Antalya Traverten Zeminlerinin Ve Falezlerinin Jeolojik/jeoteknik Karakterizasyonunun Yapılması Ve Stabilite Problemlerinin Sayısal Modelleme İle İncelenmesi

2009-12-31
Bu projenin amacı; Antalya traverten zeminlerinin jeoteknik parametrelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla belirlemek, kaya kütleleri davranışlarını incelemek, elde edilecek jeoteknik parametrelerin kullanıldığı sayısal modellemeler yardımı ile bu bilgileri doğrulamak, elde edilen bilgilerden oluşacak bir veri tabanı oluşturarak bölgede hızla devam eden yapılaşma için uygun yer seçimi/karstik zemin iyileştirme önerileri sunmak ve falezlerin şev duraylılığını incelemektir. Bu proje ile, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde zeminin çoğunlukla traverten kayaçlardan oluştuğu üç pilot çalışma alanının jeoteknik parametrelerini saptayarak hızla devam eden yapılaşma için sağlıklı zemin koşullarını belirlemek, zayıf karstik traverten zeminler için zemin iyileştirme yöntemleri önermek, falezlerin duraylılıklarını incelemek ve yapılaşma için uygun yer seçimlerine ilişkin önerilerde bulunarak bu konuda Antalya ve çevresinde kullanılmak üzere bilimsel ve teknik örnek bir çalışma yapılması amaçlanmaktadır.

Suggestions

Orta Karadeniz'de Yaylacılık
Pişkin, Evangelia; Köksal, Serhat; Süer, Selin(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı; Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılığın tarihini, hem geleneksel zooarkeolojik yöntemleri hem de son yıllarda arkeolojide kullanımı artan bir analitik yöntem olan izotop analizi metodunu kullanarak araştırmaktır. Böylece tarihsel süreç içerisinde bu alanlarda yaylacılığın gerçekten ne zaman yapılmaya başlandığına ve yaylacılığın nasıl yapıldığına ilişkin sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda; bu proje Türkiye’de arkeoloji alanındaki izotop analizlerinin kullanımının yayg...
Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi
Birinci, Uğur Abdullah; Güdül, Halime; Aydın, İsmail; Demirkır, Cenk; Çolakoğlu, Gürsel; Çolak, Semra(2017)
Bu projenin amacı; ahşap levha ürünlerinin üretiminde formaldehit içerikli tutkallaryerine, bağlayıcı olarak izolasyon malzemesi olarak bilinen polistren (strafor) kullanımı ile formaldehit içermeyen, dayanıklılığı yüksek ve iyi bir yalıtım özelliğine sahip yeni bir ahşap kompozit malzeme üretmektir. Çalışmada ağaç türleri olarak, kontrplak ve yongalevha endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky), Melez Kavak (Populus deltoides I-77/51 klonu), Sakallı Kızılağaç (Alnus gluti...
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sürdürülebilir İncilizceye Etkisi: Öğretim Elemanlarının Görüş Ve Düşüncelerini İnceleyen Bir Durum Çalışması
Gürbüz, Tarkan(2011-06-30)
Bu projenin temel amacı; öğretim elemanlarının yaşadığımız bu değişim ve dönüşüm sürecinde bilişim teknolojilerinin sürdürülebilir ingilizce üzerindeki etkileri hakkında görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmak ve bu yolla ingilizce öğrenme ve öğretmede yeni yaklaşım ve yönelimlerin kullanılarak etkili, kaliteli ve ingilizce öğretmen eğitimi sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında öğretim elemanlarinin görüş ve önerilerinin nicel araştırma yöntemleri ile derlenerek incelenip gerekli an...
Katılım Düzeyi Seçenek Sayısının İncelenmesi: Optimal KatılımDüzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım
Doğan, Volkan; Özkara, Behçet Yalın; Yılmaz, Cengiz; Torlak, Ömer (2017-03-01)
Bu araştırmanın amacı; veri karakteristiğinin (normal dağılım, çarpıklık, basıklık), içsel tutarlılık düzeyinin (Cronbach’s Alpha), ölçekler arası korelasyon katsayılarının ve kovaryans matrislerinin yapılarının katılım düzeyi seçenek sayısına duyarlı olup olmadığını sistematik olarak incelemek ve istatistiksel olarak sınamaktır. Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilmiş olan üç farklı veri seti kapsamında gerçe...
Wellness and its correlates among university students : relationship status, gender, place of residence and GPA
Sarı, Tuğba; Güneri, Oya Yerin; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to investigate the relationship among wellness, relationship status, gender, place of residence, and GPA among university prep-school students. The study was carried out on a sample of 506 prep-school students from Baskent University. The students were asked to fill out Wellness Inventory and the demographic data sheet. In order to investigate the differences between wellness sub-scales̕ scores (Relational Self, Social Interest and Empathy, Self Consistency, Mastery Orientation...
Citation Formats
H. Akgün, “Antalya Traverten Zeminlerinin Ve Falezlerinin Jeolojik/jeoteknik Karakterizasyonunun Yapılması Ve Stabilite Problemlerinin Sayısal Modelleme İle İncelenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59310.