Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi

2017-12-31
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, kökeni ve evrimine ışık tutacak niteliktedirler. Granitik kayalardan ayıklanan zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde ise Ar-Ar izotop çalışmaları kaya topluluklarının kristalleşme ve soğuma yaşlarını ortaya konması amacına yönelik olarak sıkça başvurulan bir çalışma türüdür. Batı Anadolu’nun önemli granitik plütonlarından birisi olan Kozak plütonu’nda benzer yöntemlerin kullanılacağıı bir çalışma planlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Kozak plütonunun oluşturan değişik granitik kayaçların kristalleşme yaşlarına ve birbirleri arasındaki zaman-mekan ilişkisinin anlaşılmasına, bölgesel anlamda ise genişlemeli tektonizmanın evrimine ışık tutmak, katkı koymaktır.

Suggestions

İnce Film-Katı Oksit Yakıt Pillerinde Performans Optimizasyonu
Öztürk, Tayfur; Livan, Pelin(2017-12-31)
Katı oksit yakıt pilleri sahip oldukları yüksek enerji verimliliği, alternatifli yakıt seçenekleri ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklerinden dolayı yeni nesil enerji cihazlarının geliştirilmesi alanında son derece dikkat çeken enerji dönüşüm düzenekleridir. Oksit malzemelerde difüzyon mekanizmasını aktive etmek için gerekli olan yüksek sıcaklıklar, katı oksit yakıt pillerinin hem üretim hem de kullanım aşamalarında düşük güvenlik, yüksek maliyet ve kısa çalışma ömrü gibi çeşitli zorlukları beraberinde...
EUMETSAT-H10 Kar kaplı Alan ürününün kavramsal bir hidroloji modeline asimilasyonu
Akyürek, Sevda Zuhal(2014-12-31)
Bu çalışmada 2009-2011 su yılları için kalibre edilecek ve 2012 su yılı için doğrulaması yapılacak olan kavramsal yarı dağılımlı hidrolojik modele, H10 kar kaplı alan ürünü asimile edilerek akım ve kar simulasyonlarında meydana gelecek değişim değerlendirilecektir. Literatürde yer alan asimilasyon yöntemlerinden Ensemble Kalman filtreleme ve parçacık filtreleme yöntemleri kullanılacaktır.
POTASYUM TİTANAT İNCE FİBER KATKILI POLİMER KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Öztürk, Abdullah; Timuçin, Muharrem; Ağartan, Lütfi(2013-12-31)
Proje, günümüzde ticari kullanımı yaygın olan reçine kompozitlerine kıyasla, üstün mekanik ve tribolojik özelliklere sahip ve daha fonksiyonel diş dolgularının daha ucuz ve kolay üretilebilir, uygulanabilir şekilde tasarlanması ve üretilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla potasyum titanat (K2O. nTiO2, n=4,8) ince fiberleri, dolgu reçinelerine katkılanarak polimerik yapı mekanik olarak güçlendirilecektir. İnce fiberlerin dolgu reçinelerini güçlendirdiği bilnmektedir, fakat potasyum titanat ince fiberlerinin bu a...
KOHEZYONSUZ ZEMINLERIN ÇIFT YÖNLÜ DÖNGÜSEL BURULMA TESTI
Çetin, Kemal Önder(2013-12-31)
Ülkemizde gerçeklesen son depremlerde görüldügü üzere, çogunlukla zemin karakterinin iyi belirlenememesinin sonucunda hatali temel tasarimindan kaynakli , yapilarin yikilmakta ya da oturulamayacak durumda hasar gördügü gözlemlenmistir. Afyon-Dinar depremi sonrasinda birçok yapida karsilasildigi gibi, dinamik yük altinda yapilarin kenar ve köse kisimlarinin zemine asiri yüklendigi anda eksenel ve kesme yüklerinin zemine birlikte etkidigi görülmüstür. Bu anlarda, zemin dayanimi asilarak yapilarda çökme meydan...
Mogan Gölü'ne taşınan kirlilik yükünün tespiti ve gölün kirlilik seviyesinin belirlenmesi
Alp, Emre(2013-12-31)
Ankara Metropolitan alanın yaklaşık 20 km güneyinde yer alan ve bu nedenle yoğun kirlilik baskısı altında bulunan Mogan-Eymir Gölleri ve yakın çevresi 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olup göllerin doğal durumlarının korunması amacıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (eski ismi ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) tarafından gerekli araştırma , planlama ve proje çalışmaları başlatılmıştır. Mogan Gölü havzasının %65’inde kuru t...
Citation Formats
E. Bozkurt and B. Tokay, “Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59328.