoparçacıkların biyouyumluluğu ve ilaç salınım sistemi olarak kullanımına yönelik potansiyeli irdelenecektir.
İri Hacimli Camsı/Nanokristal Yapı Çeliklerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
Akdeniz, Mahmut Vedat; Mehrabov, Amdulla(2013-12-31)
Kristal yapıya sahip geleneksel çelikler endüstride yaygın olarak kullanılmasına rağmen, iri hacimli camsı çelikler (İHCÇ), sahip oldukları özellikler sayesinde, kritik değere sahip parçalarda geleneksel çeliklerin yerini alma potansiyeline sahip malzemelerdir. Bu sıra dışı özellikler, yüksek mukavemet ve sertlik, daha iyi manyetik özellikler ve korozyon direncidir. Bunlara ek olarak, Zr ve Pd esaslı iri hacimli camsı metallerle karşılaştırıldığında da, bu malzemelere karşı bir çok avantaj sergilemiştir: dü...
CAM ELYAF İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİLAKTİT BAZLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Kaynak, Cevdet; Varsavaş, Sakine Deniz(2016-12-31)
Endüstride kullanılan polimer malzemelerin büyük çoğunluğunun hammaddesinin petrol oluşu sebebi ile plastik sektöründe gözle görülür bir “petrole bağlılık” durumu mevcuttur. Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA), hammaddesi mısır nişastası olan bir biyopolimerdir. Gıda ambalajı amaçlı kullanımına ek olarak son yıllarda PLA’nın biyomedikal uygulamalarda kullanımı oldukça yaygınlaşmasına rağmen; PLA özellikle mühendislik uygulamaları için gerekli olan mekanik ve ısıl özelliklere ve atmosferik koşul...
Citation Formats
Z. Evis, “Bizmut Eklenmiş Kalsiyum Fosfat’ın Biyomimetik Yöntemle Asitle Aşındırılmış Ti6Al4V Plakasın Üzerine Kaplanarak Ortopedik İmplant Kaplamasının Gerçekleştirilmesi; Mekanik, Yapısal ve Biyolojik İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59349.