Hide/Show Apps

Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi

2018-12-31
Akgün, Haluk
Arslan Kelam, Arzu
Koçkar, Mustafa Kerem
Öz, Caner
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu karşılaştırma sonucunda katı atık sahalarında uygulanabilirlik potansiyelinin araştırılması çalışmalarını kapsamaktadır. Bu sayede var olan kil zeminlerin yapılacak potansiyel katı atık sahası çalışmalarında hammadde olarak kullanılabilirliği araştırılacaktır. Ayrıca, deneysel çalışmaların nümerik olarak kontrol edilmesini sağlayacak HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) gibi paket programları vasıtasıyla sıkıştırılmış kil bariyer tasarımları yapılacaktır. Böylece, farklı yüzdelerdeki bentonit miktarlarının doğal killi zeminler üzerindeki iyileştirme derecesi ve zemin parametreleri üzerindeki etkisi ortaya konulacak ve katı atık sahası gereksinimini karşılayacak optimum bentonit oranları belirlenecektir.