Hide/Show Apps

Göç Veren Ülkeler Açısından Gelir ve Göç Verme Arasındaki İlişki

2013-12-31
Kırdar, Murat Güray
Bu çalışmada amaçlanan göç veren ülkelerdeki gelir seviyesinin göç verme kararını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Sjaastadt (1962) ve Harris ve Todaro (1970) tarafından yapılan ilk çalışmalardan itibaren, göç veren ülkelerdeki ücret seviyesindeki bir artışın göç verme oranını düşüreceği ileri sürülmüştür. Bunun nedeni, göç etmekten doğacak olan faydanın – iki ülke arasıdaki ücret farkının – azalmasıdır. Diğer taraftan, Vanderkamp (1971) tarafından da ortaya konulduğu üzere göç veren ülkedeki gelirin artışı göç etmeyi kolaylaştırabilir. Bunun nedeni ise, gelirdeki artışın göç etmek için gereken masrafları karşılamayı kolaylaştırmasıdır. Dolayısı ile göç veren ülkedeki gelir artışının göç etme üzerindeki etkisi her iki yöne de olabilir. Buna ek olarak, bu etki gelir seviyesine göre de değişebilir; diğer bir deyişle, gelirin göç etme üzerindeki etkisi doğrusal olmayabilir. Örneğin, düşük gelir seviyelerinde, gelir artışının etkisi – göç masraflarını karşılama etkisinden dolayı – pozitif, daha yüksek gelir seviyelerinde ise –göçün getirisinin azalmasından dolayı – negatif olabilir.Bu çalışmada, ekonometrik yöntemler kullanılarak – göçü etkileyen diğer faktörler de kontrol edildiği durumda – göç masraflarını karşılayamamaktan doğduğu savlanan ters-U şekilli ilişkinin varlığını test etmek amaçlanmıştır.