Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi

2015-12-31
Türkiye’deki atıksu arıtma tesisleri bazında yapılan hesaplamalara göre, yurt genelinde günlük yaklaşık 9500 ton ıslak çamur üretilmektedir. Değişen yönetmeliklerden dolayı bu miktarın çoğunluğunun depolanamayacağı ve toprakta değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünde, geriye kalan bertaraf yöntemi yakma veya beraber yakmadır. Stabilize edilmemiş çamurların kalorifik değeri yaklaşık 4500 kcal/kg’dır, stabilize olmuş çamurlarınki ise 2000-2500 kcal/kg arasında değişmektedir. Bu değerler, yüksek kalite taş kömürünün 8000 kcal/kg değeri ve düşük kalite linyitin 1500 kcal/kg değeri ile karşılaştırıldığında, kurutulmuş çamurların orta seviye bir kömür kadar enerji verebileceğini göstermektedir. Enerji potansiyeli değerlendirilen çamur, beraber yakıldığı diğer yakıtın bir kısmının yerine geçtiği için bu yakıtın tasarrufuna katkıda bulunur. Çamurun enerji potansiyelinin ortaya çıkarılabileceği iki farklı süreç olan anaerobik çürütülmesi ve yakılması literatürde ayrı ayrı çalışılmakta olmasına rağmen, anaerobik çürütmenin çamurun yakıt özelliklerine etkisi konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, anaerobik çürütme sonucu ortaya çıkan biyogazdan ve çürütme sonrası çamurun yakılmasından elde edilecek enerji miktarları arasındaki bağlantının, çürütme süresine bağlı olarak ortaya konması, ultrasonikasyon ön-işleminin bu bileşenlere etkisinin anlaşılması ve alınan sonuçlarla toplam enerjinin maksimize edilebileceği senaryoların ortaya konmasıdır.

Suggestions

KAPASİTİF DEİYONİZASYON PROSESİNİN İYON GİDERME VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACI İLE METAL OKSİTLER KULLANILARAK KAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2017-12-31)
Acı sular, temiz sulardan daha fazla, deniz suyundan daha az tuz içeren ve tuz miktarı yaklaşık 500 ppm ile 30000 ppm arasında değişen sular olarak tanımlanmaktadır. Yakın zamanda su kaynaklarının azalması ile acı su olarak nitelendirilen kaynaklarımızda iyon giderimi yapılarak bu suların tekrar kullanımı oldukça önem kazanmaktadır. Sudan iyon giderimi için birçok termal ve membran prosesleri mevcut olsa da, bu teknolojilerin birçoğu pahallı ekipmanlara ihtiyaç duyması, yüksek enerji gereksinimi olması, yan...
Mikrobiyal Yakıt Hücreleri Aracılığıyla Atıksu Çamurundan Enerji Eldesi
Sanin, Faika Dilek(2016-12-31)
Mikrobiyal yakıt hücreleri (MYH) mikroorganizmalar aracılığı ile organik bileşiklerin içerisindeki biyokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren reaktörlerdir; bu nedenle yenilenebilir biyoenerji alternatifleri arasındadırlar. MYH içerisinde yer alan mikroorganizmalar, elektrik enerjisi üretirken aynı zamanda organik maddeleri de parçaladıklarından, atıksuların ve atıksu çamurlarının MHY’de organik madde olarak kullanımı, atıksuların ve atıksu çamurlarının arıtımlarını da gerçekleştirebilen bir sürec...
SUDAN ANTİMON GİDERİMİ İÇİN FARKLI ADSORBAN MADDELERİN KULLANIMI
Dursun Balcı, Derya; Yücel, Özge(2017-12-31)
Antimon (Sb) içme sularında hem akut hem de kronik sağlık etkileri olan bir kirletici olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle birçok ülke içme suyundaki antimon konsantrasyonuyla ilgili limit değerleri koymuştur. Ülkemizde de İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında yönetmelik ile Antimon için üst limit değerini 0,005 mg/l olarak belirlenmiştir. Antimon alev geciktirici olarak yanmaz kıyafetlerin üretiminde, cam ve seramik sanayinde, kalay, kurşun gibi yumuşak elementlerin alaşımlarında, batarya ve plakalarında, bo...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt Akiferi’nin Sayısal Modellenmesi
Ünlü, Kahraman(2017-12-31)
Proje ÖzetiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ deki sınırlı miktardaki mevcut su kaynakları arasında, Güzelyurt Akiferi ülkenin en önemli ve aynı zamanda en büyük içme, kullanma ve sulama suyu kaynağıdır. Ancak, yoğun talep karşısında beslenim ve boşalım dengesi gözetilmeksizin yapılan aşırı ve kontrolsüz su çekimleri sonucunda akiferdeki su rezervinin yıllar içerisinde ciddi olarak azalması ve denize yakın kesimlerde deniz suyu girişimi nedeniyle tuzlanarak su kalitesinin ciddi ölçüde bozulması, Güzelyur...
FARKLI REAKTÖR TİPLERİNDE ANAMMOX (ANAEROBİK AMONYUM OKSİDASYONU) BAKTERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE AMONYUM GİDERİM VERİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Bayramoğlu, Tuba Hande; Dönmezoğlu, Cansu; Harb, Rayaan(2016-12-31)
Atıksu arıtma sistemlerinin çamur arıtma ünitelerinde özellikle de anaerobik çürütücülerde oluşan üst suyu yüksek azot derişimine sahiptir. Bu suyun, genelde atıksu arıtma sisteminin başına döndürülerek sistemde arıtılması hedeflenir. Fakat yüksek nütriyent içeriğine sahip olan bu üst suyu, düşük bir debiye sahip olmasına rağmen, sisteme geri verildiğinde giriş atıksu karakteristiğini ciddi şekilde değiştirerek biyolojik arıtma ünitesinin arıtım performansını ve dolayısıyla çıkış suyu karakteristiğini olums...
Citation Formats
F. D. Sanin and E. B. Çelebi, “Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59362.