Anaerobik olarak çürütülmüş arıtma çamurlarından strüvit çöktürmesiyle nütrient geri kazanımı

2011-06-01
Bu çalışmada, kentsel nitelikli anaerobik çürütülmüş çamurdan strüvit formunda nütrient geri kazanımı potansiyeli araştırılmıştır. Çürütülmüş çamurun katı fazından fosforun geri kazanımı için, katı faza fosfor çözündürme prosesinin uygulanması gerekmektedir. Çalışmada, çürütülmüş çamur katı fazına asidik koşullarda fosfor çözündürme prosesi uygulanması ile mevcut fosfor ortofosfata dönüştürülmüştür. Asidik koşullarda çözündürme prosesi ile oldukça yüksek nütrient içeriğine sahip (1085±4.95 mg/L NH3-N ve 840±21.21 mg/L PO4-P) fosforca zengin sıvı fazı elde edilmiştir. Asidik çözündürme prosesinin uygulanması ile katı fazdaki toplam fosforun yaklaşık %84’ü çözündürülmüştür. Fosfor çözündürme prosesinin strüvit çöktürmesi için başlangıç adımı olarak kullanılabileceği görülmüştür. Strüvit çöktürmesi testlerinde, Mg:N:P ve Mg:P molar oranlarının etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. pH 8.5’da, Mg:N:P molar oranının 2:1:1.3 olduğu durumda PO4-P ve NH3-N giderim verimleri %99.84 ve 40.19 olarak elde edilmiştir. Bu durumda, strüvit çöktürmesi ile PO4-P’nin büyük bir kısmının NH4-N’nin ise belirli bir kısmının geri kazanımı gerçekleştirilmiştir. Asidik koşullarda çözündürme uygulaması sonucu fosforun yanı sıra serbest kalan metal iyonları, strüvit çöktürmesi sonucunda metal fosfatlar olarak çöktürülmüştür. Çalışmada, asidik çözündürme sonrası sıvı fazda mevcut bulunan Ca, Al, Fe ve Zn metallerinin yüksek konsantrasyonlarından dolayı, giderilen PO4-P’nin tamamı magnezyum amonyum fosfat olarak strüvit formunda giderilmemiştir. Bu durum strüvit katı fazında yapılan XRD analizi ile desteklenmiştir. XRD analizi sonucu, strüvite ek olarak diğer metal bileşiklerinin de mevcut olduğu görülmüştür.
ITU dergisi/E Su Kirlenmesi Kontrolu

Suggestions

Anaerobik Çürütücü Çıkış Sularından Strüvit Oluşumu İle Azot Ve Fosfor Giderim Ve Geri Kazanımı
Demirer, Göksel Niyazi(2009-12-31)
KAPSAM: Bu proje kapsamında önemli bir çevre kirliliği kaynağı olan, tarımsal ve kentsel alanlardan kaynaklanan azot ve fosforun anaerobik arıtım çıkış sularında strüvit oluşumu ile giderimi ve geri kazanımı araştırılacaktır. Tavuk gübresi ve evsel atık çamurun anaerobik bozundurması sonrasında kimyasal çöktürme yöntemi ile strüvit eldesi potansiyeli araştırılacak ve anaerobik bozundurma sürecinde elde edilecek olan biyogaz miktarı belirlenecektir. YÖNTEM: Çalışmanın ilk aşamasında tavuk gübresi ve evsel a...
Production and characterization of boron carbide powder by mechanochemical method
Büyüklüoğlu, Berkay; Sargın, Irmak; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2023-1-27)
In this study, the production of boron carbide (B4C) powders at room temperature by mechanochemical alloying is investigated. The conventional production methods of this industrially important material requires high energy consumption, whereas the low energy production methods could only produce small amounts. By optimizing the mechanochemical alloying, the know-how for the larger scale production is developed. The mechanochemical method consists of mechanical grinding and acid leaching to remove by-p...
Yerli Enerji Kaynaklarımızdan Fosil Yakıt-Biyokütle Bazlı Hibrit Yakıt Biriketi Eldesi
Atalay, Ümit Mustafa; Altun, Naci Emre(2018)
Bu çalışmada pirina ile linyitin ağırlıkça çeşitli oranlarda (%10-50) karıştırılmasıyla hibrit birfosil yakıt-biyokütle enerji kaynağı eldesi hedeflenmiştir. Çalışmanın en önemli amacı her ikiyakıtın olumlu özelliklerinin bir araya getirilmesiyle, hem pirina hem de linyitin kullanımınıolumsuz etkileyen özelliklerin rehabilite edilmesini sağlamaktır. Çalışmada öncelikle yakıtkarışımlarının yakıt özellikleri ve yanma davranımları belirlenmiş, daha sonra karışımlarınhibrit bir yakıt formuna dönüştürülmesine yö...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Potansiyel antibiyotik ve antitümör özelliklere sahip yeni ferrosen türevlerinin tasarım ve sentezi
Pınar, Nur Ayşe; Görmen, Meral; Yazıcı, Ceyda; Tümay, Aslı Tülay; Açıkgöz, Canet; Zora, Metin; Velioğlu, Özlem(2008)
Ferrosen ve ferrosenyum tuzlarının son yapılan çalışmalarda antitümör aktivite göstermesinden sonra yapılarında ferrosen grubu ihtiva eden biyoaktif yapılar büyük önem kazanmıştır çünkü ferrosen grubu bu bileşiklerin sahip oldukları antitümör ve antibiyotik etkileri dahada artırmaktadır. Dolayısıyla daha etkili antitümör maddelerinin bulunması ve geliştirilmesi kanser gibi hastalıkların tedavisinde yeni umutlar olabilir. Organik ve organometalik bileşiklerin biyolojik aktiviteleri hakkınd...
Citation Formats
Y. D. Yılmazel Tokel, “Anaerobik olarak çürütülmüş arıtma çamurlarından strüvit çöktürmesiyle nütrient geri kazanımı,” ITU dergisi/E Su Kirlenmesi Kontrolu, pp. 25–32, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71040.