Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sürdürülebilir İncilizceye Etkisi: Öğretim Elemanlarının Görüş Ve Düşüncelerini İnceleyen Bir Durum Çalışması

2011-06-30
Bu projenin temel amacı; öğretim elemanlarının yaşadığımız bu değişim ve dönüşüm sürecinde bilişim teknolojilerinin sürdürülebilir ingilizce üzerindeki etkileri hakkında görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmak ve bu yolla ingilizce öğrenme ve öğretmede yeni yaklaşım ve yönelimlerin kullanılarak etkili, kaliteli ve ingilizce öğretmen eğitimi sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında öğretim elemanlarinin görüş ve önerilerinin nicel araştırma yöntemleri ile derlenerek incelenip gerekli analizlerin yapilmasından sonra ingilizce öğrenme ve öğretme süreçlerindeki mevcut durum ortaya çıkarılacaktır. Yapılacak yarı yapılandırılmış görüşmelerle mevcut ingilizce öğrenme ve öğretme süreçlerinin incelenip irdelenmesi sonrasında süreçlerin iyileştirilmesine yönelik öneriler elde edilebilecektir. Bilişim teknolojilerinin ingilizce öğrenme ve öğretme süreçlerinde etkin kullanımına yönelik görüş ve öneriler ve örnekler üzerinden farklı uygulamaların geliştirilmesi yoluyla ingilizce öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesine yardımcı olması beklenmektedir. İngilizcenin yabancı dil olarak etkin ve verimli bir biçimde güçlü iş ilişkileri geliştirilmesinde kullanılabilmesi olarak tanımlanan sürdürülebilir ingilizce için yeterliklerin belirlenmesine yönelik ölçülebilir hedeflerin yazılması ve sonrasında yapılacak çalışmalar bir model geliştirilebilmesi için bir alt yapının oluşturulmasına yardımcı olması hedeflenmektedir.

Suggestions

Antalya Traverten Zeminlerinin Ve Falezlerinin Jeolojik/jeoteknik Karakterizasyonunun Yapılması Ve Stabilite Problemlerinin Sayısal Modelleme İle İncelenmesi
Akgün, Haluk(2009-12-31)
Bu projenin amacı; Antalya traverten zeminlerinin jeoteknik parametrelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla belirlemek, kaya kütleleri davranışlarını incelemek, elde edilecek jeoteknik parametrelerin kullanıldığı sayısal modellemeler yardımı ile bu bilgileri doğrulamak, elde edilen bilgilerden oluşacak bir veri tabanı oluşturarak bölgede hızla devam eden yapılaşma için uygun yer seçimi/karstik zemin iyileştirme önerileri sunmak ve falezlerin şev duraylılığını incelemektir. Bu proje ile, Antalya Büyükşeh...
Orta Karadeniz'de Yaylacılık
Pişkin, Evangelia; Köksal, Serhat; Süer, Selin(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı; Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılığın tarihini, hem geleneksel zooarkeolojik yöntemleri hem de son yıllarda arkeolojide kullanımı artan bir analitik yöntem olan izotop analizi metodunu kullanarak araştırmaktır. Böylece tarihsel süreç içerisinde bu alanlarda yaylacılığın gerçekten ne zaman yapılmaya başlandığına ve yaylacılığın nasıl yapıldığına ilişkin sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda; bu proje Türkiye’de arkeoloji alanındaki izotop analizlerinin kullanımının yayg...
Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi
Birinci, Uğur Abdullah; Güdül, Halime; Aydın, İsmail; Demirkır, Cenk; Çolakoğlu, Gürsel; Çolak, Semra(2017)
Bu projenin amacı; ahşap levha ürünlerinin üretiminde formaldehit içerikli tutkallaryerine, bağlayıcı olarak izolasyon malzemesi olarak bilinen polistren (strafor) kullanımı ile formaldehit içermeyen, dayanıklılığı yüksek ve iyi bir yalıtım özelliğine sahip yeni bir ahşap kompozit malzeme üretmektir. Çalışmada ağaç türleri olarak, kontrplak ve yongalevha endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky), Melez Kavak (Populus deltoides I-77/51 klonu), Sakallı Kızılağaç (Alnus gluti...
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi piyasasının oluşumu: rüzgar ve güneş enerjisi bağlamında Türkiye örneği
Topal, Erden Yelda; Erdil, Erkan; Evsel, Gülsevim(2015)
Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’de rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi piyasasının oluşma ve gelişme sürecini destekleyen ve engelleyen faktörleri sistemik ve bütüncül bir yapı içinde inceleyerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar tasarlamaktır. Ülkelerin enerji sektörlerinde, küresel büyüme ve gelişmeye paralel olarak artan enerji talebini hızla karşılamak, önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorun, e...
İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması
Aydın, Gökçen; Çağ, Pınar (2017-02-01)
Bu çalışmanın amacı; eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü belirlemeye yarayan “İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği”nin psikometrik özelliklerini test etmek ve ölçeği Türk kültürüne kazandırmaktır. Çalışmaya kolayda örnekleme ile seçilen, Ankara ilinde yaşayan, çalışan ve en az lise mezunu olan 103 evli birey katılmıştır. Araştırma kapsamında ölçme aracı Türkçe’ye çevrilerek psikometrik özelliklerine bakılmıştır. Toplanan veriler üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Fak...
Citation Formats
T. Gürbüz, “Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sürdürülebilir İncilizceye Etkisi: Öğretim Elemanlarının Görüş Ve Düşüncelerini İnceleyen Bir Durum Çalışması,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61779.