Anaerobik Çürütücü Çıkış Sularından Strüvit Oluşumu İle Azot Ve Fosfor Giderim Ve Geri Kazanımı

2009-12-31
Demirer, Göksel Niyazi
KAPSAM: Bu proje kapsamında önemli bir çevre kirliliği kaynağı olan, tarımsal ve kentsel alanlardan kaynaklanan azot ve fosforun anaerobik arıtım çıkış sularında strüvit oluşumu ile giderimi ve geri kazanımı araştırılacaktır. Tavuk gübresi ve evsel atık çamurun anaerobik bozundurması sonrasında kimyasal çöktürme yöntemi ile strüvit eldesi potansiyeli araştırılacak ve anaerobik bozundurma sürecinde elde edilecek olan biyogaz miktarı belirlenecektir. YÖNTEM: Çalışmanın ilk aşamasında tavuk gübresi ve evsel atık çamur substrat olarak kullanılarak farklı atık karışım oranlarına sahip kesikli reaktörler işletilecektir. Bu aşamada farklı atık karışım oranlarının ve besiyer çözeltisi eklenmesinin anaerobik çürüme performansı ve çıkış suyu kimyasal kompozisyonlarına etkisi araştırılacaktır. Anaerobik çürüme sonrası atık kompozisyonunda bulunan nütrient (amonyak azotu ve ortofosfat) konsantrasyonlarının artması beklenmektedir. Reaktör işletimleri sona erdirildikten sonra çıkış suyu kompozisyonu strüvit oluşumu için önemli iyonlar bazında incelenecek, ve reaksiyonu limitleyen maddelerin eklenmesi ile strüvit oluşum deneyleri başlatılacaktır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise anaerobik reaktörlerin çıkış sularında strüvit çöktürme deneyleri geçekleştirilecektir.Strüvit çöktürme deneyleri kesikli reaktörlerde, anaerobik çürüme sonucu elde edilen çıkış suyunun ön işleme tabi tutulmuş olan sıvı fazında yapılacaktır. Çalışmanın bu aşamasında strüvit oluşumu ve çökelmesini etkileyen pH, molar oran, kimyasal kompozisyon, organik madde etkisi araştırılacaktır. BEKLENİLEN SONUÇ: Özellikle önerdiğimiz proje alıcı ortamlara doğrudan verildiğinde suların kirlenmesine yol açan nütrientlerin gideriminden ve geri kazanılması gibi etkin bir kirlilik önleme metodudur. N/P deşajları sadece çevrenin kirlenmesi değil, endüstri ve tarımda pekçok kullanımı olan bu kimyasalların kaybına da denk düşmektedir. N/P'un arıtımına paralel olarak geri kazanımı bu kimyasalların gübre, endüstiyel hammadde, vb. kullanımlarını olası kılacak ve arıtım maliyetlerini de düşürecektir. Dünyada rezervi hızla tükenmekte olan fosfor kaynaklarının strüvit gibi değerli bir mineral formunda geri kazanımı, bunun yanında önemli bir atık olan tavuk gübresi ve evsel atık çamurun anaerobik ortamda arıtımı ile biyogaz eldesi ülkemiz öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Hem ekolojik hem de ekonomik kazancın birlikte sağlanması noktasından yola çıkarak bu çalışmada, son yıllarda yaygın bir araştırma konusu haline gelen, strüvit oluşumu ile hem arıtımı hem de geri kazanımı amaçlanmaktadır.

Suggestions

Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi
Sanin, Faika Dilek; Çelebi, Emrehan Berkay(2015-12-31)
Türkiye’deki atıksu arıtma tesisleri bazında yapılan hesaplamalara göre, yurt genelinde günlük yaklaşık 9500 ton ıslak çamur üretilmektedir. Değişen yönetmeliklerden dolayı bu miktarın çoğunluğunun depolanamayacağı ve toprakta değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünde, geriye kalan bertaraf yöntemi yakma veya beraber yakmadır. Stabilize edilmemiş çamurların kalorifik değeri yaklaşık 4500 kcal/kg’dır, stabilize olmuş çamurlarınki ise 2000-2500 kcal/kg arasında değişmektedir. Bu değerler, yüksek kalite taş kömürü...
Nonlinear Dynamic Inversion Autopilot Design for an Air Defense System with Aerodynamic and Thrust Vector Control
Bıyıklı, Rabiya; Yavrucuk, İlkay; Tekin, Raziye; Department of Aerospace Engineering (2022-2)
The study proposes complete attitude and acceleration autopilots in all three channels of a highly agile air defense missile by utilizing a subcategory of nonlinear feedback linearization methods Nonlinear Dynamic Inversion (NDI). The autopilot design includes cross-coupling effects enabling bank-to-turn (BTT) maneuvers and a rarely touched topic of control in the boost phase with hybrid control which consists of both aerodynamic fin control and thrust vector control. This piece of work suggests solut...
Anaerobik olarak çürütülmüş arıtma çamurlarından strüvit çöktürmesiyle nütrient geri kazanımı
Yılmazel Tokel, Yasemin Dilşad (2011-06-01)
Bu çalışmada, kentsel nitelikli anaerobik çürütülmüş çamurdan strüvit formunda nütrient geri kazanımı potansiyeli araştırılmıştır. Çürütülmüş çamurun katı fazından fosforun geri kazanımı için, katı faza fosfor çözündürme prosesinin uygulanması gerekmektedir. Çalışmada, çürütülmüş çamur katı fazına asidik koşullarda fosfor çözündürme prosesi uygulanması ile mevcut fosfor ortofosfata dönüştürülmüştür. Asidik koşullarda çözündürme prosesi ile oldukça yüksek nütrient içeriğine sahip (1085±4.95 mg/L NH3-N ve 840...
Aerodynamic shape optimization of a wing using 3d flow solutions with su2 and response surface methodology
Yıldırım, Berkay Yasin; Tuncer, İsmail Hakkı; Department of Aerospace Engineering (2021-4)
In this study, the aerodynamic shape optimization of a wing is performed by using 3D flow solutions together with response surface methodology. The purpose of this study is to optimize the aerodynamic shape of a wing to achieve the lowest possible drag coefficient while ensuring desired maneuvering capability and lateral stability. Aerodynamic shape optimization is performed for a wing of a turboprop trainer aircraft. Optimization objective and constraints are determined according to mission requirements an...
Assessing the potential of rainwater harvesting system at the Middle East Technical University – Northern Cyprus Campus
Harb, Rayaan; Akıntuğ, Bertuğ; Computer Engineering (2015-8)
Rainwater harvesting system (RWHS), where runoff from roofs and impervious areas is collected and utilized, is a prominent solution to deal with water scarcity by conserving available water resources and the energy needed to deliver water to the water supply system. The impact of climate change on water resources can also be reduced by rainwater harvesting. RWH is becoming an important part of the sustainable water management around the world. The Eastern Mediterranean countries with semi-arid climate obtai...
Citation Formats
G. N. Demirer, “Anaerobik Çürütücü Çıkış Sularından Strüvit Oluşumu İle Azot Ve Fosfor Giderim Ve Geri Kazanımı,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59357.