Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi

2017-12-31
Bozkurt, Erdin
Tokay, Bülent
Deveci Aral, Zehra
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, kökeni ve evrimine ışık tutacak niteliktedirler. Granitik kayalardan ayıklanan zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde ise Ar-Ar izotop çalışmaları kaya topluluklarının kristalleşme ve soğuma yaşlarını ortaya konması amacına yönelik olarak sıkça başvurulan bir çalışma türüdür. Batı Anadolu’nun önemli granitik plütonlarından birisi olan Kozak plütonu’nda benzer yöntemlerin kullanılacağıı bir çalışma planlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Kozak plütonunun oluşturan değişik granitik kayaçların kristalleşme yaşlarına ve birbirleri arasındaki zaman-mekan ilişkisinin anlaşılmasına, bölgesel anlamda ise genişlemeli tektonizmanın evrimine ışık tutmak, katkı koymaktır.