Killi Zeminlerin Mineralojik ve Jeoteknik Parametrelerinin Denetleştirilmesi: Çankırı İli Orta İlçesi İçin Örnek Bir Çalışma

2016-12-31
Akgün, Haluk
Arslan Kelam, Arzu
Günal Türkmenoğlu, Asuman
Koçkar, Mustafa Kerem
Yousefi Bavil, Karim
Öner, Gökalp
Bu çalışmanın amacı, Çankırı ili Orta ilçesinde bulunan özellikle Pleistosen-Üst Pliyosen yaşlı, kil oranı yüksek zeminlerin mineralojik ve jeoteknik karakterizasyonunun yapılması ve ilgili parameterlerinin denetleştirilmesini kapsamaktadır. Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fay Sistemi ve onun alt fay kuşaklarına yakın, kıta içi rejimin etkisiyle fay kontrollü olarak oluşmuş bir çöküntü ovası olan Orta ovasının kuzey kısmında yer almaktadır. Önerilen proje, çalışma alanında araştırma çukurlarının açılması, örselenmiş ve örselenmemiş numunelerin alımı ve alınan örnekler üzerinde minerolojik (örneğin, XRD, bileşen yüzdesinin belirlenmesi, metilen mavisi deneyleri, vb.) ve jeoteknik (örneğin, Atterberg limitleri, elek analizi, hidrometre, şişme yüzdesi deneyi, tek eksenli basınç deneyleri, üç eksenli basınç ve direk kesme kutusu testleri, vb.) deneylerin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Araştırma çukurlarından örselenmemiş numunelerin alımı tez kapsamında tasarımı yapılacak Shelby tüpü başlığının kullanılması ile gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar denetleştirilerek killi zeminlerin jeoteknik parametrelerine kil mineralojisinin etkisi araştırılacaktır.
Citation Formats
H. Akgün, A. Arslan Kelam, A. Günal Türkmenoğlu, M. K. Koçkar, K. Yousefi Bavil, and G. Öner, “Killi Zeminlerin Mineralojik ve Jeoteknik Parametrelerinin Denetleştirilmesi: Çankırı İli Orta İlçesi İçin Örnek Bir Çalışma,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59324.