SEDİMANTER VE VOLKANİK PASA KAYAÇLARININ KOLON KİNETİK TESTLER İLE KAYAÇ-SU TEPKİMELERİNE BAĞLI ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

2017-12-31
Çamur, Mehmet Zeki
Emin, Ahmet
Bu çalışmanın amacı pasa niteliğindeki sedimanter ve volkanik kayaçlar ile yağış suyu tepkimeleri sonucunda oluşacak drenaj suyunun kimyasal özelliklerini ve özelliklere neden olan prosesleri kolon kinetik testleri kullanarak araştırmaktır. Değişik nedenlerle doğal ortamı değiştirilen (pasa olarak yığılan) kayaç malzemeleri, yeni ortamın özelliklerinede bağlı olarak yağış ile tepkime sonucu daha hızlı bozunmaya uğramakta ve sonuç olarak alıcı ortamda yüksek konsantrasyonlu ve mineralojik özelliklere bağlı olarak bazen asidik, sızıntı suyu oluşmasına neden olmaktadır. Bu drenaj suyu gerekli önlemler alınmadığı takdirde çevresel problemlere neden olabilmektedir. Söz konusu çevresel etkilerin değerlendirilmesi faaliyet öncesi drenaj suyunun zamana bağlı kimyasal değişiminin tahmini ile mümkündür. Araştırmada pasa kayacı-su tepkimeleri sonrası oluşacak su içindeki her bir iyon konsantrasyonunun zamana bağlı değişimi ve iyonlar arası ilişki ampirik olarak modellenecektir. Söz konusu model pasa özellikleri (tonaj, yağış vb.) ve thermodinamik kısıtlar (doygunluk indeksi) dikkate alınarak, örneklenecek kayaç alanında yapılacak maden işletmesi sonrası pasada oluşacak sızıntı suyun kalitesinin belirlenmesinde kullanılacaktır.
Citation Formats
M. Z. Çamur and A. Emin, “SEDİMANTER VE VOLKANİK PASA KAYAÇLARININ KOLON KİNETİK TESTLER İLE KAYAÇ-SU TEPKİMELERİNE BAĞLI ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59331.