Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi

2018-12-31
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu karşılaştırma sonucunda katı atık sahalarında uygulanabilirlik potansiyelinin araştırılması çalışmalarını kapsamaktadır. Bu sayede var olan kil zeminlerin yapılacak potansiyel katı atık sahası çalışmalarında hammadde olarak kullanılabilirliği araştırılacaktır. Ayrıca, deneysel çalışmaların nümerik olarak kontrol edilmesini sağlayacak HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) gibi paket programları vasıtasıyla sıkıştırılmış kil bariyer tasarımları yapılacaktır. Böylece, farklı yüzdelerdeki bentonit miktarlarının doğal killi zeminler üzerindeki iyileştirme derecesi ve zemin parametreleri üzerindeki etkisi ortaya konulacak ve katı atık sahası gereksinimini karşılayacak optimum bentonit oranları belirlenecektir.

Suggestions

Killi Zeminlerin Mineralojik ve Jeoteknik Parametrelerinin Denetleştirilmesi: Çankırı İli Orta İlçesi İçin Örnek Bir Çalışma
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu; Yousefi Bavil, Karim; Öner, Gökalp(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Çankırı ili Orta ilçesinde bulunan özellikle Pleistosen-Üst Pliyosen yaşlı, kil oranı yüksek zeminlerin mineralojik ve jeoteknik karakterizasyonunun yapılması ve ilgili parameterlerinin denetleştirilmesini kapsamaktadır. Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fay Sistemi ve onun alt fay kuşaklarına yakın, kıta içi rejimin etkisiyle fay kontrollü olarak oluşmuş bir çöküntü ovası olan Orta ovasının kuzey kısmında yer almaktadır. Önerilen proje, çalışma alanında araştırma çukurlarının açılması, örsel...
Sismik Ve Jeoteknik Karakterizasyon Çalışmaları İle Zeminlerin Dinamik Karakterlerinin Ve Yer Etkilerinin Sayısal Çözümlemelerle Belirlenmesine Yönelik Çalışmaların Düzce Ve Çevresinde, Kuzey Anadolu Fay Sistemi (kafs) Boyunca Uygulanması
Akgün, Haluk; Koçkar, Mustafa; Cambazoğlu, Selim; Yousefibavil, Karim(2014-12-31)
Bu çalışmanın amacı Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS) boyunca, Düzce ve çevresinde yer alan Pliosen yaşlı, volkanik, fliş ve karbonat orijinli, genelde değişik kalınlıklarda kil, kum ve çakıllı düzeyler içeren, renkleri grimsi sarıdan kahverengiye kadar değişen, az pekişmiş, oldukça heterojen ve mühendislik jeolojisi açısından problemli zemin türlerinden meydana gelen, ayrışmamış karasal kırıntılı ve faylanma ile gelişmiş taraçalar ile genç Kuvaterner yaşlı akarsular ve bunlara katılan küçük yan derelerin va...
Mudurnu İlçesi Kaya Kütlelerinin Karektarizasyonu, Şev Duraysızlığı Mekanizmalarının Belirlenmesi, Modellenmesi ve Islah Önerileri
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Mudurnu İlçesi sınırları içerisinde meydana gelen ve gelme potansiyeli olan şev duraysızlıkların yaratmış olduğu tehlikeler ilçenin bu alanlarda yerleşimi sebebiyle büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, tehlike altındaki bölgeler için mühendisliksel yaklaşımlarla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmeli ve bunlara bağlı olarak ıslah çalışmaları yapılmalı ve önlem ölçümleri alınmalıdır. Yapılması planlanan bu çalışmaların asıl amacı, ilçenin güvenliğini sağlayacak somut önlemlerin alınmasıdır. Bunun için, şe...
Heyelan Alanlarındaki Şevlerin Deformasyon Karakteristiği Özelliklerinin Doğrulanması ve Değerlendirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2017-12-31)
Bu çalışmanın ana amacı fiber optik heyelan izleme sistemin kullanılarak değişik hassasiyet analizleri yapılması ve bu çalışmaların nümerik modelleme çalışmaları ile karşılaştırılması ve doğrulanmasıdır. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak olan proje uygulama alanı, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul’a 110 km, Kocaeli merkeze 10 km uzaklıkta Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii’nde bulunan doğal bir heyelan sahasıdır. Heyelan sahasındaki kayma hareketine ait deformasyon verilerini toplamak...
FARKLI TİP KAYA NUMUNELERİNİN STATİK DEFORMABİLİTE DENEYLERİ SIRASINDA ÇATLAK GELİŞİMİNİN TERMAL KAMERA İLE İZLENMESİ
Karpuz, Celal; Erkayaoğlu, Mustafa(2018-12-31)
Bu proje kapsamında farklı özellikteki kaya örnekleri üzerinde statik deformabilite deneyleri sırasında deformasyon ölçümleri ile birlikte çatlak gelişimi de termal kamera ile izlenecektir. Ayrıca, farklı kaya örnekleri üzerinde çatlak tokluğu deneyleri sırasında çatlak gelişimi de termal kamera ile izlenecektir. Proje önerisi temel araştırma niteliğinde olup literatüre önemli katkıda bulunması beklenmektedir.
Citation Formats
H. Akgün and A. Arslan Kelam, “Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59337.